ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Příspěvek k poznání exotických hornin flyšového pásma Západních Karpat: chloritoidová břidlice z Nového dvora u Kvasic (Chřiby)

A contribution to knowledge of exotic rocks of the Western Carpathian Flysch Belt: Chloritoid schist from Nový dvůr near Kvasice (Chřiby Mts., Czech Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.30.188

Klíčová slova

Abstrakt

New occurrence of pebbles of chloritoid schists, found in Eocene-to-Oligocene conglomerates of the Zlín Formation, Rača Unit, Magura Flysch, Outer Western Carpathians, Czech Republic, is characterized in this contribution. The rock has very simple mineral composition, including chloritoid, quartz, white mica and trace amount of apatite, rutile, and monazite. Chloritoid contains only very small proportions of magnesiochloritoid (7 - 11 mol. %) and ottrelite (up to 0.4 mol. %) components. The composition of white mica corresponds to muscovite and illite. The significant differences in mineral assemblages of rocks as well as in chemical composition of chloritoid and white mica usually appeared during comparison with those of similar rock types occurring in potential source areas in the Czech Republic, Slovakia, and Austria. The best comparable chemical composition showed only chloritoid in chloritoid schist from Bělá in the Hrubý Jeseník Mts., Silesicum, Czech Republic.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 186.98KB
Fulltext (PDF) - 2.34MB

Reference

Anders E, Grevesse N (1989) Abundances of the ele­ments: Meteoritic and solar. Geochim Cosmochim Acta 53: 197-214. https://doi.org/10.1016/0016-7037(89)90286-x 

Buriánek D, Otava J (2007) Tři geneticky rozdílné typy granátovců z hlinské zóny a poličského krystalinika. Acta Mus Moraviae, Sci geol 92: 143-150

Čopjaková R (2007) Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvrství (analýza těžkých minerálů). MS, disertační práce, MU Brno

Dolníček Z, Krejčí Kotlánová M (2022) Hluboká diagenetická alterace těžkých minerálů v pískovcích z lokality Lukoveček (račanská jednotka, flyšové pásmo Vnějších Západních Karpat, Česká republika). Acta Mus Moraviae, Sci geol 107 (1): 53-72

Hanžl P, Krejčí O (1996) Geochemické rysy granitických valounů magurského flyše Chřibů a jejich provenience. Geol výzk Mor Slez v r. 1995: 56-58

Hanžl P, Schitter F, Finger F, Krejčí O (1997) Datování granitu z valounu slepenců magurského flyše Chřibů. Geol výzk Mor Slez v r. 1996: 26-27

Hoschek G, Konzett J, Tessadri R (2010) Phase equilibria in quartzitic garnet-kyanite-chloritoid micaschist from the Eclogite Zone, Tauern Window, Eastern Alps. Eur J Mineral 22: 721-732. https://doi.org/10.1127/0935-1221/2010/0022-2049

Jirásek J, Matýsek D, Sivek M (2020) Minerály „ottrélitových“ břidlic u Vápenného Podola v Železných horách (Česká republika). Bull Mineral Petrolog 28(2): 339-346. https://doi.org/10.46861/bmp.28.339

Krystek I (1965) Výzkum sedimentů západní části magurského flyše a otázky její geneze. Folia Fac Sci Nat Univ Purk Brun, Geol VI, 9: 1-47

Lupták B, Janák M, Plašienka D, Schmidt S, Frey M (2000) Chloritoid-kyanite schists from the Veporic unit, Western Carpathians, Slovakia: Implications for Alpine (Cretaceous) metamorphism. Swiss J Geosci Suppl 80: 213-223

Maydagán L, Franchini M, Impiccini A, Lentz D (2016) Phyllosilicates geochemistry and distribution in the Altar porphyry Cu-(Au) deposit, Andes Cordillera of San Juan, Argentina: Applications in exploration, geothermometry, and geometallurgy. J Geoch Explor 167: 83-109. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2016.05.002

McLennan SM (1989) Rare earth elements in sedimentary rocks: influence of provenance and sedimentary pro­cesses. Rev Mineral 21: 169-200. https://doi.org/10.1515/9781501509032-010 

Menčík E, Adamová M, Dvořák J, Dudek A, Jetel J, Jurková A, Hanzlíková E (1983) Geologie Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny. Ústř. úst. geol. Praha.

Němcová-Hlobilová J (1964) Příspěvek k exotickým horninám karpatské soustavy. Acta Univ Palack Olom, Geogr-Geol 4, 17: 69-145

Němcová J (1967) Příspěvek k exotickým horninám Chřibů. Acta Univ Palack Olom, Geogr-Geol 9, 23: 61-68

Niedermayr G, Praetzel I (1995Mineralien Kärntens. Naturwissenschaftliche Verein für Kärnten, 232 s.

Otava J, Krejčí O, Sulovský P (1997) První výsledky stu­dia chemismu granátů pískovců račanské jednotky magurského flyše. Geol výzk Mor Slez v r 1996, 4: 39-42

Otava J, Krejčí O, Sulovský P (1998) Výsledky studia det­ritických granátů křídových sedimentů račanské jed­notky magurské skupiny. Geol výzk Mor Slez v r 1997, 5: 29-31

Pokorný M (1946) Příspěvek k poznání flyšového území na sv. Moravě se zvláštním zřetelem k exotickým valounům. Čas Zem mus Brno 30: 171-207

Pouchou J, Pichoir F (1985) „PAP“ (jrZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed): Microbeam Analysis: 104-106. San Francisco Press. San Francisco

Proyer A, Dachs E (2000) Contrasting parageneses in mica schists of the Hohe Tauern, caused by manganese and zinc. Mineral Petrol 69 (3-4): 197-212. https://doi.org/10.1007/s007100070021

René M, Šrein V (2001) Chloritoid schists of the Hrubý Jeseník Mts. Acta Univ Palack Olom, Fac Rer Nat, Geol 37: 37-45

Rieder M, Cavazzini G, D´yakonov YS, Kamenetskii VAF, Gottardi G, Guggenheim S, Koval´ PV, Mueller G, Neiva AMR, Radoslovich EW, Robert JL, Sassi FP, Takeda H, Weiss Z, Wones DR (1998) Nomenclature of micas. Can Mineral 36: 905-912. https://doi.org/10.1180/minmag.1999.063.2.13

Soták J (1992) Evolution of the Western Carpathians suture zone - principal geotectonic events. Geol Zbor Geol Carpath 43: 355-362

Stráník Z, Hrouda F, Otava J, Gilíková H, Švábenická L (2007) The Upper Oligocene-Lower Miocene Kros­no lithofacies in the Carpathian Flysch Belt (Czech Re­public): sedimentology, provenance and magnetic fab­rics. Geol Carpath 58(4): 321-332

Stormer JC Jr, Pierson MJ, Tacker RC (1993) Variation of F and Cl X-ray intensity due to anisotropic diffusion of apatite during electron microprobe analysis. Am Mine- ral 78: 641-648

Štelcl J Jr. (1989) Petrology and geochemistry of granitoid exotics of the Rača Unit of the Magura Flysch. Geol Zbor Geol Carpath 40: 735-748

Štelcl J Jr. (1993a) Hlavní výsledky petrologického výzkumu krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše. Zpr geol Výzk v r 1991: 137-138

Štelcl J Jr. (1993b) Výsledky petrochemického studia krystalinických exotik račanské jednotky magurského flyše. Zpr geol Výzk v r 1991: 138-140

Uhlíř D, Dolníček Z, Kolbinger D (2011) Rekognoskace a šlichová prospekce terénních pozůstatků po možné těžbě nerostných surovin na Hostýně (Hostýnské vrchy). Acta Mus Moraviae, Sci geol 96 (1): 47-60