ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Zaměření

 

Odborné vymezení "Bulletinu Mineralogie Petrologie" je především zaměřeno na následující obory:

  • mineralogie, krystalochemie a strukturní krystalografie
  • studium minerálních paragenezí a minerogenetických procesů
  • meteoritika a studium tektitů
  • ložisková geologie a montanistické studium rudních ložisek
  • topografická mineralogie
  • petrologie vyvřelých, metamorfovaných a sedimentárních hornin
  • aplikace instrumentálních analytických metod v mineralogii a petrologii
  • experimentální mineralogie a petrologie
  • uplatnění petrologie a mineralogie v archeologii a obdobných oborech

 

Články jsou publikovány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, vždy ale s výstižným abstraktem v angličtině. Každý rukopis je posuzován nejméně dvěmi nezávislými recenzenty a jeho přijetí do tisku je výhradně závislé na jejich odborné kvalitě. "Bulletin" je publikován souběžně v klasické tištěné formě i v open-access dostupné elektronické verzi.