ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Bulletin Mineralogie Petrologie

ISSN: 2570-7337 (print); 2570-7345 (online)

Pokyny pro autory platné od roku 2023

 

1. Zaměření Bulletinu Mineralogie Petrologie

Bulletin Mineralogie Petrologie (ISSN 2570-7337 - print; 2570-7345 - online) vznikl začátkem roku 2017 přejmenováním původního Bulletinu mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze (ISSN 1211-0329 - print; 1804-6495 - on-line) vydávaného od roku 1993. Bulletin je periodikem (vychází dvakrát ročně), které publikuje stručná sdělení o výzkumu včetně nezbytných analytických dat (Letter), rozsáhlejší původní práce přinášející nové poznatky (Original paper) a souborné práce shrnující vybraná témata (Review).

Odborné vymezení „Bulletinu“ je především zaměřeno na následující obory:

  • mineralogie, krystalochemie a strukturní krystalografie
  • studium minerálních paragenezí a minerogenetických procesů
  • meteoritika a studium tektitů
  • ložisková geologie a montanistické studium rudních ložisek
  • topografická mineralogie
  • petrologie vyvřelých, metamorfovaných a sedimentárních hornin
  • aplikace instrumentálních analytických metod v mineralogii a petrologii
  • experimentální mineralogie a petrologie
  • uplatnění petrologie a mineralogie v archeologii a obdobných oborech

Po předchozí dohodě s editorem „Bulletin“ otiskuje i kratší nerecenzované specifické bibliografické příspěvky v oddělené části „Výběrové bibliografie“.

2. Právní vymezení

Autoři garantují, že rukopisy publikované v „Bulletinu”, nelze se stejným nebo podobným názvem, obsahovou náplní a shodnými přílohami uveřejnit ve stejném nebo jiném jazyce v jiném odborném periodiku. Exkluzivní copyright pro každý jazyk a jakoukoliv zemi přechází od autorů na vydavatele v případě přijetí do tisku a následné publikace rukopisu. Tento copyright vydavatele pokrývá exkluzivní právo reprodukovat a distribuovat publikované články včetně reprintů, mikrofilmů, elektronických medií (včetně internetu) nebo jakoukoliv jinou reprodukci nebo překlad.

3. Předložení rukopisů a recenzní řízení

Předložené rukopisy musí být psány jasně a stručně v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Rozsah rukopisů (tj. text včetně tabulek a obrázků) by u původních a souborných prací neměl překročit 30 stran (při cca 400 slovech/stranu), u stručných sdělení o výzkumu 10 stran. Delší práce je možno akceptovat pro tisk pouze v případě, že je jejich délka podložena závažným vědeckým významem.

Předložení rukopisu je doporučeno elektronickou formou na adresu editora:  editor@bullmineral.cz  (max. 4 MB v jedné e-mailové zprávě), větší soubory je možno zaslat prostřednictvím služby typu www.uschovna.cz.

Všechny obdržené příspěvky jsou anonymně recenzovány minimálně dvěma nezávislými mezinárodně uznávanými odborníky na danou problematiku (peer-review) a jejich přijetí do tisku je výhradně závislé na jejich odborné kvalitě. Redakce předpokládá, že rukopisy předané autorům po recenzi k úpravám budou do redakce vráceny nejpozději během 1 měsíce.

4. Příprava rukopisů

Rukopis musí být připraven v textovém editoru Microsoft Word verze 2000; v případě využití jiných textových editorů finální soubor prosím uložte ve formátu MS Word 2000 (*.doc, pokud to není možné, tak ve formátu *.rtf). Text v souboru musí být zarovnán vlevo, nesmí být použito ručního dělení slov ani ručního odsazování odstavců. Celý rukopis (včetně nadpisů, literatury apod.) by měl být psaný jedním stylem (např. „normal”) s použitím písma „Times New Roman” a velikosti fontu 12. Pro přípravu a odeslání rukopisu nepoužívejte formát PDF.

Titulní strana

Na titulní straně rukopisu uveďte český a anglický název příspěvku, který musí plně vystihovat jeho obsah. Dále celá jména a příjmení všech autorů rukopisu následovaná úplnými adresami jejich pracovišť (nebo bydlišť) včetně PSČ. Pro korespondujícího autora prosím uveďte i e-mail a telefonní číslo (telefon se nezveřejňuje).

Další povinnou součástí příspěvku je anglicky psaný výstižný abstrakt shrnující nejdůležitější výsledky a závěry předloženého rukopisu. Délka abstraktu by neměla převýšit 400 slov (100 slov pro stručná sdělení o výzkumu). Dále uveďte 4 - 8 klíčových slov v anglickém jazyce, jednotlivá slova oddělte čárkami.

Text

V textu rukopisu používejte zásadně jednotky SI (a jejich přijaté předpony) s výjimkou strukturních (a rentgenových) dat, kde pro označení délky využívejte jednotku Å (která odpovídá 10-1 nm). Používejte pouze terminologii a pravidla schválené IMA (zejména názvy minerálů, klasifikace apod.); neplatné názvy minerálů nebo jejich směsí uvádějte kurzívou bez uvozovek (limonit). Označení obecných pozic v krystalové struktuře minerálů uvádějte kurzívou (T, Me); strukturní pozice daného chemického prvku se uvádí horním indexem vlevo od značky prvku (IVSi, BCa). V případě použití Millerových symbolů rozlišujte typem závorky, zda jde o označení krystalových tvarů - {100}, ploch - (100) nebo strukturních rovin - 100 (bez závorek). Při uvádění směrů žil nebo rozmezí v údajích vždy používejte mezery, tj. SZ - JV, 0.40 - 0.60 apfu apod. (nikoliv SZ-JV, 0.40-0.60). Při specifikaci spektrálních/analytických čar používejte kurzívu (např. Ka, Mb).

Číselné údaje v textu (i tabulkách) zásadně uvádějte s desetinnou tečkou (13.9 km, 7.11 mol. %, 25.63 hm. % SiO2), u empirických vzorců je nutné uvádět za závorkami sumy - např. (Bi3.97Pb0.06Ag0.02)Σ4.05Te1.97S0.98.

Jednotlivé nadpisy dílčích částí příspěvku pište malými písmeny. V základním textu příspěvku nezkracujte slova: tabulka, obrázek, rok, fotografie; zkracování používejte pouze v závorkách (tab., obr.).

Literatura

V textu citovaná literatura musí plně odpovídat seznamu literatury na závěr rukopisu. Odkazy na práce se v textu provádějí běžným způsobem, např. podle Pavla (1995), Pavel, Petr (1994), nebo Petr et al. (1963) resp. bylo stanoveno (Pavel 1995), je obecně známo (Petr, Pavel 1956; Pavel et al. 1965; Tomáš 1965b). Pokud odkazujete na několik prací od stejného autora, postupujte podle následujícího vzoru: Tomáš (1965a,b, 1972), Tomáš, Albert (1980), Tomáš, Vašek (1960), Tomáš et al. (1965, 1980). Křestní jména se u citací v textu neuvádějí. V seznamu literatury se jednotlivé typy prací uvádějí podle následujících vzorů:

Články v periodikách:

Perchiazzi N (2006) Crystal structure determination and Rietveld refinement of rosasite and mcguinnessite. Z Krist Suppl 23: 505-510

Mumme WG, Sparrow GJ, Walker GS (1988) Roxbyite, a new copper sulphide mineral from the Olympic Dam deposit, Roxby Downs, South Australia. Mineral Mag 52: 323-330

Knihy:

Anthony JW, Bideaux RA, Bladh KW, Nichols MC (2003) Handbook of Mineralogy. Vol. V., Borates, Carbonates, Sulfates. 1-813, Mineral Data Publishing, Tucson

Kapitoly v knihách:

Malec J, Morávek P, Novák F (1992) Mineralogicko-petrologická charakteristika zlatonosné mineralizace. In Morávek P (ed.) Zlato v Českém masívu: 41-51. Vyd Čes geol úst Praha

Články v konferenčních sbornících:

Vrbová H (1994) Spinelidy serpentinizovaného ultrabazického tělesa u Mohelna. Sbor Konf mineralogie, geochemie a životní prostředí (Ostrava-Poruba): 26-27. Vyd Čes geol úst Praha

Diplomové, závěrečné a jiné nepublikované práce:

Řídkošil T (1981) Zeolity a některé jejich vlastnosti. Kompilační práce k odborné aspirantské zkoušce, PřFUK Praha

Svoboda J, Prantl F (1949) Železné rudy Barrandienu. MS, archiv ČGS - Geofondu Praha P 2771

Práce publikované on-line

Práce publikované on-line, které dosud nemají tištěnou verzi, mohou být citovány s uvedením jednoznačného DOI (Digital Object Identifier):

Kotková J. (2007) High-pressure granulites of the Bohemian Massif: recent advances and open question. J Geosci DOI: 10.3190/jgeosci.006

www stránky (pokud nemají DOI):

Geochemical Data Toolkit (GCDkit). Přístup 2. března 2012 na adrese http://www.gla.ac.uk/gcdkit

Samouhos M (2012) Lavrion minerals. Přístup 2. března 2012 na adrese http://www.lavrionminerals.com

Při zpracování seznamu literatury věnujte prosím pozornost tečkám a čárkám v citacích podle výše uvedených příkladů. Dále doporučujeme používat pro česká i zahraniční periodika zkratky jejich názvů v souladu s „Geologickou bibliografií České republiky” (Česká geologická služba, Praha). Citace jsou v seznamu literatury řazeny v případě jednoho nebo dvou autorů abecedně; v případě tří a více autorů chronologicky podle následujícího vzoru:

Tomáš P (1965a)
Tomáš P (1965b)
Tomáš P (1972)
Tomáš P, Albert T (1980)
Tomáš P, Vašek J (1960)
Tomáš P, Albert T, Franta J (1951)

Tomáš P, Vašek J, Albert T (1965)

Tomáš P, Albert T, Vašek J (1980)

Tabulky

Tabulky musí být připojeny na konci rukopisu. Budou při finalizaci vloženy do textu podle možnosti na místo, kde je o nich první zmínka. Tabulky by měly být jednoduché bez ručního odsazování textu nebo ručního dělení slov (s nesloučenými buňkami tj. stejný počet řádků a stejný počet sloupců) vložené přímo do textového editoru WORD, případně tabulky ve zdrojové elektronické podobě v tabulkovém procesoru EXCEL. V žádném případě nevkládejte do textu tabulky jako obrázky. Za popiskou (názvem) tabulky není tečka; podrobnější vysvětlivky k tabulce (báze přepočtu, vysvětlení zkratek apod.) uvádět přednostně pod tabulkou.

Obrázky

Pro příspěvky v „Bulletinu“ jsou akceptovány pouze vysoce kvalitní obrázky. Obrázky připojte na konec rukopisu, budou při finalizaci vloženy do textu podle možnosti na místo, kde je o nich první zmínka. Pokud jsou součástí rukopisu obrázky načtené přímo do textového editoru, tak současně identické obrázky musí být dodány i v samostatných zdrojových souborech. Za popiskou (názvem) obrázku se vždy uvádí tečka. V případě složených obrázků (tabulí) pro označení jednotlivých obrázků používejte malá písmena a, b, c, d...

Obrázky mohou být dodány elektronicky ve formátech (pro PC) *.tif, *.jpg (bez komprese) nebo *.cdr (ve verzi pro CorellDraw 11 nebo nižší). Pro obrázky je nezbytné dostatečné rozlišení vzhledem k definitivnímu vytištěnému formátu (300 dpi pro fotografie, 600 - 1200 dpi pro obrázky s čárovou grafikou). U makro/mikrofotografií (SEM, BSE apod.) uvádějte grafické měřítko nebo slovní vyjádření v popisu obrázku (např. krystal apatitu o délce 5 cm), nikoliv např. zvětšení 50 x. U všech fotografií musí být uveden autor, u terénních záběrů i rok, případně měsíc provedení.

Obrázky (fotografie, mapy, grafy apod.) mohou být na přání autorů vytištěny plnobarevně. Barevný tisk však vyžaduje úhradu zvýšených nákladů ze strany autorů (2.500 Kč za jednu tiskovou stranu nebo 5.000 Kč za 4 po sobě následující tiskové strany). V případě zájmu o barevný tisk prosím předem informujte vydavatele - Mgr. Jiří Sejkora, PhD. (jiri.sejkora@nm.cz).