ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Kalcitovo-dolomitová geotermometria aplikovaná na stanovenie podmienok metamorfózy karbonátov z lokality Pliešovce (Slovenská republika)

Calcite-dolomite geothermometry applied to determination of metamorphic conditions of the carbonates from locality Pliešovce (Slovak Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

Application of the calcite-dolomite solvus geothermometry is focused on determination of the metamorphic conditions of the Middle Triassic carbonates from the locality Pliešovce (Slovak Republic). The metacarbonates represent a Mesozoic cover of the Southern Veporic. The temperature conditions of recrystallization have been calculated on the basis of the microprobe chemical analyses of the coexisting calcite and dolomite. The calcite-dolomite pairs were used for temperature calculation with respect to Mg-content in the calcite coexisting with the dolomite. Interpretation of the metamorphic evolution of the carbonates is based on the calcite-dolomite solvus geothermometry. The calculated average temperature of the regional Alpine metamorphism in the carbonates reached 361 °C and 395 - 403 °C according to various calibrations, respectively.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 152.99KB
Fulltext (PDF) - 1.72MB

Reference

Anovitz L M, Essene E J (1987) Phase equilibria in the system CaCO3-MgCO3-FeCO3. J Petrol 28, 2: 389-414

Biely A, Planderová E (1975) O triasovom veku vápencov obalovej série veporíd (oblasť Struženíka). Geol Práce Spr 63: 91-93

Konečný V, Mihaliková A, Dovina V, Štohl J, Marsina K, Stankovič J, Planderová E, Panáček A, Šefara J, Straka P (1985) Vysvetlivky k listom geologickej mapy 1: 25 000 Krupina. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 148 s.

Konečný V, Miko O, Straka P, Panáček A, Šefara J (1988) Geologická stavba a morfoštruktúry podložia východnej časti stredoslovenských neovulkanitov (Krupinská planina - Javorie) v mierke 1: 100 000. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 54 s.

Konečný V (ed), Bezák V, Halouzka R, Stolár M, Dublan L (1998a) Geologická mapa Javoria 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava

Konečný V (ed), Bezák V, Halouzka R, Konečný P, Mihaliková A, Marcin D, Iglárová Ľ, Panáček A, Štohl J, Žáková E, Galko I, Rojkovičová Ľ, Onačila D (1998b) Vysvetlivky ku geologickej mape Javoria 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 304 s.

Korikovsky S P, Putiš M, Plašienka D (1997) Cretaceous low-grade metamorphism of the Veporic and North-Gemeric zones: A result of collisional tectonics in the central Western Carpathians. In: Grecula P, Hovorka D, Putiš M (eds): Geological evolution of the Western Carpathians. Miner Slov Monograph: 107-130

Lupták B, Janák M, Plašienka D, Schmidt S Th (2003) Alpine low-grade metamorphism of the Permian-Triassic sedimentary rocks from the Veporic Superunit, Western Carpathians: Phyllosilicate composition and “crystallinity” data. Geol Carpath 54(6): 367-375

Mazúr E, Lukniš M (1980) Geomorfologické jednotky (mapa 1: 500 000). Mazúr E, Jakál J (eds) Atlas SSR. SAV a Slov. úrad geod. a kart., Bratislava: 54-55

McSwiggen P L (1993) Alternative solution model for the ternary carbonate system CaCO3-MgCO3-FeCO3. II. Calibration of a combined ordering model and mixing model. Phys Chem Miner 20: 42-55

Plašienka D (1983) Geologická stavba tuhárskeho mezozoika. Miner Slov 15: 49-58

Plašienka D (1993) Structural pattern and partitioning of deformation in the Veporic Foederata cover unit (Central Western Carpathians). Geodynamický vývoj a hlbinná stavba Západných Karpát. ŠGÚDŠ, Bratislava: 269-277

Plašienka D (1999) Tektonochronológia a paleotektonický model jursko-kriedového vývoja centrálnych Západných Karpát. Bratislava, Veda, Vyd. SAV, 125 s.

Plašienka D, Janák M, Hacura A, Vrbatovič P (1989) Prvé údaje o kryštalinite illitu z alpínskych metamorfovaných hornín veporika. Miner Slov 21: 43-51

Ružička P, Vozárová A (2009) Aplikácia kalcitovo-dolomitovej solvusovej geotermometrie na stanovenie stupňa metamorfnej rekryštalizácie tuhárskych mramorov. Miner Slov 41: 31-44

Ružička P, Vozarova A, Michalek M, Dyda M (2011) Alpine regional metamorphism of Föderata Group metacarbonates (southern Veporicum, Western Carpathians, Slovakia): P-T conditions of recrystallization. Geol Quart 55: 9-26

Straka P (1981) O veku série foederata. Geol Práce Spr 75: 57-62

Vass D, Elečko M (eds), Bezák V, Bodnár J, Konečný V, Lexa J, Molák B, Straka P, Stankovič J, Stolár M, Škvarka L, Vozár J, Vozárová A (1992) Vysvetlivky ku geologickej mape Lučenskej kotliny a Cerovej vrchoviny 1 : 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 196 s.