ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Nordstrandit a zeolitová mineralizace Tachovského vrch u Doks (Česká republika)

Nordstrandite and zeolite mineralization in phonolite of Tachovský Hill near Doksy (Czech Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

The rare Al-hydroxide, nordstrandite, has been recently found in the kenozoic Ti-garnet bearing hauyne phonolite body of the Tachovský Hill near Doksy (Czech Republic). It occurs in fissures of phonolite as irregular aggregates of colorless to yellowish crystals up to 1 mm in length, spherical aggregates with pearly lustre up to 1 cm accross and rarely honey yellow hemispherical aggregates with crystalline surface up to 4 mm in size in association with natrolite, calcite, aragonite and fluorite. Nordstrandite is triclinic, space group P-1 with following unit-cell parameters a 5.119(6), b 5.082(6), c 5.125(6) Å, α 70.3(7)°, β 73.9(8)°, γ 58.4(7)° and V 106.0(2) Å3. Chemical analyses of nordstrandite correspond to the empirical formula (Al0.99Si0.01)Σ.1.00(OH)3. The most abundant zeolite in studied material is analcime, it forms crystals up to 15 mm in size. Its unit-cell parameter is a 13.709(6) Å and V 2576(1) Å 3. Other determined zeolites (chabasite-Ca, natrolite, phillipsite-Ca, thomsonite-Ca) are more rare. The unit-cell parameters of chabazite-Ca are a 13.833(8), c 15.0213(3) Å and V 2490(1) Å3. Its chemical analyses correspond to the empirical formula Ca1.13Sr0.58Na0.18K0.10Ba0.01 (Si7.81Al4.13Fe0.12)O24.12 H2O. The unit-cell parameters of natrolite, are a 18.344(3), b 18.558(4), c 6.587(1) Å and V 2242.4(9) Å3. Its chemical analyses of correspond to the empirical formula Na1.88Ca0.01(Si3.03Al1.96)O10.2 H2O. The unit-cell parameters of phillipsite-Ca are a 9.926(2), b 14.303(4), c 8.742(2) Å, β 124.92(5)° and V 1017.7(4) Å3. Its chemical composition is possible to express by empirical formula Ca1.15K1.09Na0.87Ba0.16 (Si10.86Al5.06Fe0.27)O32.12 H2O. The unit-cell parameters of thomsonite-Ca are a 13.1081(14), b 13.0558(18), c 13.2448(16) Å and V 2266.7(5) Å3. Two types of thomsonite-Ca with various Sr content were determined with empirical formulae Ca1.68Na1.01Sr0.19 (Si5.23Al4.78)O20.6 H2O and Ca1.63Na1.02Sr0.36(Si5.10Al4.86)O20.6 H2O, respectively.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 222.54KB
Fulltext (PDF) - 3.67MB

Reference

Alberti A, Cruciani G, Dauru I (1995) Order disorder in natrolite-group minerals. Eur J Mineral 7: 501-508

Bahenský C (1950) Fonolit z lomu Tachov. MS Ústav sklářství Praha, archiv ČGS – Geofondu Praha P 6091

Bosmans HJ (1970) Unit cell and crystal structure of nosrdstrandite, Al(OH). Acta Cryst B 26: 649-652

Coombs DS, Alberti A, Armbruster T, Artioli G, Colella C, Galli E, Grice JD, Liebau F, Mandarino JA, Minato H, Nickel EH, Passaglia E, Peacor DR, Quartieri S, Rinaldi R, Ross M, Sheppard RA, Tillmanns E, Vezzalini G (1997) Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the subcommittee on zeolites of the International Mineralogical Association, commission on new minerals and mineral names. Can Mineral 35: 1571-1606

Černý P, Černý Petr, Habermann V, Koloušek D, Ondruš P, Veselovský F (2002) Mokrá u Žlutic, lokalita gibbsitu, böhmitu a zeolitů. Minerál 10(6): 403-408

Deer WA, Howie RA, Wise WS, Zussman J (2004) Rock-forming Minerals, Framework Silicates: Silica Minerals, Feldspathoids and the Zeolites. Vol. 4B. The Geological Society London

Fediuk F (1995) Záchranný výzkum vnitřní stavby krajinné dominanty Tachov, destruované těžbou kamene. MS, Přehled výsledků geol. prací na ochranu horninového prostředí v r. 1995, MŽP ČR.

Fediuk F (1996) Permian ignimbritic rhyolite on Tachov Hill near Doksy, N-Bohemia. Věst Čes geol Úst 71(2): 145-150

Fediuk F (1997) Staropaleozoický kvarckeratofyr na Malém Bezdězu. Zpr geol Výzk 1996: 143-146

Fediuk F (1998) Tachovský vrch hill: hauyne phonolite with melanite, a view inside a volcanic apparatus. in Ulrych J, Cajz V, Adamovič J Magmatism and rift basin evolution. Czech Geol. Survey Prague, 39-40

Fediuk F, Fediuková E (1996) Tachovský vrch, 2. etapa. MS MŽP ČR

Fediuk F, Fediuková E (1997) Hyalofán v českých fonolitech. Zpr geol Výzk 1996: 145-146

Fediuková E, Fediuk F (2010) Melanitové Ti granáty severočeských kenozoických vulkanitů. Zpr geol Výzk 2009: 202-207

Gatta GD, Cappelletti P, Rotiroti N, Slebodnick C, Rinaldi R (2009) New insights into the crystal structure and crystal chemistry of the zeolite phillipsite. Am Mineral 94: 190-199

Gatta GD, Nestola F, Boffa Ballaran T (2006) Elastic behavior, phase transition, and pressure induced structural evolution of analcime. Am Mineral 91: 568-578

Hejtman B (1957) Systematická petrografie vyvřelých hornin. Nakl Čs Akad Věd, Praha

Honsa I (1985) Zpráva o ověření možnosti využití odpadu z lomu v zemědělské rostlinné výrobě. MS archiv autora, Mníšek u Liberce

Horný R a kolektiv (1963) Vysvětlivky k přehledné geologické mapě ČSSR 1:200000 M-33-XV Praha. Geofond, Nakl ČSAV Praha

Jablonský P a kolektiv (1984) Tachov u Doks, surovina kámen. Etapa průzkumu: dorozvědka 1983. MS Geoindustria Praha, závod Dubí, archiv ČGS - Geofondu P 46728

Kavka J (1960) Petrografický posudek znělcové vyvřeliny z Tachovského vrchu. MS Geol. Průzk. Praha, archiv ČGS – Geofondu

Kavka J (1975): Petrografická charakteristika severočeských znělců se zřetelem k výrobě kameniva. MS Úst geol Věd Karlovy Univ Praha

Kopecký L (1951) Závěrečná zpráva o pracích na výzkumném úkolu „Tavené horniny“, petrografický a lomařský výzkum. MS Ústř Úst geol Praha, archiv ČGS – Geofondu P 6248.

Kratochvíl J (1963) Topografická mineralogie Čech VI. NČSAV, Praha

Kühn P (2006) Geologické zajímavosti Libereckého kraje. Liberecký kraj, Liberec

Láznička P (1965) Nové nálezy nerostů v Čechách. Národní muzeum a Společnost Národního muzea, 11

Laugier J, Bochu B (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011.

Müller B (1915) Der geologische Aufbau des Hirschberger Teichgebietes mit petrographischen Beschreibungen. Monogr und Abh 5, 81 S.,  Leipzig.

Passaglia E (1970) The crystal chemistry of chabazites. Am Mineral 55: 1278-1301

Pauliš P, Svejkovský J, Janeček O, Hrůzek L, Dvořák Z, Jebavá I (2013) Offretit z kamenolomu Vrbička u Valče v Doupovských horách. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz 21(2): 171-178

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Sejkora J, Malíková R (2014) Cowlesit a doprovodná mineralizace z vrchu Hackenberg u České Kamenice (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 22(2): 248-260

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Dvořák Z, Toman J, Svejkovský J, Radoň M (2015a) Nejzajímavější mineralogická naleziště Čech – zeolity a doprovodná mineralizace. Kuttna, Kutná Hora

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Sejkora J, Malíková R, Pour O, Fediuk F (2015b) Tschernichit, garronit-Ca a doprovodná zeolitová mineralizace z Jehly u České Kamenice (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(2): 147-170

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Sejkora J, Malíková R, Fediuk F (2016a) Zeolitová mineralizace z Nového Oldřichova u Kamenického Šenova (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24(1): 100-113

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Sejkora J, Malíková R, Pour O, Fediuk F (2016b) Zeolitová mineralizace ze Svoru u Nového Boru (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 24(2): 194-204

Pekov IV, Turchkova AG, Chukanov NV, Zadov AE, Grichin VG (2000) Chabazite-Sr, (Sr,Ca)[Al2Si4O12]·6H2O, a new zeolite mineral from Lovozero massif, Kola Peninsula. Zap Vseross mineral Obšč 129(4): 54-58

Pekov IV, Lovskaya EV, Turchkova AG, Chukanov NV, Zadov AE, Rastsvetaeva RK, Kononkova NN (2001) Thomsonite-Sr (Sr,Ca)2Na[Al2Si5O20]·6–7H2O, a new zeolite mineral from Khibiny Massif (Kola Peninsula) and thomsonite-Ca - thomsonite-Sr an isomorphous series Zap Vseross mineral Obšč 130(4): 46-55

Pivec E, Dubanská V (1990) Hydrotermální alterace hauynového trachytu z Tachovského vrchu u Doks. MEGA 14(3): 165-173

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106

Preller J (1949) Zpráva o vzorku čediče z lomu v Tachově a ostatních čedičů z okolí Doks, celkem 13 vzorků. MS Liberec, archiv ČGS - Geofondu P 6092

Sejkora J, Jebavá I, Plášil J, Bureš B, Tvrdý J (2010) Nordstrandit z lomu v Děpoltovicích u Karlových Varů (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 18(1): 33-41

Senger A (1930) Granatführende  jungvulkanische Eruptivgesteine der Hirschberger Gegend.  Firgenwald 3: 117-118

Shrbený O (1995) Chemical composition of young volcanites of the Czech Republic. Czech Geol Survey Spec Papers 4

Shrbený O, Macháček V (1973) Geochemistry of trachytic rocks of the České středohoří Mts. Čas Mineral Geol 18(2): 131-161

Scheumann K (1913) Petrographische Untersuchungen an Gesteinen des Polzengebietes in Nord-Bőhmen. Abh Sächsischen Ges Wiss 32: 607-776

Stahl K, Kvick A, Smith JV (1990) Thomsonite, a neutron diffraction study at 13K. Acta Cryst C 46: 1370-1373

Stejskal J, Pelíšek J (1956) Lesnická geologie. Stát zeměděl Nakl Praha

Svejkovský J (2009) Klasické zeolity a příbuzné minerály Českého středohoří. Minerál 17(2): 127-137

Svejkovský J, Pauliš P, Malíková R (2015) Nordstrandit z kamenolomu Mokrá u Žlutic (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(1): 30-33

Tschernich RW (1992) Zeolites of the World. Geoscience, Phoenix

Tuček K (1962) Poznámky k charakteristice nových nálezů zeolitů v oblasti Českého masivu. Sbor Nár Muz Ř B, 18(5): 121-144

Ulrych J, Rychlý R (1981) Strontium-Chabasit von Řepčice, Böhmen. Chem d Erde 40: 68-71

Vaněčková M, Holub FV, Souček J, Bowes DR (1993) Geochemistry and petrogenesis of the Tertiary alkaline volcanic suite of the Labe Tectono-volcanic Zone. Czech Republic. Mineral Petrol 48: 17-34

Vilímek M a kol (1961) Tachov. Surovina: kámen. MS, archiv ČGS - Geofondu.

Wise WS, Tschernich RW (1978) Habits, crystal forms and composition of thomsonite. Can Mineral 16: 487-493

Wurm A (1904) Beiträge zur Kenntnis der Eruptivgesteine der Leipauer Umgebung. Verhandl Geol Redichsanst 8: 132-135

Yakubovich OV, Massa W, Gavrilenko PG, Pekov IV (2005) Crystal structure of chabazite. Kristallografiya 50(4): 595-604

Yefimov AF, Ganzeyev AA, Katayeva ZT (1966) Finds of strontian thomsonite in the USSR. Dokl Akad Science USSR, Earth Science Section 169: 148-150