ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Chondroditové a klinohumitové mramory podolského komplexu a jejich fluorem bohatá Mg-Si-Ti-Ba-Zr minerální asociace (moldanubikum, Český masiv)

Chondrodite- and clinohumite-bearing marbles of the Podolsko Complex and related F-rich Mg-Si-Ti-Ba-Zr mineral assemblage (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)


Klíčová slova

Abstrakt

Sporadic bodies of calcite-dolomite marble occur in migmatites and gneisses in the vicinity of the town Písek in Southern Bohemia (Podolsko Complex, Gföhl Unit, Moldanubian Zone, Bohemian Massif). The occurrence of low Si- and high Al/Si-, fluorine-rich chondrodite marbles is typical for Podolsko Complex. Mineral assemblages of marbles are characterized by a high content of the humite-group minerals; especially chondrodite (5.57 to 7.54 wt. % and 1.008-1.368 apfu F, XF = 0.50–0.68), rarely clinohumite (3.24 to 3.68 wt. % and 1.093-1.230 apfu F, XF = 0.55-0.62) and hydroxyl-clinohumite (1.07 to 2.87 wt. % and 0.358 to 0.964 apfu F, XF = 0.18-0.48), respectively. Clinochlore and spinel occur frequently in the assemblage with humite-group minerals, while tremolite, forsterite and Ba-mica are less abundant and diopside is exceptional. Barium-bearing phlogopite (≤14.53 wt. % BaO, ≤0.456 apfu Ba), unique fluorine-rich kinoshitalite (15.99 to 20.70 wt. % BaO; 0.492-0.658 apfu Ba; ≤1.050 apfu F) and clintonite are scarce. Accessory minerals represent fluorapatite, ilmenite-geikielite, zirconolite and baddeleyite. Fluorite, serpentine-group minerals and barite represent secondary (retrodgrade) phases. The P-T conditions of the assemblage calcite + chondrodite ± clinochlore ± spinel ± dolomite (± clinohumite ± forsterite ± geikielite) can be estimated only approximately. We expect particularly influx of F and Si into the relatively pure marbles by external fluids under conditions of the HT/MP-LP metamorphism (P ~ 3-4 kbar, T> 600 °C XCO2 0.3-0.8).

Soubory

Abstrakt (PDF) - 194.48KB
Fulltext (PDF) - 6.99MB

Reference

Cartwright I., Weaver T. R. (1993) Fluid-rock interaction between syenites and marbles at Stephen Cross Quarry, Québec, Canada: petrological and stable isotope data. Contrib. Mineral. Petrol. 113, 533-544.

Čopjaková R., Houzar S. (2009) Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu. Acta Mus. Morav., Sci. geol. 94, 67-76.

Čopjaková R., Vrána S., Houzar S., Červený A., Malec J. (2008) Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech v okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy. Acta Mus. Morav., Sci. geol. 93, 37-51.

Doležalová H., Houzar S., Losos Z., Škoda R. (2006) Kinoshitalite with high magnesium content in sulphide-rich marbles from Rožná uranium deposit, Western Moravia, Czech Republic. N. Jb. Miner. Abh. 182, 165-171.

Doležalová H., Houzar S., Škoda R. (2005) Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, moldanubikum, západní Morava. Acta Mus. Morav., Sci. geol. 90, 75-88.

Dymek R. F., Boak J. L., Brothers S. C. (1988) Titanian chondrodite- and titanian clinohumite-bearing metadunite from the 3800 Ma Isua supracrustal belt, West Greenland: Chemistry, petrology, and Origin. Amer. Mineral. 73, 547-558.

Faryad W. S., Žák J. (2016) High-pressure granulites of the Podolsko complex, Bohemian Massif: An example of crustal rocks that were subducted to mantle depths and survived a pervasive mid-crustal high-temperazure overprint. Lithos 247, 246-260.

Fediuková E., Fediuk F. (1971) Moldanubian granulites of the Písek – Týn area. Acta Univ. Carol. 2 (Hejtman Vol.), 25-47.

Ferry J. M. (1996) Three novel isograds in metamorphosed siliceous dolomites from the Ballachulish aureole, Scotland. Amer. Mineral. 81, 485-494.

Fišera M., Bernard J. H., Horáková V., Malecha A., Manová M., Odehnal L., Šalanský K. (1978) Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSG 1:25 000, 22-412 Kluky. 1-58, Ústřední ústav geologický, Praha.

Fišera M., Čeloudová J., Domácí L., Holásek O., Klečák J., Krásný J., Líbalová J., Machart J., Manová M., Odehnal L., Střída M., Šalanský K. (1982b) Vysvětlivky k základní geologické mapě ČSSG 1:25 000, 22-411 Písek. 1-55, Ústřední ústav geologický, Praha.

Fišera M., Rybka R., Moravcová H. (1986) Kontaktní skarn se scheelitem ze Semic u Písku. Čas. Nár. Muz., Ř. přírod. 155, 72-80.

Fišera M., Vrána S., Kotrba Z. (1982a) Orthopyroxene-garnet granulites in the Podolsko complex. Věst. Ústř. Úst. Geol. 57, 322-328.

Garnier V., Giuliani G., Ohnenstetter D., Anthony E., Fallick A. E., Jean Dubessy J., Banks D.., Hoàng Quang V., Lhomme T., Maluski H., Pêcher A., Kausar A. B., Pham Van L., Phan Trong T., Schwarz D. (2008) Marble-hosted ruby deposits from Central and Southeast Asia: Towards a new genetic model. Ore Geology Reviews 34, 1-2, 169-191.

Gasper J. C. (1992) Titanian clinohumite in the carbonatites of the Jacupianga Complex, Brasil: Mineral Chemistry and comparisions with titanian clinohumite from other environments. Amer. Mineralogist 77, 168-178.

Gieré R. (1987) Titanian clinohumite and geikielite in marbles from the Bergell contact aureole. Contrib. Mineral. Petrol. 96, 496-502.

Houzar S. (2004) Metamorfované karbonátové horniny v geologické stavbě a vývoji jihovýchodní části Českého masivu. MS, Disertační práce. ÚGV MU Brno 1-155.

Houzar S. (2015) Zinkem a baryem bohaté minerální asociace (sfalerit – Zn-spinel – hyalofán – Ba-flogopit) z mramoru u Číchova na západní Moravě (moldanubikum). Acta Rerum natur. 18, 1-7.

Houzar S., Gadas P., Čopjaková R. (2010) Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu. Acta Mus. Morav., Sci. geol. 95, 71-82.

Houzar S., Litochleb J., Sejkora J., Cempírek J., Cícha J. (2008) Unusual mineralization with niobian titanite and Bi-tellurides in scheelite skarn from Kamenné doly quarry near Písek, Moldanubian Zone, Bohemian Massif. J. Geosci. 53, 1-16.

Houzar S., Novák M. (2006) Clintonite-bearing assemblage in chondrodite marbles from the Moldanubian Zone, western Moravia, Bohemian Massif. J. Czech geol. Soc. 51, 249-258.

Cháb J., Breiter K., Fatka O., Hladil J., Kalvoda J., Šimůnek Z., Štorch P., Vašíček Z., Zajíc J., Zapletal J. (2008) Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu. 1-283, Česká geologická služba, Praha.

Chalupský J. (1929) Nová naleziště a nové druhy píseckých minerálů. Otavan 12, 140-141.

ICDD (2005) Powder Diffraction File 2. International Centre for Diffraction Data, edited by Frank McClune, 12 Campus Boulevard, Newton Square, Pennsylvania.

Kotková J., Harley S., Fišera M. (1997) A vestige of very high-pressure (ca. 28 kbar) metamorphism in the Variscan Bohemian Massif, Czech Republic. Eur. J. Mineral. 9, 1017-1033.

Krejčí A. (1894) O některých minerálech píseckých. Věst. Král. čes. Spol. Nauk, Tř. math.-přírodověd. 40, 1-8.

Krejčí A. (1899) Další poznámky o některých minerálech píseckých. Věst. Král. čes. Spol. Nauk, Tř. math.-přírodověd. 44, 1-8.

Krejčí A. (1923a) Axinit, nový minerál pro Čechy bezpečně zjištěný. Čas. Mineral. Geol. 1, 70.

Krejčí A. (1923b) Wollastonit z okolí píseckého. Čas. Mineral. Geol. 1, 23-24.

Krejčí A. (1925) Minerály písecké a jich naleziště. Čas. Nár. Muz., Odd. Přírod. 99, 49-65.

Leichmann J., Gnojek I., Novák M., Sedlák J., Houzar S. (2016) Durbachites from the Eastern Moldanubicum (Bohemian Massif) – erosional relics of large, flat tabular intrusions of ultrapotassic melts: geophysical and petrological records. Inter. J. Earth Sci. 000-000.

Merlet C. (1994) An accurate Computer Correction Program for Quantitative Electron Probe Microanalyses. Microchimica Acta 114/115, 363-376.

Miyawakl R., Shimazaki H., Shigeoka M., Yokoyama K., Matsubara S., Yurimoto H., Zhuming Yang, Peishan Zhang (2011) Fluorokinoshitalite and fluorotetraferriphlogopite: new species from Bayan Obo, Inner Mongolia, China. Clay Science 15, 13-18.

Mukhopadhyay B., Holdaway M. J. (1994) Cordierite-garnet-sillimanite-quartz equilibrium: I. New experimental calibration in the system FeO - Al2O3 - SiO2 - H2O and certain P-T-XH2O relations. Contrib. Mineral. Petrol. 116, 462-472.

Němec D. (1972): Výskyt minerálů humitové skupiny v Českém masivu. Čas. Morav. Muz., Vědy přír. 67, 41-46.

Pažout J. (1857) Okolí Písku. Geognostický nástin. Jahresbericht des k. k. Gymnasiums zu Pisek im Schuljahre 1857 (Písek), 1-39.

Proyer A., Baziotis I., Mposkos E., Rhede D. (2014) Ti- and Zr-minerals in calcite-dolomite marbles from the ultrahigh-pressure Kimi Complex, Rhodope Mountains, Greece: Implications for the P-T evolution based on reaction textures, petrogenetic grids, and geothermobarometry. Amer. Mineral. 99, 1429-1448.

Rice J. M. (1980a) Phase equilibria involving humite minerals in impure dolomitic limestones: Part II. Calculated stability of clinohumite. Contrib. Mineral. Petrol. 75.

Rice J. M. (1980b) Phase equilibria involving humite minerals in impure dolomitic limestones: Part II. Calculated stability of chondrodite and norbergite. Contrib. Mineral. Petrol. 75, 205-223.

Sauter P. C. C. (1983) Metamorphism of siliceous dolomites in the high-grade Precambrian of Rogaland, SW Norway. Geologica Ultraiect. 32, 1-143.

Tracy R. J., Frost, B. R. (1991) Phase equilibria and thermobarometry of calcareous, ultramafic and mafic rocks, and iron formations. In: Kerrick M. D. (ed): Contact metamorphism, Reviews in Mineralogy 26, 207-289. Vyd. Mineral. Soc. America.

Tzen-Fu Yui, Khin Zaw, Chao-Ming Wu. (2008) A preliminary stable isotope study on Mogok Ruby, Myanmar. Ore Geology Reviews 34, 1-2, 192-199.

Whitney D. L., Evans B.W. (2010) Abbreviations for names of rock forming minerals. Amer. Mineral. 95, 185-187.

Žák J., Holub F. V., Verner K. (2005) Tectonic evolution of a continental magmatic arc from transpression in the upper crust to exhumation of mid-crustal orogenic root recorded by episodically emplaced plutons: the Central Bohemian Plutonic Complex. Int. J. Earth Sci 94, 385-400.