ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Geneze zelené plazmy – specifického mikrokrystalického křemičitého produktu zvětrávání serpentinitů (moravské moldanubikum, Český masiv)

Genesis of green plasma – specific microcrystalline silica product of serpentinite weathering (Moravian Moldanubicum, Bohemian Massif)


Klíčová slova

Abstrakt

Dark green variety of microcrystalline quartz-chalcedony mixture (plasma) is a specific product of lateritic weathering in serpentinized peridotites. In western Moravia, its occurrences are regionally limited to a few serpenitinized bodies. Plasma forms mostly oval nodules with variously developed zonation (dark core, a lighter rim and white edge). Typical microscopic feature is vermiform texture, mainly in marginal zones. Raman spectroscopy, X‑ray powder diffraction analysis and WR study of individual zones showed that plasma consists of micro- to non-crystalline polymorphic modifications of SiO2 with variable contents of H2O (quartz, chalcedony, moganite, tridymite, opal-CT); its color is due to submicroscopic pigment (chlorite, smectite) component. The sporadic relict minerals from serpentinite (amphibole, clinochlore, Cr-diopside, titanite, zircon) are also preserved. Newly formed minerals are represented by accessory pyrite, barite and very rare carbonate-apatite. Plasma formed in subaerial, partially reducing conditions from the Cretaceous to Paleogene in the deepest part of weathering crust covering serpentinites; possible interaction between the serpentinite residuum and overlying Miocene marine sediments as a plasma-forming factor is not excluded.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 186.78KB
Fulltext (PDF) - 1.66MB

Reference

Barros De Oliveira S. M., Trescases J. J., Melfi A. J. (1992) Lateritic deposits of Brazil. Mineral. Deposita 27, 137-146.

Basset H. (1954) Silicification of rocks by surface waters. Amer. J. Sci. 252, 733-735.

Barvíř J. L. (1893) O některých serpentinech západní Moravy a horninách amfibolických je provázejících. Věst. Král. české společnosti nauk, třída mathem.-přírod. 18, 1-55.

Brzák M. (2001) Spodnobadenské sedimenty a morfotektonický vývoj jv. okraje Českého masívu (jihozápadní Morava). Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Geology 30, 65-74.

Brzobohatý R. (1997) Paleobatymetrie spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě z pohledu otolitových faun. In: Hladilová, Š. (ed): Sbor. Příspěvků „Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí.“ Masarykova Univerzita, Brno, 37-45.

Burkart E. (1936) Barytové morfolity na Moravě. Příroda 29, 8, 218-220.

Čech V., Koutek J. (1946) Geologické a genetické poměry ložisek železné a niklové rudy u Křemže v jižních Čechách. Sbor. Stát. geol. Úst. Českosl. republiky 13, 21 s.

Černý P. (1968) Vermikulární cristobalit a tridymit v siliciofitech ze západomoravských serpentinitů. Čas. Mineral. Geol. 13, 2, 149-157.

Dlabač M. (1976) Neogén na jihovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny (Nové výzkumy na Moravě). Výzk. Práce Ústř. úst. Geol. 13, 7-21.

Flörke O. W., Graetsch H., Martin B., Roller K., Wirth R. (1991) Nomenclature of micro- and non-crystalline silica minerals. N. Jb. Miner. Abh. 163, 129-142.

Chlupáč I., Brzobohatý R., Kovanda J., Stráník Z. (2011) Geologická minulost České republiky. Academia. 436 s.

Jerdysek M. O., Halas S. (1990) The origin of magnesite deposits from the Polish Foresudetic Block ophiolites: preliminary δ13C and δ18O investigations. Terra Nova 2, 2, 154-159.

Kantorowicz J. (1984) The nature, origin and distribution of authigenic clay minerals from Middle Jurassic Ravenscar and Brent Group sandstones. Clay Minerals 19, 359-375.

Kettner R. (1919) O genesi magnesitu u Nové Vsi jihozápadně Oslavan. Čas. Morav. zem. muzea 17-19, 169-177.

Kingma K. J., Hemley R. J. (1994) Raman spectroscopic study of microcrystalline silica. Am. Mineral. 79, 269-273.

Kokta J., Kudělásek V. (1965) Niklonosné nerosty od Polánky. Čas. Mineral. Geol. 10, 1, 39-49.

Koníčková Š. (2013) Mineralogie plazem vázaných na moravské serpentinity. MS, Diplomová práce, Ústav geologických věd, Masarykova univerzita. Brno, 79 s.

Koníčková Š. (2014) Výskyt a mineralogie zeleného chalcedonu (plazmy) v reziduích moravských serpentinitů (moldanubikum, Český masiv). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 99, 2, 3-36.

Koutek J. (1971) Relikty třetihorních usazenin v širším okolí Třebíče. Sbor. Přírod. klubu Západomor. Muz. v Třebíči 8, 37-46.

Kruťa T. (1966) Moravské nerosty a jejich literatura 1940–1965. Moravské museum v Brně, 380 s.

Kudělásek V., Mátl V. (1971) Kůra zvětrávání serpentinitů na jihozápadní Moravě. Folia UJEP Brno 12, 6. 33-44.

Kudělásek V., Polický J., Zamarský V. (1968) Niklonosné nerosty kůry větrání serpentinitů z oblasti Jamolice - Dukovany. Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol. 14, 2, Ostrava, 45-68.

Kudělásek V., Polický J., Zamarský V. (1972) Mineralogická studie kůry lateritického zvětrávání serpentinitů u Bojanovic. Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol. 18, 1, Ostrava, 73-96.

Lacinska A. M., Styles M. T. (2013) Silicified serpentinite - a residuum of a Tertiary palaeo-weathering surface in the United Arab Emirates. Geol. Mag. 150, 3, 385-395.

Losos Z., Kovář O., Houzar S., Zeman J. (2013) Rare hydrated Mg-carbonate - hydroxide assemblage of serpentinite fissures in Hrubšice, western Moravia (Czech Republic): a genetic model of its formation. N. Jb. Miner. Abh. (J. Min. Geochem.) 190, 3, 253-263.

Mátl V. (1969) Ložiska hydrosilikátových Ni-rud vázaných na kůru zvětrávání serpentinitů na jihozápadní Moravě. MS, Rigorózní práce, Univerzita J. E. Purkyně, Brno, 35 s.

Mátl V. (1972) Ložiska hydrosilikátových Ni-rud vázaných na kůru zvětrávání serpentinitů na jihozápadní Moravě. Sbor. Geol. Průzk. Ostrava 1, 81-115.

Mátl V. (1999) Plazma z Jiřic u Moravských Budějovic. Minerál 7, 3, 246-248.

Medaris G., Jr., Wang H., Jelínek E., Mihaljevič M., Jakeš P. (2005) Characteristics and origins of diverse Variscan peridotites in the Gföhl Nappe, Bohemian Massif, Czech Republic. Lithos 82, 1-2, 1-23.

Mrázek I. (1980) Geologické poměry vltavínových štěrků u Dalešic na Moravě. Přírod. Sbor. Západomor. Muz. v Třebíči 11, 201-212.

Mrázek I., Holá A. (1978) Krása a použití plazmy od Hrubšic. Geol. Průzk. 20, 3, 89.

Mrázek I., Landa V., Škrdla P. (1997) Vltavínové štěrky v oblasti západně od Ivančic na Moravě. Přírod. Sbor. Západomor. Muz. v Třebíči 31, 135-143.

Mrázek I., Rejl L. (1991) Drahé kameny Českomoravské vrchoviny. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně a Západomoravské muzeum v Třebíči, 135 s.

Mrázek I., Rejl L. (2010) Drahé kameny Moravy a Slezska. Nakl. Aventinum Praha, 301 s.

Nehyba S., Hladilová Š. (2004) Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia. Bull. Geosci. 79, 2, 113-120.

Němec F. (1937) Mineralogie, petrografie a geologie okolí Mohelna (monografie hadce). Archiv Svazu pro ochranu přírody a domoviny v zemi Moravskoslezské, Sv. Ia, 50 - 97, Brno.

Okrusch M., Matthes S. (2009) Mineralogie. Springer Berlin, 483 s.

Orlov A. (1930) Hadec od Mladotic u Ronova nad Doubravou. Sbor. St. geol. Úst. 83-107.

Pohl W. (1990) Genesis of magnesite deposits - models and trends. Geol. Rundsch. 79, 291-299.

Přichystal A. (2009) Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy. Masarykova univerzita, Brno, 331 s.

Rejl L. (2014) Plazma - obecný drahý kámen Moravy (část 1). Minerál 22, 4, 366-375.

Rejl L., Weiss J., Zrůstek V. (1982) Prostorová distribuce metaofiolitů a příbuzných hornin moravského bloku. Sbor. geol. Věd, Geol. 37, 137-158.

Rice S. J., Cleveland G. B. (1955) Lateritic silicification of serpentinite in the Sierra Nevada (abs.). Bull. Geol. Soc. Am. 66, 12, 1660.

 Silantyev S. A., Novoselov A. A., Krasnova E. A., Portnyagin M. V., Hauff F., Werner R. (2012) Silicification of Peridotites at the Stalemate Fracture Zone (Northern Pacific): Reconstruction of the Conditions of Low-Temperature Weathering and Tectonic Interpretation. Petrology 20, 1, 21-39.

Som S. K., Joshi R. (2002) Chemical weathering of serpentinite and Ni enrichment in Fe oxide at Sukinda Area, Jajpur District, Orissa, India. Econ. Geol. 97, 165-172.

Tapper M., Fanning D. S. (1968) Glauconite pellets: Similar X-ray patterns from individual pellets of lobate and vermiform morphology. Clays and Clay Minerals 16, 275-283. 

Trnka M., Houzar S. (1991) Moravské vltavíny. Muz. Vlastivěd. Spol. v Brně a Západomor. Muz. Třebíč, 115 s.

Ulrich M., Munoz M., Guillot S., Cathelineau M., Picard Ch., Quesned B., Boulvais P., Couteau C. (2014) Dissolution-precipitation processes governing the carbonation and silicification of the serpentinite sole of the New Caledonia ophiolite. Contr. Mineral. Petrol. 167, 1-19.

Venturelli G., Contini S., Bonazzi A. (1997) Weathering of ultramafic rocks and element mobility at Mt. Prizera, Northern Apennines, Italy. Mineral. Mag. 61, 765-778.

Weiss J. (1966) Ultrabasické horniny západomoravského krystalinika. MS, UJEP Brno, 151 s.

Wilkinson M., Haszeldine R. S., Fallick A. E. (2006) Jurassic and Cretaceous clays of the northern and central North Sea hydrocarbon reservoirs reviewed. Clay Minerals 41, 151-186.