ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Sulfidická mineralizace s Au-bohatým stříbrem z Utína v havlíčkobrodském rudním revíru (Česká republika)

Sulphide mineralization with Au-rich silver from Utín in the Havlíčkův Brod ore district (Czech Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.31.025

Klíčová slova

Abstrakt

Sulphide mineralization was found in relics of mine dumps from medieval mining near Utín, at SE part of the Havlíčkův Brod ore district (Bohemian-Moravian Highlands, Czech Republic). It is represented by pyrite, Fe-rich sphalerite, chalcopyrite, arsenopyrite, galena (with chemical compositions corresponding to other occurrences of this ore district) and more rare jamesonite and boulangerite. The main Ag ore was probably Ag-rich member of tetrahedrite group - kenoargentotetrahedrite-(Fe) with empirical formula (Ag5.45Cu4.48)Σ9.93(Fe1.75Zn0.32Mn0.01)Σ2.08Sb4.00S12.05. Another interesting mineral found in this association is Au-rich silver with Au contents in the range 53.35 - 56.40 wt. % and average empirical formula Ag0.60Au0.39. Schultenite, minerals of the pharmacosiderite group and inhomogeneous Fe-arsenates were detected from the rarely represented supergene mineralization.

Online 15.7.2023

Soubory

Abstrakt (PDF) - 178.88KB
Fulltext (PDF) - 2.63MB

Reference

Bernard JH (1967) Kurze Übersicht der isogenetischen erzlagerbildenden Mineralassoziationen hydrothermalen Ursprungs im tschechoslowakischen Teil der Böhmischen Masse. Čas Mineral Geol 12: 13-20

Bernard JH, Pouba Z et al. (1986) Rudní ložiska a metalogeneze československé části Českého masívu. ÚÚG Praha

Biagioni C, Luke LG, Nigel JC, Makovicky E, Moëlo Y, Pasero M, Sejkora J, Stanley ChJ, Welch MD, Bosi F (2020) The tetrahedrite group: Nomenclature and classification. Am Mineral 105: 109-122. https://doi.org/10.2138/am-2020-7128  

Blüml A, Hak J (1968) Vazba vizmutu v polymetalických rudách ložiska Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu. Čas Mineral Geol 13, 3: 279-284

Dobeš P, Malý K (2001) Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru. Vlast sborn Vysoč 15: 51-85

Dolníček Z, Ulmanová J, Malý K, Havlíček J, Sejkora J (2021) Minerály kontaminovaných granitových pegmatitů z lomu Pohled u Havlíčkova Brodu (moldanubikum), část II: prvky a sulfidy. Bull Mineral Petrolog 29(1): 90-107. https://doi.org/10.46861/bmp.29.090

Hak J, Novák F (1973) Mineralogie a geochemie ložiska Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu. Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie ložisek nerostných surovin G 17: 247-262

Helmhacker R (1876) Ueber den gegenwärtigen Stand des Bergbaues bei Deutschbrod in Böhmen. Z berg- u hüttenmänn Ver Steiermark u Kärnten 17-18: 257-272

Houzar S, Hrazdil V, Hršelová P, Toman J, Buřivalová L, Grossmannová D, Hladišová T, Litochleb J, Malý K, Škrdla P, Šmerda J, Vedra P, Víšková E, Vokáč M (2021) Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině. Moravské zemské muzeum Brno

Hrazdil V (2012) Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum. Acta Mus Moraviae, Sci geol 97, 1: 39-45

Hrubý P (2014) K periodizaci počátku rané exploatace drahých kovů na Českomoravské vrchovině. ArchaeoMontan 2013, Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege 28: 147-155. https://doi.org/10.5817/cz.muni.m210-9227-2019  

Hrubý P (2019) Metalurgická produkční sféra na Českomoravské vrchovině v závěru přemyslovské éry. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 482, 260 p

Hrubý P, Malý K (2019) Utín (okr. Havlíčkův Brod) důlní středisko Buchberg (Mons Fagus). Exkurzní průvodce semináře „Stříbrná Jihlava 2019“, 3 str

Imramovský L (1955) Geologie širšího okolí Stříbrných Hor. MS, dipl. práce, Geofond Praha

Kerestedjian T (1997) Chemical and morphological features of arsenopyrite, concerning its use as a geothermometer. Mineral Petrol 60: 231-243. https://doi.org/10.1007/bf01173710

Kopecký S, Pauliš P, Pour O (2015) Zlato z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika).  Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23, 2: 218-220

Koutek J (1960) Rudní ložiska v okolí České Bělé na Českomoravské vrchovině. Čas Nár Muz, Odd přírodověd 79: 135-143

Králik M a kolektiv (1985) Zhodnocení prognózních zdrojů Ag v Českém masivu. MS, Geoindustria Praha

Kudělásková S (1960) Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů u Dlouhé Vsi na Havlíčkobrodsku. Sbor věd Prací Vys Šk báň (Ostrava), Ř horn-geol 3-4: 399-406

Ma X, Su R, Zhao X, Liu S, Wu X, Wang S, Jia Y (2021) Phase transformation of hydrous ferric arsenate in the presence of Fe(II) under anaerobic conditions: Implications for arsenic mobility and fate in natural and anthropogenic environments. Chem Geol 578: 120321. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2021.120321

Malý K, Dolníček Z (2005) Pb-Zn-Ag vein mineralization of the central part of the Českomoravská vrchovina Upland (Czech Republic): S, C, and O stable isotope study. Bull Geosci 80, 4: 307-319

Mastíková E (2011) Mineralogie a podmínky vzniku vybraných mineralizací v lomu Pohled (moldanubikum). MS, dipl práce, Universita Palackého Olomouc

Morávek P, Aichler J, Doškář Z, Duda J, Durišová J, Hauk J, Janatka J, Kalenda F, Klomínský J, Kvěň P, Litochleb J, Malec J, Mrázek I, Novák F, Pouba Z, Punčochář M, Skácel J, Soukup B, Studničná B, Sztacho P, Sponar P, Tásler R., Váňa T, Vaněček M, Veselý J (1992) Zlato v Českém masívu. 1-245 ČGS, Praha

Morimoto N, Clark LA (1961) Arsenopyrite crystal-chemical relations. Am Mineral 46: 1448-1469

Němec D (1965) Geologické a paragenetické poměry ložiska formace Pb-Zn-Ag u Bartoušova na Havlíčkobrodsku. Sbor geol Věd, ložisk Geol 6: 47-86

Pauliš P (2021) Nový přehled minerálů České republiky a jejich lokalit. Kuttna, Kutná Hora

Petr F (1897) Stříbrné doly v okolí Německého Brodu. Výroční zpráva c. k. státního vyššího gymnasia v Německém Brodě za školní rok 1897: 3-24

Petroš R (1958) Předběžná zpráva o geologickém mapování ve starém rudním revíru utínském a okolí. MS, Geoindustria Praha

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed): Microbeam Analysis. San Francisco Press, San Francisco: 104-106

Rous P (2001) K závěrečné fázi vrcholně středověkého hornictví na Havlíčkobrodsku. In: Stříbrná Jihlava: 66-81

Rous P (2004) Stříbrnorudné hornictví na Havlíčkobrodsku od 13. do 17. století. Archeol techn 15: 49-58

Rous P (2007) Povrchové stopy zpracování stříbrné rudy v poloze V Groubu na katastru obce Utín. In: Stříbrná Jihlava 2007. Studie k dějinám hornictví a důlních prací: 216-221 

Sejkora J, Kopecký S, Pauliš P, Kopecký S jun (2015) Nové poznatky o primární mineralizaci v havlíčkobrodském rudním revíru (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23, 2: 277-296

Shu Z, Shen C, Lu A, Gu X (2022) Chemical composition and crystal structure of kenoargentotetrahedrite-(Fe), Ag6Cu4Fe2Sb4S12, from the Bajiazi Pb-Zn deposit, Liaoning, China. Crystals 12: 1-8. https://doi.org/10.3390/cryst12040467

Scharmová M (1995) Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru. In: Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, T18 Příbram

Scharmová M (2000) Polymetalické zrudnění od Svaté Anny u Havlíčkova Brodu. Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 8: 165-169

Víšková E, Houzar S, Škoda R, Kopecký S, Toman J, Pauliš P (2022) Olovem bohatá oxidační zóna polymetalické mineralizace na lokalitě Kvasetice u Havlíčkova Brodu: distribuce minerálních asociací s pyromorfitem a arzenáty. Bull Mineral Petrolog 30(2): 171-187. https://doi.org/10.46861/bmp.30.171