ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Sľudy a chlority ako indikátory podmienok metamorfózy karbonátových hornín gelnickej skupiny južného gemerika (Slovenská republika)

Micas and chlorites as indicators of metamorphic conditions of carbonate rocks of the Gelnica Group in the Southern Gemericum (Slovak Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.30.108

Klíčová slova

Abstrakt

Investigated metacarbonates are located in the Early Paleozoic rocks of Southern Gemericum unit, Slovakia. Metacarbonates are part of Vlachovo Formation (Tichá Voda, Stará Voda) and Bystrý potok Formation (Betliar, Čučma, Malá Hekerová, Smolník - Mária Terézia, Holec). Detailed studies indicated metamorphic pressure-temperature (P-T) conditions of 3 - 7 kbar at 330 - 370 °C for the Gelnica Group. The calculated P-T conditions were verified using chlorite geothermometer and phengite geobarometer. Mineral association of metacarbonates consists of Si rich (3.10 - 3.35 apfu) phengitic micas, Fe-Mg chlorites (clinochlore and chamosite), quartz, K-feldspars and accessory fluorapatite. Micas and Mg-Fe chlorites originated from metamorphic recrystallization of clay material with incorporations of basic pyroclastic material during the regional metamorphosis of pelitic protolith, which sedimented continuously with carbonates. Metacarbonates belong to the upper parts of Gelnica Group, which were metamorphosed under the greenschist facies conditions.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 176.12KB
Fulltext (PDF) - 10.84MB

Reference

Bajaník Š, Vozárová A (ed.), Hanzel V, Ivanička J, Mello J, Pristaš J, Reichwalder P, Snopko L, Vozár J (1983) Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského rudohoria - východná časť 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-223

Bajaník Š (ed.), Ivanička J, Mello J, Pristaš J, Reichwalder P, Snopko L, Vozár J, Vozárová A (1984) Geologická mapa Slovenského rudohoria - východná časť 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava

Bezák V (ed.), Broska I, Ivanička J, Reichwalder P, Vozár J, Polák M, Havrila M, Mello J, Biely A, Plašienka D, Potfaj M, Konečný V, Lexa J, Kaličiak M, Žec, B, Vass D, Elečko M, Janočko J, Pereszlényi M, Marko F, Maglay J, Pristaš J (2004) Tektonická mapa Slovenskej republiky 1: 500 000 s vysvetlivkami. ŠGÚDŠ, Bratislava

Caperdi S, Venturelli G Photiades A (2004) Accessory minerals and δ18Ο and δ13C of marbles from the Mediterranean area. J Cult Herit 5: 27-47 https://doi.org/10.1016/j.culher.2003.03.003

Cathelineau M (1988) Cation site occupancy in chlorites and illites as a function of temperature. Clay Miner 23, 4: 471-485 https://doi.org/10.1180/claymin.1988.023.4.13

Drnzík E (ed.), Drnzíková L, Grecula P, Gregor T, Halahyová-Andrusovová G, Ilavský J, Ondrejkovič K, Zorkovský B (1973) Geologicko-ložisková štúdia Spišsko-gemerského rudohoria. 3. Ložisková časť. Kniha VI. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-280

Faryad SW (1994) Mineralogy of Mn-rich rocks from greenschist facies sequences of the Gemericum, West Carpathians, Slovakia. N Jb Miner Mh H 10: 464-480

Faryad SW (1991) Metamorfóza sedimentov staršieho paleozoika gemerika. Miner Slov 23, 4: 315-324

Faryad SW (1995) Stanovenie P-T podmienok metamorfózy horninových komplexov Spišsko-gemerského rudohoria. Miner Slov 27, 1: 9-19

Faryad SW (1997) Metamorphic petrology of the Early Paleozoic low-grade rocks in the Gemericum. In: Grecula P, Hovorka D, Putiš M. (eds.): Geological evolution of the Western Carpathians. Miner Slov monograph: 309-314

Fusán O, Máška M (1956) K stratigrafii gotlandu (?) v gemeridách. Geol Práce Zpr 7: 65-74

Gargulák M, Chmelík J, Böhmer Ľ (1985) Zhodnotenie prognóz Sb-rúd v oblasti Zlatý stôl - Betliar. Čiastková záverečná správa. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-144

Gazdačko Ľ, Žecová K, Németh Z, Stercz M, Kronome B, Lenhardtová E, Košuth M, Maglay J, Nagy A (2020) Sprievodca ku geologicko-náučnej mape regiónu Medzev - Jasov 1: 50 000. MŽP SR, ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-152

Grecula P, Kobulský J (eds.), Gazdačko Ľ, Németh Z, Hraško Ľ, Novotný L, Maglay J, Pramuka S, Radvanec M, Kucharič Ľ, Bajtoš P, Záhorová Ľ (2011) Vysvetlivky ku geologickej mape Spišsko-gemerského rudohoria 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-308

Grecula P (1982) Gemerikum - segment riftogénneho bazénu Paleotetýdy. Miner Slov - monograph, Bratislava, 1-263

Grecula P, Kobulský J (2004) Litologická charakteristika paleozoických súvrství gemerika, ich faciálne a geotektonické pozadie. Čiastková záverečná správa. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-135

Grecula P, Radvanec M (2005) Geotektonický model vývoja gemerika. Miner Slov 37, 3: 193-198

Grecula P, Kucharič Ľ, Radvanec M, Steiner A, Bartalský B, Mikuška J, Hodermarský J, Hojnoš M, Géczy J, Kandrík M, Faryad SW, Husák Ľ, Muška P (1985) SGR - geofyzika, čiastková záverečná správa z komplexnej geologicko-geofyzikálnej interpretácie centrálnej časti SGR, surovina: rudy a nerudy. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-292

Grecula P, Abonyi A, Abonyiová M, Antaš J, Bartalský B, Bartalský J, Dianiška I, Drnzík E, Ďuďa R, Gargulák M, Gazdačko Ľ, Hudáček J, Kobulský J, Lörincz L, Macko J, Návesňák D, Németh Z, Novotný L, Radvanec M, Rojkovič I, Rozložník L, Rozložník O, Varček C, Zlocha J (1995) Ložiská nerastných surovín Slovenského rudohoria. Zväzok 1. Miner Slov - monograph, Bratislava, 1-834

Grecula P, Radvanec M, Kobulský J, Németh Z, Gazdačko Ľ (2002) Stratiformná mineralizácia v gemeriku. Príloha záverečnej správy Metalogenetické hodnotenie územia Slovenskej republiky. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-89

Ilavský J (1962) Metalogenetický vývoj gemeríd a jeho problémy. Geol Práce Zoš 61, 87-100

Ilavský J (1974) Príspevok k paleogeografii gelnickej série gemeríd na základe rozšírenia stratiformných zrudnení. Záp Karp, miner petrogr geochem ložiská 1: 51-97

Ilavský J, Kantor J (1965) Stratigraficko-geologické kritéria pre posúdenie prognóz a vyhľadávanie metasomatických a sedimentárnych rúd v gemeridách (hlavne Fe rúd). Správa za rok 1964. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-26

Ilavský J, Mrožek J (1960) Gotlandské (?) dolomity a ich vzťahy k pyritovému zrudneniu v Smolníku. Geol Práce Zpr 20: 51-56

Ivanička J (1968) Správa o štruktúrno-litologickom výskume z oblasti Starej Vody a Henclovej. Správa za rok 1967. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-59

Ivanička J (1972) Geologicko-litologické pomery v oblasti medzi Smolníckou Hutou a Helmovcami. Správa za rok 1971. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-33

Ivanička J (1973) Vysvetlivky ku geologickej mape list Mníšek nad Hnilcom 1: 25 000. Čiastková záverečná správa za rok 1973. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-63

Ivanička J (1974) Vysvetlivky ku geologickej mape list Švedlár 1: 25 000. Čiastková záverečná správa za rok 1974. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-64

Ivanička J (1984) Geologický a litologicko-petrografický výskum súvrstvia Bystrého potoka. Čiastková správa. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-27

Ivanička J, Snopko L, Snopková P, Vozárová A (1989) Gelnica Group - lower unit of Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (West Carpathians) Early Palaeozoic. Geol Zbor Geol Carpath 40, 4: 483-501

Ivanov M (1960) Bázický vulkanizmus gelnickej série v gemeridách. Geol Práce Zpr 19: 157-161

Ivanov M (1965) Litológia, petrografia a metamorfizmus paleozoika Spišsko-gemerského rudohoria. Sbor Geol Vied ZK 3: 43-92

Jowett EC (1991) Fitting iron and magnesium into the hydrothermal chlorite geothermometer. Proceedings of the GAC/MAC/SEG Joint Annual Meeting, Toronto, 16, A62

Kantor J (1953a) Mangánové ložisko pri Čučme. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-32

Kantor J (1953b) Mangánové ložisko na Heckerovej (Bystrý potok) západne od Smolníka. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-26

Kantor J (1954) O genéze mangánových rúd v Spišsko-gemerskom rudohorí. Geol Práce Zpr 1: 70-71

Kobulský J, Grecula P, Gazdačko Ľ, Németh Z, Hraško Ľ, Novotný L, Maglay J, Pramuka S, Radvanec M, Kucharič Ľ, Bajtoš P, Záhorová Ľ, Konečný P (2006) Geologická mapa Spišsko-gemerského rudohoria v mierke 1: 50 000. Regionálny geologický výskum. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-78

Kováčik M (2004) Sedimentologická a litostratigrafická charakteristika staropaleozoických súvrství vo východnej časti gelnickej skupiny gemerika. Čiastková záverečná správa: Tektogenéza paleozoických panví Západných Karpát (2. časť). MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-54

Lexa J, Bačo P, Bahna B, Bakoš F, Baláž P, Bezák V, Bystrická G, Cicmanová S, Ferenc Š, Gazdačko Ľ, Grecula P, Háber M, Helma J, Hojstričová V, Hraško Ľ, Hurai V, Huraiová M, Chovan M, Jeleň S, Kobulský J, Koděra P, Kohút M, Kollárová V, Konečný P, Konečný V, Kováčik M, Kráľ J, Kyselica M, Luptáková J, Marsina K, Mackových D, Maťo Ľ, Michalko J, Mikuš T, Moravanský D, Németh Z, Ozdín D, Petro M, Pršek J, Radvanec M, Rojkovič I, Rojkovičová Ľ, Tréger M, Smirnov A, Smolka J, Šesták P, Žák K, Žáková E, Žec B (2002) Metalogenetické hodnotenie územia Slovenskej republiky. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-214

Massonne HJ, Schreyer W (1987) Phengite geobarometry based on the limiting assemblage with K-feldspar, phlogopite and quartz. Contrib Mineral Petrol 96: 212-224 https://doi.org/10.1007/bf00375235

Mazzoli C, Vozárová A (1989) Further data concerning the pressure character of the Hercynian metamorphism in the West Carpathians (Czechoslovakia). Rend Soc Ital Min Petr 43, 3: 635-642

Papšíková M, Grecula P (1983) Palinologické hodnotenie vzoriek z lokalít Hrelikov potok a Kotlinec, staršie paleozoikum gemerika. Miner Slov 15, 6: 551-558

Pasero M, Kampf AR, Ferraris C, Pekov IV, Rakovan J, White TJ (2010) Nomenclature of the apatite supergroup minerals. Eur J Mineral 22, 2: 163-179 https://doi.org/10.1127/0935-1221/2010/0022-2022

Pecho J, Beňka J, Gargulák M, Václav J (1981) Geologický výskum antimonitových ložísk v oblasti Betliar - Čučma - Volovec. Čiastková záverečná správa za rok 1980. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-439

Pulec M, Began A, Bezák V, Molák B, Polák M, Rojkovičová Ľ, Snopko L, Vozárová A (1989) Charakteristika uhlíkatých formácií vo vybraných oblastiach Západných Karpát. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-106

Putiš M, Sergeev S, Ondrejka M, Larionov A, Siman P, Spišiak J, Uher P, Paderin I (2008) Cambrian-Ordovician metaigneous rocks associated with Cadomian fragments in the West-Carpathian basement dated by SHRIMP on zircons: a record the Gondwana active margin setting. Geol Carpath 59, 1: 3-18

Radvanec M (2000) P-T podmienky metamorfózy telies karbonátov gemerika v pruhu Vyšná Slaná - Hanková - Vlachovo - Balochova hoľa - Suchý vrch. Príloha záverečnej správy Lexa et al. 2002 Metalogenetické hodnotenie územia Slovenskej republiky. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-11

Radvanec M, Grecula P (2016) Geotectonic and metallogenetic evolution of Gemericum (Inner Western Carpathians) from Ordovician to Jurassic. Miner Slov 48, 2: 105-118

Ramírez-Sánchez E, Hervé F, Kelm U, Sassi R (2005) P-T conditions of metapelites from metamorphic complexes in Aysen, Chile. J South Amer Earth Sci 19, 3: 373-386 https://doi.org/10.1016/j.jsames.2005.04.007

Rojkovič I (1999) Manganese mineralization in the Western Carpathians, Slovakia. Geol Carpath 50: 191-192

Rojkovič I (2000) Mineralogická charakteristika mangánových rúd Slovenska. Príloha záverečnej správy Metalogenetické hodnotenie územia Slovenskej republiky. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-158

Rojkovič I (2001) Early Paleozoic manganese ores in the Gemericum Superunit, Western Carpathians, Slovakia. Geolines 13: 34-41

Ružička P, Myšľan P, Števko M, Kurylo S (2021) Atolové granáty v bazaltových metapyroklastikách z lokality Čučma - Vincent (Slovenská republika). Bull Mineral Petrolog 29(1): 16-26 https://doi.org/10.46861/bmp.29.016

Sassi R, Vozárová A (1987) The pressure character of the Hercynian metamorphism in the Gemericum (West Carpathians, Czechoslovakia). Rend Soc Ital Min Petr 42: 73-81

Snopková P, Snopko L (1979) Biostratigrafia gelnickej série v Spišsko-gemerskom rudohorí na základe palinologických výsledkov (Západné Karpaty, paleozoikum). Záp Karp Geol 5: 57-102

Soták J, Vozárová A, Ivanička J (1999) New microfossils from the Early Paleozoic formation of the Gemericum (Foraminiferida). Special Issue from the Geol. Conf. Carpathian Geology 2000 in Smolenice. Geol Carpath 50: 72-74

Soták J, Vozárová A, Ivanička J (2000) A new microfossils from the Early Paleozoic formations of the Gemericum. Slovak Geol Mag 6, 2-3: 275-277

Tischendorf G, Förster HJ, Gottesmann B, Rieder M (2007) True and brittle micas: composition and solid-solution series. Mineral Mag 71, 3: 285-320 https://doi.org/10.1180/minmag.2007.071.3.285

Tracy RJ (1991) Ba-rich micas from the Franklin Marble, Lime Crest and Sterling Hill, New Jersey. Am Mineral 76, 9-10: 1683-1693

Vážna Ľ (1984) Petrografia karbonátov gelnickej skupiny. Čiastková správa. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-33

Vážna Ľ, Ivanička J, Snopko L (1986) Predbežné výsledky petrografického a geochemického štúdia karbonátov gelnickej skupiny. Spr o výsk Geol Úst D Štúra Reg geol ZK 21: 55-58

Vozárová A (1993) Variská metamorfóza a krustálny vývoj v gemeriku. Záp Karp, miner petrogr geochem metalog 16: 55-117

Vozárová A (1998) Hercynian development of the external-Gemeric zone. Geodynamic development of the Western Carpathians. ŠGÚDŠ, Bratislava: 47-61

Vozárová A, Ivanička J (1993) Litogeochémia metasedimentov staršieho paleozoika v južnom gemeriku. Záp Karp, miner petrogr geochem metalog 16: 119-146

Vozárová A, Soták J, Ivanička J (1999) Cambro-Ordovician fossils (conodontes, foraminiferes, chitinous shields) from the metamorphic series of the Gemericum (Western Carpathians). J Confer Abstr EUG 10, Vol. 4, No. 1, p. 266

Vozárová A, Rodionov N, Šarinová K, Presnyakov S (2016) New zircon ages on the Cambrian-Ordovician volcanism of the Southern Gemericum basement (Western Carpathians, Slovakia): SHRIMP dating, geochemistry and provenance. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 106, 6: 2147-2170 https://doi.org/10.1007/s00531-016-1420-2

Vozárová A, Šarinová K, Larionov A, Presnyakov S, Sergeev S (2010) Late Cambrian/Ordovician magmatic arc type volcanism in the Southern Gemericum basement, Western Carpathians, Slovakia: U-Pb (SHRIMP) data from zircons. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 99, 1: 17-37 https://doi.org/10.1007/s00531-009-0454-0

Warr LN (2021) IMA-CNMNC approved mineral symbols. Mineral Mag 85, 3: 291-320 https://doi.org/10.1180/mgm.2021.43

Zane A, Weiss Z (1998) A procedure for classifying rock forming chlorites based on microprobe data. Rend Fis Acc Lincei 9, 1: 51-56 https://doi.org/10.1007/bf02904455

Zane A, Sassi R, Guidotti (1998) New data on metamorphic chlorite as a petrogenetic indicator mineral, with special regard to greenschist-facies rocks. Can Mineral 36, 3: 713-726