ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Minerálne zloženie laminovaných vápnitých fylitov z Črmeľskej doliny pri Košiciach (severné gemerikum, Slovenská republika)

Mineral composition of laminated calcareous phyllites in the Črmeľ valley
at the town of Košice (Northern Gemericum, Slovak Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.30.061

Klíčová slova

Abstrakt

Studied calcareous phyllites represent a part of Carboniferous Črmeľ Formation of the Northern Gemericum Unit (Western Carpathians, Slovak Republic). The mineral association of calcareous phyllites is composed of quartz, calcite, muscovite, Mg-Fe chlorites, albite and accessory minerals (fluorapatite, titanite, zircon and tourmalines). Chemical composition of analyzed muscovites has higher contents of Si (3.38 - 3.40 apfu) with K (up to 0.94 apfu), Fe2+ (up to 0.18 apfu) and Mg (up to 0.33 apfu). Chlorites contain Mg in range 2.12 - 2.36 apfu and Fe2+ in range 2.12 - 2.36 apfu with Fe/(Fe+Mg) ratio between 0.49 and 0.54. Chemical composition of albites is Ab97.9-99.7 An1.9Or0.5. Content of F- (up to 0.07 apfu) and OH- (up to 0.07 apfu) in titanite is slightly increased with lower amount Ti (0.89 - 0.92 apfu). In titanites not very significant (Al, Fe3+) + (OH, F) ↔ Ti + O substitution was also identified. Zircon consists of Si (up to 1.04 apfu), Zr (up to 0.96 apfu) and very low content of Hf (up to 0.02 apfu). Two types of tourmalines in calcareous phyllites are also present. Zonal tourmalines with central parts composed of schorl (1.95 - 2.47 apfu Fe; 0.93 - 0.97 apfu Mg; 0.45 apfu Na) and peripheral parts composed of dravite (1.09 - 1.19 apfu Fe; 1.66 - 1.93 apfu Mg; Na up to 0.79 apfu) and indistinctly zoned to non-zoned tourmalines were identified as magnesio-foitite (1.01 - 1.34 apfu Fe; 1.23 - 1.70 apfu Mg; 0.52 - 0.67 pfu vacancy). Studies of calcareous phyllites indicated metamorphic pressure-temperature conditions of 8 - 9 kbar at 330 - 340 °C using chlorite geothermometer and phengite geobarometer.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 192.77KB
Fulltext (PDF) - 3.35MB

Reference

Bajaník Š, Vozárová A, Reichwalder P (1981) Litostratigrafická klasifikácia rakoveckej skupiny a mladšieho paleozoika v Spišsko-gemerskom rudohorí. Geol práce Spr 75: 19-53

Bajaník Š, Vozárová A, Snopková P, Straka P (1984) Litostratigrafia črmeľskej skupiny. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-90

Bajaník Š, Snopková P, Vozárová A (1986) Litostratigrafia črmeľskej skupiny. Región Geol ZK 21: 65-68

Bezák V (ed.), Broska I, Ivanička J, Reichwalder P, Vozár J, Polák M, Havrila M, Mello J, Biely A, Plašienka D, Potfaj M, Konečný V, Lexa J, Kaličiak M, Žec, B, Vass D, Elečko M, Janočko J, Pereszlényi M, Marko F, Maglay J, Pristaš J (2004) Tektonická mapa Slovenskej republiky 1: 500 000 s vysvetlivkami. ŠGÚDŠ, Bratislava

Cathelineau M (1988) Cation site occupancy in chlorites and illites as a function of temperature. Clay Miner 23, 4: 471-485 https://doi.org/10.1180/claymin.1988.023.4.13

Enami M, Suzuki K, Liou JG, Bird DK (1993) Al-Fe3+ and F-OH substitutions in titanite and constraints on their P-T dependence. Eur J Mineral 5: 219-231 https://doi.org/10.1127/ejm/5/2/0219

Fusán O (1959) Poznámky k mladšiemu paleozoiku gemeríd. Geol práce Zoš 55: 171-181

Grecula P (1994) Litofaciálny vývoj mladšieho paleozoika hraničnej oblasti gemerika a veporika - problémy a námety. Miner Slov 26, 6: 411-426

Grecula M (1998) Carboniferous of Črmelicum terrane, Western Carpathians: relict of a forearc basin within Alpide Variscides. Miner Slov 30, 2: 109-136

Grecula P, Grecula M (2003) Sedimentologický výskum mladopaleozoických súvrství predoblúkového bazéna črmelika. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-46

Grecula P, Kucharič Ľ, Bartalský B, Návesňák D, Gazdačko Ľ, Németh Z, Radvanec M, Hojnoš M, Mikuška J, Kandrík M, Steiner A, Daniel S, Syčev V, Šesták P, Zatroch P, Hrouda F (1992) Čiastková záverečná správa z komplexnej geologicko-geofyzikálnej interpretácie stykových zón západ, východ a juh SGR geofyzika, surovina: rudy a nerudy, vyhľadávací prieskum, stav k 31.12.1991. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-331

Grecula P, Kobulský J (eds.), Gazdačko Ľ, Németh Z, Hraško Ľ, Novotný L, Maglay J, Pramuka S, Radvanec M, Kucharič Ľ, Bajtoš P, Záhorová Ľ (2011) Vysvetlivky ku geologickej mape Spišsko-gemerského rudohoria 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-308

Henry DJ, Novák M, Hawthorne FC, Ertl A, Dutrow BL, Uher P, Pezzotta F (2011) Nomenclature of the tourmaline-supergroup minerals. Am Mineral 96: 895-913 https://doi.org/10.2138/am.2011.3636

Horský S, Hrinko V, Petercová A, Seliga J, Varga I, Lajčák Š (1991) Košice - hĺbka. Záverečná správa, surovina: magnezit, vyhľadávací prieskum, stav k 1.1.1991. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-99

Ivan P (2003) Geodynamické prostredie formovania ochtinskej a črmeľskej skupiny (vnútorné Západné Karpaty) na základe štúdia metamorfovaných vulkanických hornín. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava 1-20

Jowett EC (1991) Fitting iron and magnesium into the hydrothermal chlorite geothermometer. Proceedings of the GAC/MAC/SEG Joint Annual Meeting, Toronto, 16, A62

Kozur H, Mock R (1997) New paleogeographic and tectonic interpretations in the Slovakian Carpathians and their implications for correlations with the Eastern Alps and other parts of the Western Tethys. Part II: Inner Western Carpathians. Miner Slov 29, 3: 164-209

Massonne HJ, Schreyer W (1987) Phengite geobarometry based on the limiting assemblage with K-feldspar, phlogopite and quartz. Contrib Mineral Petrol 96: 212-224 https://doi.org/10.1007/bf00375235

Mazúr E, Lukniš M (1980) Geomorfologické jednotky (mapa 1: 500 000). In: Mazúr E, Jakál J. (eds.): Atlas SSR. SAV a Slov úrad geod a kart, Bratislava: 54-55

Pasero M, Kampf AR, Ferraris C, Pekov IV, Rakovan J, White TJ (2010) Nomenclature of the apatite supergroup minerals. Eur J Mineral 22, 2: 163-179 https://doi.org/10.1127/0935-1221/2010/0022-2022

Polák M, Jacko S (eds.), Vozár J, Vozárová A, Gross P, Harčár J, Sasvári T, Zacharov M, Baláž B, Kaličiak M, Karoli S, Nagy A, Buček S, Maglay J, Spišák Z, Žec B, Filo I, Janočko J (1996) Geologická mapa Braniska a Čiernej hory 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava

Polák M (ed.), Jacko S, Vozárová A, Vozár J, Gross P, Harčár J, Zacharov M, Baláž B, Liščák P, Malík P, Zakovič M, Karoli S, Kaličiak M (1997) Vysvetlivky ku geologickej mape Braniska a Čiernej hory 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-201

Sassi FP, Vozárová A (1987) The pressure character of the Hercynian metamorphism in the Gemericum (West Carpathians, Czechoslovakia). Rend Soc Ital Min Petr 42: 73-81

Sasvári T (1992) Litostratigrafia a megaštruktúrna pozícia črmeľskej skupiny. Zborn. predn. 8. banícka ved.-tech. konf. Košice: 164-168

Spišiak J, Caňo F, Hovorka D, Hrnčár A., Pitoňák P (1992) Karbonatické fylity v Kamenistej doline; veporikum. Miner Slov 24, 1-2: 115-120

Tischendorf G, Förster HJ, Gottesmann B, Rieder M (2007) True and brittle micas: composition and solid-solution series. Mineral Mag 71, 3: 285-320 https://doi.org/10.1180/minmag.2007.071.3.285

Vidal O, De Andrade V, Lewin E, Munoz M, Parra T, Pascarelli S (2006) P-T-deformation-Fe3+/Fe2+ mapping at the thin sec­tion scale and comparison with XANES mapping: application to a garnet-bearing metapelite from the Sambagawa metamorphic belt (Japan). J  Metamorph Geol 24, 7: 669-683 https://doi.org/10.1111/j.1525-1314.2006.00661.x

Vozárová A (1993) Variská metamorfóza a krustálny vývoj v gemeriku. Západné Karpaty Mineral petrogr geoch metalog 16: 55-117

Vozárová A (1996) Tectono-sedimentary evolution of Late Paleozoic basins based on interpretation of lithostratigraphic data (Western Carpathians; Slovakia). Slovak Geol Mag 3-4: 251-271

Vozárová A (2004) Tektonogenéza mladopaleozoických bazénov Západných Karpát. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-68

Vozárová A, Vozár J (1988) Late Paleozoic in West Carpathians. ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-314

Vozárová A, Šarinová K, Laurinc D, Lepekhina E, Vozár J, Rodionov N, Lvov P (2019) Exhumation history of the Variscan suture: Constrains on the detrital zircon geochronology from Carboniferous - Permian sandstones (Northern Gemericum; Western Carpathians). Geol Carpath 70, 6: 512-530 https://doi.org/10.2478/geoca-2019-0030

Vozárová A, Nemec O, Šarinová K, Anczkiewicz R, Vozár J (2021) Carboniferous mafic metavolcanic rocks in the Northern Gemeric Unit: Petrogenesis, geochemistry, isotope composition and tectonic implication. Geol Carpath 72, 2: 114-133 https://doi.org/10.31577/geolcarp.72.2.3

Warr LN (2021) IMA-CNMNC approved mineral symbols. Mineral Mag 85, 3: 291-320 https://doi.org/10.1180/mgm.2021.43

Zane A, Weiss Z (1998) A procedure for classifying rock forming chlorites based on microprobe data. Rend Fis Acc Lincei 9, 1: 51-56 https://doi.org/10.1007/bf02904455

Zane A, Sassi R, Guidotti (1998) New data on metamophic chlorite as a petrogenetic indicator mineral, with special regard to greenschist-facies rocks. Can Mineral 36, 3: 713-726