ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Minerálne zloženie kryštalických vápencov z lokality  Dobšiná - Kruhová (Slovenská republika)

Mineral composition of crystalline limestones from the locality Dobšiná - Kruhová (Slovak Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.29.285

Klíčová slova

Abstrakt

Crystalline limestones containing fragments of amphibolites from the locality Dobšiná - Kruhová are part of the Klátov complex (Northern Gemericum, Western Carpathians). The colour of studied rocks is light grey with massive texture and granoblastic structure. Inhomogeneous mottled to breccia-like character of a crystalline limestones is caused by the presence of amphiboles in the studied rocks. The identified mineral association of crystalline limestones consists of calcite, amphiboles (pargasite, magnesio-hornblende, actinolite), clinopyroxenes (diopside), albite and titanite. Chemical zonation of amphiboles from the crystalline limestones and fragments of amphibolites have been studied in BSE imaging. Light grey BSE zone is represented by pargasite (with more Fe2+ up to 1.37 apfu and less Mg up to 2.26 apfu) and dark grey BSE zone is represented by magnesio-hornblend and actinolite (less Fe2+ 0.68 apfu in magnesio-hornblende; 0.62 apfu in actinolite and more Mg up to 3.30 apfu in magnesio-hornblende and up to 4.03 apfu in actinolite). Diopside has slightly higher content of Al (up to 0.13 apfu) and low content of Fe2+ (up to 0.17 apfu) with XMg ratio in the range 0.83 - 0.96. Chemical composition of albites is Ab91.12-98.21An1.52-5.12 with ortoclase component in the range 0.22 - 4.49 mol. %. Titanites from the amphibolite fragments and crystalline limestones have identical chemical composition (Ca up do 1.00 apfu, Si up to 0.97 apfu). Lower content of Ti (0.88 - 0.95 apfu) and higher content of F (up to 0.27 wt. %) and H2O (up to 0.38 wt. %) is present. In titanites not very significant (Al, Fe3+) + (OH, F) ↔ Ti + O substitution was also identified. We assume that pargasite and magnesio-hornblende are products of prograde etape of metamorphosis unlike actinolite which is product of retrograde etape of metamorphosis. Diopside was generated by dehydration and decomposition processes of magnesio-hornblende and pargasite in a high-temperature prograde regime of metamorphosis in the conditions of upper amphibolite facies. Calcite is chemically pure, presence of dolomite has not been confirmed.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 175.91KB
Fulltext (PDF) - 4.36MB

Reference

Bajaník Š, Vozárová A (ed.), Hanzel V, Ivanička J, Mello J, Pristaš J, Reichwalder P, Snopko L, Vozár J (1983) Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského rudohoria - východná časť 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-223

Bajaník Š (ed.), Ivanička J, Mello J, Pristaš J, Reichwalder P, Snopko L, Vozár J, Vozárová A (1984) Geologická mapa Slovenského rudohoria, východná časť 1 : 50 000. ŠGÚDŠ Bratislava

Deer WA, Howie RA, Zussman J (2001) Rock-forming Minerals: Feldspars, Vol. 4A. Geological Society of London, 1-972

Dianiška I, Grecula P (1979) Amfibolitovo-rulový komplex ako súčasť ofiolitovej suity rakoveckého príkrovu. Miner Slov 11, 5: 405-425

Enami M, Suzuki K, Liou JG, Bird DK (1993) Al-Fe3+ and F-OH substitutions in titanite and constraints on their P-T dependence. Eur J Mineral 5: 219-231. https://doi.org/10.1127/ejm/5/2/0219

Faryad SW (1986) Metamorphic evolution of paragneisses from Klátov region (lower Paleozoic of Gemerikum). Geol Zbor Geol Carpath 37, 6: 729-746

Faryad SW (1990) Rulovo-amfibolitový komplex gemerika. Miner Slov 22, 4: 303-318

Faryad SW (1995) Stanovenie P-T podmienok metamorfózy horninových komplexov Spišsko-gemerského rudohoria. Miner Slov 27, 1: 9-19

Grecula P (1982) Gemerikum - segment riftogénneho bazénu Paleotetýdy. Miner Slov - monografia: 1-263

Grecula P, Dianiška I (1977) Amfibolity v oblasti Košická Belá - Nižný Klátov. In: Grecula P, Dianiška I, Ďuďa R, Hurný J, Kobulský J, Kusák B, Malachovský P, Matula I, Rozložník O: Geológia, tektonika a metalogenéza východnej časti Spišsko-gemerského rudohoria. Záverečná správa. Surovina: Cu + komplexné zhodnotenie. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-390

Grecula P (ed.), Kobulský J, Gazdačko Ľ, Németh Z, Hraško Ľ, Novotný L, Maglay J (2009) Geologická mapa Spišsko-gemerského rudohoria 1 : 50 000. ŠGÚDŠ Bratislava

Grecula P, Kobulský J (eds.), Gazdačko Ľ, Németh Z, Hraško Ľ, Novotný L, Maglay J, Pramuka S, Radvanec M, Kucharič Ľ, Bajtoš P, Záhorová Ľ (2011) Vysvetlivky ku geologickej mape Spišsko-gemerského rudohoria 1 : 50 000. ŠGÚDŠ Bratislava, 1-308

Hawthorne CF, Oberti R, Harlow G, Maresch VW, Schumaher CJ, Welch M (2012) Nomenclature of the amphibole supergroup. Am Mineral 97: 2031-2048. https://doi.org/10.2138/am.2012.4276  

Hovorka D, Ivan P, Méres Š (1997) Leptyno-amphibolite complex of the Western Carpathians: its definition, extent and genetical problems. In: Grecula P, Hovorka D, Putiš M (eds.): Geological evolution of the Western Carpathians. Miner Slov - monograph, Bratislava: 269-280

Hovorka D, Ivan P, Spišiak J (1984) Nappe with the amphibolite facies metamorphites in the Inner Western Carpathians - its position, origin and interpretation. Miner Slov 16, 1: 73-86

Hovorka D, Méres Š (1993) Leptynitovo-amfibolitový komplex Západných Karpát: vystupovanie a litologická náplň. Miner Slov 25, 1: 1-9

Hovorka D, Mihalov J, Ondrejkovič K (1979) Metamorfity amfibolitovej fácie z oblasti Rudnian. Miner Slov 11, 6: 481-504

Hovorka D, Spišiak J (1981) Coexisting garnets and amphiboles of metabasites from Rudňany area (the Paleozoic, the Spišsko-gemerské rudohorie Mts., the Western Carpathians. Miner Slov 13, 6: 509-525

Hovorka D, Spišiak J (1985) Petrografia a genéza metamorfitov amfibolitovej fácie v oblasti Rudnian. In: Cambel B, Jarkovský J (eds.): Rudnianske rudné pole. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava: 78-103

Ivan P (1985) Hydrotermálno-metasomatické premeny základných horninových typov v okolí žilných štruktúr rudnianskeho rudného poľa. In: Cambel B, Jarkovský J (eds.): Rudnianske rudné pole. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava: 130-145

Ivan P (2012) Minerálne a chemické zloženie dvojpyroxénových metabazitov v klátovskej skupine pri Dobšinej: nízkotlakové granulity spodnokôrového pôvodu? Zborník z konferencie Geochémia 2012. PriF UK, ŠGÚDŠ, Bratislava: 51-54

Ivan P (2016) Klátovská skupina gemerika ako unikátny horninový komplex spodnokôrového pôvodu: výsledky geochemicko-petrologického výskumu. Zborník z konferencie Geochémia 2016. PriF UK, ŠGÚDŠ, Bratislava: 60-63

Ivan P, Méres Š (2000) Protolit amfibolitov klátovskej skupiny: súčasné problémy a geochemické možnosti ich riešenia. Zborník referátov z konferencie Geochémia 2000. PriF UK, ŠGÚDŠ, Bratislava: 38-42

Ivan P, Šimurková M (2015) Skúmanie príbuznosti klátovskej skupiny gemerika a leptyno-amfibolitového komplexu severného veporika na základe porovnania geochemických parametrov typových metamorfitov. Zborník referátov z konferencie Geochémia 2015. PriF UK, ŠGÚDŠ, Bratislava: 78-81

Krist E (1954) Karbónske zlepence bindt-rudňanskeho vývoja v severnej časti Spišsko-gemerského rudohoria. Geol práce Zoš 36: 77-105

Leake BE, Woolley AR, Arps CES, Birch WD, Gilbert MC, Grice JD, Hawthorne FC, Kato A, Kisch HJ, Krivovichev VG, Linthout K, Laird J, Mandarino JA, Maresch WV, Nickel EH, Schumacher JC, Smith DC, Stephenson NCN, Ungaretti L, Whittaker EJW, Youzhi G (1997) Nomenclature of amphiboles. Can Mineral 35: 219-246

Mandáková K, Drnzíková L, Hudáček J (1971) Eruptívne horniny v rudnianskom rudnom poli a ich metasomatické produkty. Miner Slov 3, 11: 215-230

Mazúr E, Lukniš M (1980) Geomorfologické jednotky (mapa 1: 500 000). In: Mazúr E., Jakál J. (eds.): Atlas SSR. SAV a Slov úrad geod a kart, Bratislava: 54-55

Morad S, El-Ghali MAK, Caja MA, Al-Ramadan K, Mansurbeg H (2009) Hydrothermal alteration of magmatic titanite: Evidence from Proterozoic granitic rocks, southeastern Sweden. Can Min 47: 801-811. https://doi.org/10.3749/canmin.47.4.801  

Morimoto N, Fabries J, Ferguson AK, Ginzburg IV, Ross M, Seifert FA, Zussman J (1988) Nomenclature of pyroxenes. Am Mineral 73: 1123-1133

Németh Z, Radvanec M, Putiš M (2016) Kinematics of Variscan exhumation and Alpine overprint in the Klátov exhumed block of Gemericum (W. Carpathians). CETEG 2016 Slovakia Abstract Vol: 63-64

Németh Z, Radvanec M, Gazdačko Ľ (2017) Spresnenie geologickej mapy a tektogenézy rulovo-amfibolitového komplexu a metamafických hornín severogemerickej zóny a centrálnej časti gemerika (oblasť Dobšiná - Mlynky, Nálepkovo - Závadka, Košická Belá - Nižný Klátov, severné okolie Medzeva a Gemerskej Polomy; SGR), Názov geologickej úlohy: Výskum geologickej stavby a zostavenie geologických máp v problematických územiach Slovenskej republiky. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-207

Popreňák J, Grecula P, Mihalov J (1973) K problému stavby a vývoja žíl v Rudňanoch. Miner Slov 5, 3: 279-286

Putiš M, Ivan P, Kohút M, Spišiak J, Siman P, Radvanec M, Uher P, Sergeev S, Larionov A, Méres Š, Demko R, Ondrejka M (2009) Meta-igneous rocks in the We­st-Carpathian basement, Slovakia: indicators of Early Paleozoic extension and shortening events. Bull Soc géol France 180, 6: 461-471. https://doi.org/10.2113/gssgfbull.180.6.461  

Radvanec M (1992) Zonálnosť nízkotlakovej a polyfázovej metamorfózy v otvorenom systéme pre fluidnú fázu v rulovo-amfibolitovom komplexe gemerika. Miner Slov 24, 3-4: 175-196

Radvanec M (1994a) Petrológia rulovo-amfibolitového komplexu gemerika na severnom okraji rudnianskeho rudného rajónu. Prvá časť: P-T-x podmienky a zóny metamorfózy. Miner Slov 26, 4: 223-238

Radvanec M (1994b) Petrológia rulovo-amfibolitového komplexu gemerika na severnom okraji rudnianskeho rudného rajónu. Časť druhá: Postupnosť kryštalizácie minerálov v granite po lokálnom parciálnom tavení metasemipelitu v biotitovej zóne regionálnej meta­morfózy (P = 3,5 kbar). Miner Slov 26, 4: 239-249

Radvanec M (1998) Vysokotlaková metamorfóza vrchnokarbónskeho konglomerátu z lokality Rudňany-Svinský hrb na severe gemerika. Miner Slov 30, 2: 95-108

Radvanec M, Németh Z, Kráľ J, Pramuka S (2014) Rulovo-amfibolitový komplex gemerika - výsledky petrologického a tektonického výskumu. Príspevok z konferencie: 13 predvianočný geologický seminár ŠGÚDŠ a SGS s názvom Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát. Geovestník Miner Slov 46, 3-4: 24-25

Radvanec M, Németh Z, Kráľ J, Pramuka S (2017) Variscan dismembered metaophiolite suite fragments of Paleo-Tethys in Gemeric unit, Western Carpathians. Miner Slov 49, 1: 1-48

Rozlozsnik P (1935) Die geologischen Verhältnisse der Gegend von Dobschau (Dobšiná). Geol Hungar Ser geol 5: 1-118

Rozložník L (1965) Petrografia granitizovaných hornín rakoveckej série v okolí Dobšinej. Sbor Geol vied Záp Karp 4: 95-144

Ružička P, Šauša J, Mikuš T, Bačík P (2017) Mineralogická charakteristika mramorov z lokality Nižný Klátov (Volovské vrchy, Slovenská republika). Bull Mineral Petrolog 25, 2: 209-227

Spišiak J, Hovorka D (1985) Dva typy granátických amfibolitov klátovskej skupiny (staršie paleozoikum gemerika). Miner Slov 17, 2: 167-174

Spišiak J, Hovorka D, Ivan P (1985) Klátovská skupina - reprezentant metamorfitov amfibolitovej fácie paleozoika vnútorných Západných Karpát. Geol práce Spr 82: 205-220

Spišiak J, Hovorka D, Ivan P, Jilemnická L (1989) Karbonátové metasedimenty amfibolitovej fácie klátovskej skupiny (staršie paleozoikum, gemerikum, Západné Karpaty). Geol práce Spr 90: 81-94

Vachtl J, Stejskal J (1934) Přispěvek k poznání geologických poměrů okolí Dobšiné na Slovensku. Věst SGÚ 10, 5: 177-182

Varcholová J, Hrinko V, Urban V, Valko P (1978) Vyšný Klátov - surovina: stavebný kameň, amfibolit, ZP, stav k: 15.11.1978 - záverečná správa a výpočet zásob. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-114

Varcholová J, Hrinko V, Valko P (1976) Košice - juhozápad, surovina: stavebný kameň, stav k: 31.7.1976, vyhľadávací prieskum - záverečná správa a výpočet zásob. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-66

Vozárová A (1973) Valúnová analýza mladopaleozoických zlepencov Spišsko-gemerského rudohoria. Zbor geol vied Záp Karp 18: 7-98

Vozárová A (1993) Variská metamorfóza a krustálny vývoj v gemeriku. Záp Karp Mineral petrogr geoch metalog 16: 55-117

Vozárová A (2000) Plagiogranite pebbles in the conglomerates of Rudňany Formation: their characteristics and geotectonic significance. Miner Slov 32, 3: 187-188