ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Petrografická charakteristika spodnokarbonských ryolitových tufitů z vrtů v lomu Výkleky (moravické souvrství, kulmská pánev Nízkého Jeseníku)

Petrography of Lower Carboniferous rhyolite tuffites from boreholes in the Výkleky quarry (Moravice Formation, Culm basin in the Nízký Jeseník Mts.)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.28.331

Klíčová slova

Abstrakt

Two layers of volcanoclastic rock with thickness 40 and 210 cm were identified in core-samples, obtained by exploration drilling in the Výkleky quarry which was established in Lower Carboniferous sediments of the Moravice Formation (Moravo-Silesian Culm basin in the Nízký Jeseník Mts.). The volcanoclastics are represented by tuffaceous sandstones to tuffaceous conglomerates. These tuffites consist of a mixture of pyroclastic and epiclastic material, mainly fragments of strongly carbonatised porphyritic rhyolite, less of quartz shards, argillitised feldspars (K-feldspar and albitised plagioclase), chloritised biotite leaflets and muscovite. Lithic and mineral fragments are surrounded by lutitic matrix. Volcanic glass was completely replaced by mixture of quartz, alkali feldspars, chlorite and “clay micas” (phengitic illite-muscovite). Chemical composition of albite from rhyolite fragments and tuffite matrix is similar (An01 - 04), chlorite chemically corresponds to chamosite (XMg = 0.39 - 0.47; Si = 2.72 - 3.08 apfu). Pyrite and carbonates (calcite and side-rite to Mg-rich siderite) often fills cracks in the rock. Studied volcanoclastic rocks represent products of extrabasinal Lower Carboniferous terrestrial explosive volcanism whose activity probably culminated during the sedimentation of the Moravice Formation.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 172.77KB
Fulltext (PDF) - 2.08MB

Reference

Bayliss P (1975) Nomenclature of the trioctahedral chlorite. Can Mineral 13: 178-180

Buriánek D, Gilíková H, Otava J (2013) Chemické složení hornin březinského a podolského souvrství – přechodové facie dinant-kulm ve visé Drahanské vrchoviny. Acta Mus Moraviae, Sci geol 1: 79-90

Dvořák J, Friáková O (1978) Stratigrafie paleozoika v okolí Hranic na Moravě. Výzk Práce Úst Úst geol 18: 5-50

Dvořák J, Friáková O, Galle A, Kalvoda J, Maštera L, Otava J, Přichystal A, Skoček V (1981) Paleozoikum ve vrtu Opatovice na Hranicku (SV Morava). Čas Slez Muz Opava (A) 30: 211-229

Gilíková H, Hladil J (eds), Bubík M, Černý J, Buriánek D, Dvořák J, Faměra M, Havíř J, Hrdličková K, Kalvoda J, Konečný F, Kociánová L, Kováčik M, Kryštofová E, Krumlová H, Kumpan T, Kunceová E, Maštěra L, Melichar R, Müller P, Nehyba S, Otava J, Pecina V, Pecka T, Tomanová Petrová P, Poul I, Rez J, Skácelová D, Skácelová Z, Slobodník M, Šikula J, Šrámek J, Večeřa J, Vít J, Weiner T (2010) Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 24-413 Mokrá-Horákov. MS, ČGS Brno

Gilíková H, Maštera L, Otava J (2003) Charakteristika spodnokarbonských klastických sedimentů na listu 25-123 Hranice. Geol výzk Mor Slez 10: 44-47

Cháb J, Stráník Z, Eliáš M (eds), Adamovič J, Aichler J, Babůrek J, Breiter K, Cajz V, Domečka K, Fišera M, Hanžl P, Holub V, Hradecký P, Chlupáč I, Klomínský J, Krejčí Z, Lexa J, Mašek J, Mlčoch B, Opletal M, Otava J, Pálenský P, Potfaj M, Prouza V, Roetzel R, Růžička M, Schovánek P, Slabý J, Valečka J, Žáček V (2007) Geologická mapa ČR 1:500 000. ČGS Praha

Jirásek J, Otava J, Matýsek D, Sivek M, Schmitz MD (2018) The radioisotopically constrained Viséan onset of turbidites in the Moravian‑Silesian part of the Rhenohercynian foreland basin (Central European Variscides). Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 107: 711-727. https://doi.org/10.1007/s00531-017-1524-3

Jirásek J, Wlosok J, Sivek M, Matýsek D, Schmitz M, Sýkorová I, Vašíček Z (2014) U-Pb zircon age of the Krásné Loučky tuffite: the dating of Visean flysch in the Moravo-Silesian Paleozoic Basin (Rhenohercynian Zone, Czech Republic). Geol Q 58: 659-672. https://doi.org/10.7306/gq.1201

Krejčí B (1973) Strukturní vrt Cho 9 Vysoká. Sbor GPO 3: 87-98

Krzemińska E, Krzemiński L (2019) Magmatic episodes in the Holly Cross Mountains, Poland – A new contribution from multi-age zircon populations. Biul Państw Inst Geol 477: 43-58. https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.0839  

Kumpera O (1966) Stratigraphische, lithologische und tektonische Probleme des Devons und Kulms am Nordrande der Šternberk-Horní Benešov-Zone. Freiberg Forschungshefte 204: 1-106

Kühnel R (1964) Kritéria pro určování pyrogenních složek v usazených horninách. Sbor věd Prací Vys Šk báň, Ř horn-geol 10: 47-66

Kühnel R (1965) Jílové minerály v horninách kulmu Nízkého Jeseníku. Acta Univ Carolinae Geol Suppl 2, 109-116, Univ Karlova, Praha

Kühnel R (1967) Nové poznatky o petrografii a geochemii kulmu Nízkého Jeseníku. Sbor věd Prací Vys Šk báň, Ř horn-geol 13: 117-126

Melka K (1965) Návrh na klasifikaci chloritových minerálů. Věst Ústř Úst geol 40: 23-27

Patteisky K (1929) Die Geologie und Fossilführung der Mährisch-schlesischen Dachschiefer- und Grauwackenformation. 1-354, Naturwissenschaftlichen Verein in Troppau

Prokop R, Huml M (1966) Zpráva o geologickém výzkumu kulmu v jižní části Oderských vrchů. Zpr geol Výzk v Roce 1965 1: 124-125

Přichystal A (1987) Izotopové stáří zirkonu z tufové polohy v kulmských sedimentech nedaleko Krnova (in Czech). In: Sborník referátů z jednání KRB pro rozvoj rudního geofyzikálního průzkumu v Jeseníkách v roce 1985 a 1987 v Loučné nad Desnou: 153-161. Geofyzika, Brno

Přichystal A (1993) Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru, 59-77, Mor zem muzeum a PřF MU Brno

Rösler HJ (1960) Zur Petrographie, Geochemie und Genese der Magmatite und Lagerstätten des Oberdevons und Unterkarbons in Ostthüringen. Freiberg Forschungshefte 92: 1-275

Ryka W, Żakowa H (1964) Skały tufogeniczne turneju z Bolechowic (Góry Świętokrzyskie). Geol Q 8: 721-736

Skoček V, Valín F (1983) Výsledky sedimentárně petrografického výzkumu vývoje paleozoika v úseku Sever. MS, Úst Úst geol Praha

Svobodová V (1986) Riftové vápence na lokalitě Sobíšky u Přerova. Sborník GPO 31: 133-135

Trdlička Z, Hoffman V (1975) Study of chemical composition of vein carbonates from Kutná Hora (ČSSR). Freiberg Forschungshefte 6: 29-81

Wiewióra A, Weiss Z (1990) Crystallochemical classifications of phyllosilicates based on the unified system of projection of chemical composition: II. The chlorite group. Clay Miner 25: 83-92. https://doi.org/10.1180/claymin.1990.025.1.09

Zachovalová K, Leichmann J (2003) Volcanic rocks from the Visean conglomerates in the Drahany Culm: evidence for a volcanic arc on the eastern margin of Bohemian Massif. J Czech Geol Soc 48: 139

Zapletal J (1977) Příspěvek k litologické korelaci kulmu na východním okraji šternbersko-hornobenešovského pruhu. Sbor Prací Univ Palackého Olomouc, Geogr-Geol 12: 63-75

Zapletal J (1983) Možnosti litologické korelace kulmu v severní části Nízkého Jeseníku. Sbor Prací Univ Palack Olom, Geogr-Geol 22: 63-75

Zapletal J, Dvořák J, Kumpera O (1989) Stratigrafická klasifikace kulmu Nízkého Jeseníku. Věst Ústř Úst geol 64: 243-250