ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Minerálne zloženie metapelitovej a metapyroklastickej zložky kryštalických vápencov z lokalít Lubeník a Ochtiná (Slovenská republika)

Mineral composition of metapelite and metapyroclastic components of crystalline limestones from the localities Lubeník and Ochtiná (Slovak Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.28.281

Klíčová slova

Abstrakt

Crystalline limestones from the localities Lubeník and Ochtiná (Slovak Republic) have been formed by recrystallization of limestones enriched by basaltic tuffogenic material and a minor pelitic component. The regional metamorphism and tectonic activity associated with Alpine orogennesis resulted in origin of various color and textural varieties of crystalline limestones. The recrystallized tuffogene-pelitic material was transformed into the laminar arrangement in crystalline limestones. The original clay-like pelitic component has probably been entirely recrystallized into muscovite. Higher contents of Fe (0.286 - 0.302 apfu) and Mg (0.342 - 0.396 apfu) are present in muscovites from Lubeník compared to those from Ochtiná. Recrystallized tuffogenic material is represented by epidote, titanite, magnetite and fluorapatite inclusions in muscovites. Quartz and albite form part of a calcite matrix in the crystalline limestones.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 172.87KB
Fulltext (PDF) - 6.22MB

Reference

Armbruster T, Bonazzi P, Akasaka M, Bermanec V, Chopin Ch, Gieré R, Heuss-Assbichler S, Liebscher A, Menchetti S, Pan Y, Pasero M (2006) Recommended nomenclature of epidote-group minerals. Eur J Mineral 18(5): 551-567. https://doi.org/10.1127/0935-1221/2006/0018-0551

Bajaník Š (ed.), Ivanička J, Mello J, Pristaš J, Reichwalder P, Snopko L, Vozár J, Vozárová A (1984) Geologická mapa Slovenského rudohoria - východná časť 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava

Černák V (2005) Petrológia a litológia mramorov dúbravského súvrstvia. MS, diplomová práca. Archív Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava, 68 s

Černák V, Vozárová A, Dyda M (2005) Petrológia a litológia mramorov a bazaltových metatufov dúbravského súvrstvia príkrovu Bôrky. Zborník referátov z konferencie Geochémia 2015. Slovenská asociácia geochemikov, Katedra geochémie PriF UK, ŠGÚDŠ, Bratislava, 64-67

Ďuďa R, Hurný J, Dianiška I, Beleš F, Bláha M, Šajgalík P, Bozálková I (1985) Slovensko - drahé a ozdobné kamene. Vyhľadávací prieskum. Záverečná správa. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 415 s

Fusán O (1959) Poznámky k mladšiemu paleozoiku gemeríd. Geol Práce Zoš 55: 171-181

Gaál J, Gaál Ľ, Ženiš P (1986) Jaskyňa pod Marvanom a Lubenícka priepasť. Slov kras 24: 183-192

Ivan I, Kronome B (1996) Predmetamorfný charakter a geodynamické prostredie vzniku vysokotlakovo metamorfovaných bazitov meliatskej jednotky na lokalitách Radzim, Bôrka, Hačava a Rudník. Miner Slov 28(1): 26-37

Leško B, Varga I (1980) Alpine elements in the West Carpathian structure and their significance. Miner Slov 12(2): 97-130

Mazúr E, Lukniš M (1980) Geomorfologické jednotky (mapa 1: 500 000). In: Mazúr E, Jakál J (eds.): Atlas SSR. SAV a Slov úrad geod a kart Bratislava, 54-55

Mazzoli C, Vozárová A (1998) Subduction related processes in the Bôrka Nappe (Inner Western Carpathians): a geochemical and petrological approach In: Rakús M (ed.): Geodynamic model of the Western Carpathians Monography, D. Štúr Publ. Bratislava, 89-106

Mello J (ed.), Elečko M, Pristaš J, Reichwalder P, Snopko L, Vass D, Vozárová A, Gaál Ľ, Hanzel V, Hók J, Kováč P, Slavkay M, Steiner A (1997) Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského krasu 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 255 s

Mello J, Reichwalder P, Vozárová A (1998) Bôrka Nappe: high-pressure relic from the subduction-accretion prism of the Meliata ocean (Inner Western Carpathians, Slovakia). Slovak Geol Mag 4(4): 261-273

Pasero M, Kampf AR, Ferraris C, Pekov IV, Rakovan J, White TJ (2010) Nomenclature of the apatite supergroup minerals. Eur J Mineral 22(2): 163-179. https://doi.org/10.1127/0935-1221/2010/0022-2022

Peterec D, Ďuďa R, Bačo P, Beleš F, Bláha M, Vozár J (1992) Vyhľadávanie drahých a ozdobných kameňov SR. Záverečná správa VP - II. etapa, stav k 31.12.1991. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 284 s

Plašienka D, Méres Š, Ivan P, Sýkora M, Soták J, Lačný A, Aubrecht R, Bellová S, Potočný T (2019) Meliatic blueschists and their detritus in Cretaceous sediments: new data constraining tectonic evolution of the West Carpathians. Swiss J Geosci 112(1): 55-81. https://doi.org/10.1007/s00015-018-0330-7

Potočný T, Jeřábek P, Plašienka D (2019) Deformation microstructures and crystallographic orientation analysis of marbles from the Bôrka nappe, Meliaticum, Western Carpathians. 17th Meeting of the Central European Tectonic Groups, CETEG 2019, 63-63

Radková P, Mikuš T, Bakos F, Koděra P, Luptáková J (2019) A new type of carbonate-hosted Au mineralization at Dúbrava near Rochovce, Western Carpathians. AGEOS 11(2): 103-118

Reichwalder P (1970) Niekoľko poznámok k výskytu glaukofanických hornín v okolí Hačavy. Geol Práce Spr 53: 157-165

Reichwalder P (1973) Geologické pomery mladšieho paleozoika v jv. časti Spišsko-gemerského rudohoria. Zbor Geol Vied ZK 18: 99-141

Ružička P, Bačík P, Kurylo S (2019) Mineralogická charakteristika mramorov asociovaných s bazaltovými metapyroklastikami a chloritickými bridlicami z lokality Markuška (Slovenská republika). Bull Mineral Petrolog 27(2): 247-258

Suchár A, Novysedlák J, Valko P (1970) Záverečná správa a výpočet zásob Jelšava - Rožňava stavebný a dekoračný kameň so stavom k 1.4.1970. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 59 s

Tischendorf G, Rieder M, Förster HJ, Gottesmann B, Guidotti CV (2004) A new graphical presentation and subdivision of potassium micas. Mineral Mag 68(4): 649-667. https://doi.org/10.1180/0026461046840210

Tischendorf G, Förster H J, Gottesmann B, Rieder M (2007) True and brittle micas: composition and solid-solution series. Mineral Mag 71(3): 285-320. https://doi.org/10.1180/minmag.2007.071.3.285

Varga I, Dojčáková V, Bukvová J (1977) Záverečná správa Lubeník - dekoračný kameň, stav k 1.9. 1977. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 55 s

Vozárová A (1993) Stupeň premeny dúbravských vrstiev. In: Rakús M, Vozár J (eds.) Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát. ŠGÚDŠ, Bratislava, 227-231

Zbornák V, Novysedlák J (1969) Správa o dielčom prieskume Ochtiná - kryštalický vápenec so stavom k 31.12.1968. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 39 s