ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Grosulár a diopsid v kryštalických vápencoch z lokality Čučma - Čierna baňa (Slovenská republika)

Grossular and diopside in crystalline limestone from the locality Čučma - Čierna baňa (Slovak Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.28.094

Klíčová slova

Abstrakt

The identified mineral association in the crystalline limestones from the manganese locality Čučma - Čierna baňa consists of garnets and pyroxenes. Mineralogical composition of the samples Ču-1 and Ču-2 is represented by zonal garnets with Grs76.12-82.31; Adr17.69-23.88 composition in the core and Grs95.48-97.05; Adr2.95-4.52 composition in the rim. In the sample Ču-3 inverse zonality (the core Adr3.99, Grs96.01; the rim Adr20.55, Grs79.45) of garnet is observable. The analyzed pyroxenes have a diopside composition with a variable Mg/(Mg+Fe2+) ratio. A slightly increased content of Mn (up to 0.09 apfu) ascends into the johannsenite molecule.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 195.38KB
Fulltext (PDF) - 5.94MB

Reference

https://doi.org/10.46861/bmp.28.094

Grosulár a diopsid v kryštalických vápencoch z lokality Čučma - Čierna baňa (Slovenská republika)

Grossular and diopside in crystalline limestone from the locality Čučma - Čierna baňa (Slovak Republic)

Peter Ružička1)*, Peter Bačík1), Pavol Myšľan1) a Sergii Kurylo2)

1)Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; *e-mail: peter.ruzicka@uniba.sk

2)Ústav vied o Zemi, Slovenská akadémia vied, Ďumbierska 1, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika

Ružička P, Bačík P, Myšľan P, Kurylo S (2020) Grosulár a diopsid v kryštalických vápencoch z lokality Čučma - Čierna baňa (Slovenská republika). Bull Mineral Petrolog 28(1): 94-104 ISSN 2570-7337

Abstract

The identified mineral association in the crystalline limestones from the manganese locality Čučma - Čierna baňa consists of garnets and pyroxenes. Mineralogical composition of the samples Ču-1 and Ču-2 is represented by zonal garnets with Grs76.12-82.31; Adr17.69-23.88 composition in the core and Grs95.48-97.05; Adr2.95-4.52 composition in the rim. In the sample Ču-3 inverse zonality (the core Adr3.99, Grs96.01; the rim Adr20.55, Grs79.45) of garnet is observable. The analyzed pyroxenes have a diopside composition with a variable Mg/(Mg+Fe2+) ratio. A slightly increased content of Mn (up to 0.09 apfu) ascends into the johannsenite molecule.

Key words: Grossular, diopside, crystalline limestone, Čučma - Čierna baňa, Slovak Republic

Obdrženo 29. 3. 2020; přijato 11. 5. 2020

 

Literatúra

Ahmed Z, Hariri M M (2006) Formation and mineral chemistry of a calcite skarn from Al-Madhiq, SW Saudi Arabia. Chem Erde 66:187-201. https://doi.org/10.1016/j.chemer.2004.10.001

Bajaník Š, Vozárová A (ed.), Hanzel V, Ivanička J, Mello J, Pristaš J, Reichwalder P, Snopko L, Vozár J (1983) Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského rudohoria - východná časť 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-223

Bajaník Š (ed.), Ivanička J, Mello J, Pristaš J, Reichwalder P, Snopko L, Vozár J, Vozárová A (1984) Geologická mapa Slovenského rudohoria - východná časť 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava

Bergfest A (1953) Čučma (Sb). Spišská Baňa (Sb). Baníctvo v okolí Čučmy. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 65 s

Drnzík E (ed.), Drnzíková L, Grecula P, Gregor T, Halahyová-Andrusovová G, Ilavský J, Ondrejkovič K, Zorkovský B (1973) Geologicko-ložisková štúdia Spišsko-gemerského rudohoria. 3. Ložisková časť. Kniha VI. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 280 s

Eisele G (1907) Gömör és Borsod vármegyék bányászati és kohászati monografiája. Első rész. Gömör és Kishont törvényesen egyesült vármegyének bányászati monografiája. Selmeczbánya, 546 s

Faryad S W (1991) Metamorfóza sedimentov staršieho paleozoika gemerika. Miner Slov 23, 4: 315-324

Faryad S W (1994) Mineralogy of Mn-rich rocks from greenschist facies sequences of the Gemericum, West Carpathians, Slovakia. N Jb Miner Mh H 10: 464-480

Faryad S W (1995) Stanovenie P-T podmienok metamorfózy horninových komplexov Spišsko-gemerského rudohoria. Miner Slov 27, 1: 9-19

Faryad S W (1997) Metamorphic petrology of the Early Paleozoic low-grade rocks in the Gemericum. In: Grecula P, Hovorka D, Putiš M. (eds.): Geological evolution of the Western Carpathians. Miner Slov monograph 309-314

Faryad S W, Zábranský F (1996) Novozistené horninotvorné minerály metamorfitov z východnej časti Slovenského rudohoria. Acta Montan Slov 1, 2: 131-138

Fusán O (1957) Paleozoikum gemeríd. Geol Práce Zoš 46: 17-37

Fusán O, Máška M (1956) K stratigrafii gotlandu (?) v gemeridách. Geol Práce Zpr 7: 65-74

Fusán O, Máška M, Zoubek V (1955) Niektoré dnešné problémy stratigrafie Spišsko-gemerského paleozoika. Geol Práce Zpr 2: 3-15

Grecula P (1982) Gemerikum - segment riftogénneho bazénu Paleotetýdy. Miner Slov monograph, 263 s

Grecula P, Radvanec M (2005) Geotektonický model vývoja gemerika. Miner Slov 37, 3: 193-198

Grecula P, Abonyi A, Abonyiová M, Antaš J, Bartalský B, Bartalský J, Dianiška I, Drnzík E, Ďuďa R, Gargulák M, Gazdačko Ľ, Hudáček J, Kobulský J, Lörincz L, Macko J, Návesňák D, Németh Z, Novotný L, Radvanec M, Rojkovič I, Rozložník L, Rozložník O, Varček C, Zlocha J (1995) Ložiská nerastných surovín Slovenského rudohoria. Zväzok 1. Miner Slov monograph, 834 s

Grecula P (ed.), Kobulský J, Gazdačko Ľ, Németh Z, Hraško Ľ, Novotný L, Maglay J (2009) Geologická mapa Spišsko-gemerského rudohoria 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava.

Grecula P, Kobulský J (eds.), Gazdačko Ľ, Németh Z, Hraško Ľ, Novotný L, Maglay J, Pramuka S, Radvanec M, Kucharič Ľ, Bajtoš P, Záhorová Ľ (2011) Vysvetlivky ku geologickej mape Spišsko-gemerského rudohoria 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 308 s

Gregor T, Ilavský J, Kantor J (1964) Štúdium vápencov silúru gemeríd s cieľom vypracovania stratigraficko-štruktúrnych kritérií pre vyhľadávanie rúd (hlavne metasomatických sideritov). Zpr o geol výsk v roku 1963, 2 - Slovensko, 42-45

Grew E S, Locock A J, Mills S J, Galuskina I O, Galuskin E V, Hålenius U (2013) Nomenclature of the garnet supergroup. Am Mineral 98: 785-811. https://doi.org/10.2138/am.2013.4201

Ilavský J (1957) Geológia rudných ložísk Spišsko-gemerského rudohoria. Geol Práce Zoš 46: 51-95

Ilavský J (1962) Metalogenetický vývoj gemeríd a jeho problémy. Geol Práce Zoš 61: 87-100

Ilavský J (1974) Príspevok k paleogeografii gelnickej série gemeríd na základe rozšírenia stratiformných zrudnení. Západ Karpaty sér miner petrogr geochem ložiská 1: 51-97

Ilavský J, Polák S (1967) Mangánové rudy. In: Slávik J (eds.) et al.: Nerastné suroviny Slovenska. SVTL, Bratislava, 118-127

Ivanička J, Snopko L, Snopková P, Vozárová A (1989) Gelnica Group - lower unit of Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (West Carpathians) Early Palaeozoic. Geol Zbor Geol Carpath 40, 4: 483-501

Ivanov M (1960) Bázický vulkanizmus gelnickej série v gemeridách. Geol Práce Zpr 19: 157-161

Ivanov M (1965) Litológia, petrografia a metamorfizmus paleozoika Spišsko-gemerského rudohoria. Sbor Geol vied ZK 3: 43-92

Kantor J (1953) Mangánové ložisko pri Čučme. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 32 s

Kantor J (1954) O genéze mangánových rúd v Spišsko-gemerskom rudohorí. Geol Práce Zpr 1: 70-71

Lázár V (1959) Správa o archívno-výskumnej úlohe „Ankeritový pruh Hanková - Volovec“ v roku 1959. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 82 s

Lexa J (ed.), Bačo P, Hurai V, Chovan M, Koděra P, Petro M, Rojkovič I, Tréger M (2007) Vysvetlivky k metalogenetickej mape Slovenskej republiky 1: 500 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 178 s

Maderspach L (1880) Magyarország vasércz-fekhelyei. Kiadja a Kir. Magyar Természettudományi Társulat, Budapest, 111 s

Mazúr E, Lukniš M (1980) Geomorfologické jednotky (mapa 1: 500 000). In: Mazúr E, Jakál J (eds.): Atlas SSR. SAV a Slov úrad geod a kart Bratislava, 54-55

Mazzoli C, Vozárová A (1989) Further data concerning the pressure character of the Hercynian metamorphism in the West Carpathians (Czechoslovakia). Rend Soc Ital Min Petr 43, 3: 635-642

Morimoto N, Fabries J, Ferguson AK, Ginzburg IV, Ross M, Seifert FA, Zussman J (1988) Nomenclature of pyroxenes. Am Mineral 73: 1123-1133. https://doi.org/10.1180/minmag.1988.052.367.15

Ozdín D, Uher P (2002) Slovenské názvy minerálov. Minerály schválené Medzinárodnou mineralogickou asociáciou do konca roku 2001. ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-203

Papp K V (1915) A Magyar birodalom vasérc és köszénkészlete. A Fraklin-társulat nyomdája, Budapest, 964 s

Pecho J, Beňka J, Gargulák M, Václav J (1981) Geologický výskum antimonitových ložísk v oblasti Betliar - Čučma – Volovec. Čiastková záverečná správa. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 439 s

Peterec D, Ďuďa R (2003) Zriedkavé minerály Mn ložiska pri Čučme. Natura Carpatica 44: 229-236

Peterec D, Ďuďa R (2009) Mangánová mineralizácia na lokalite Čučma. Minerál 17, 5: 410-414

Putiš M, Sergeev S, Ondrejka M, Larionov A, Siman P, Spišiak J, Uher P, Paderin I (2008) Cambrian-Ordovician metaigneous rocks associated with Cadomian fragments in the West-Carpathian basement dated by SHRIMP on zircons: a record the Gondwana active margin setting. Geol Carpath 59: 3-18

Radvanec M, Grecula P (2016) Geotectonic and metallogenetic evolution of Gemericum (Inner Western Carpathians) from Ordovician to Jurassic. Miner Slov 48, 2: 105-118

Radvanec M, Konečný P, Németh Z, Grecula P (2007) P-T-t dráha a lokálne anatektické tavenie metapelitu s prímesou psamitickeho kremeňa vo variskej metamorfóze gemerika. Miner Slov 39, 1: 1-44

Radvanec M, Konečný P, Ondrejka M, Putiš M, Uher P, Németh Z (2009) Granity gemerika ako indikátor extenzie kôry nad neskorovariskou subdukčnou zónou a pri ranoalpínskej riftogenéze (Západné Karpaty): interpretácia podľa veku monazitu a zirkónu datovaného metódou CHIME a SHRIMP. Miner Slov 41, 4: 381-394

Rojkovič I (1999) Manganese mineralization in the Western Carpathians, Slovakia. Geol Carpath spec iss 50: 191-192

Rojkovič I (2000) Mineralogická charakteristika mangánových rúd Slovenska. Príloha záverečnej správy Metalogenetické hodnotenie územia Slovenskej republiky. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 158 s  

Rojkovič I (2001) Early Paleozoic manganese ores in the Gemericum Superunit, Western Carpathians, Slovakia. Geolines 13: 34-41

Rozložník O (1973) Prehľad geologických a ložiskových pomerov okolia Rožňavy. In: Labancz Š (ed.), Banícky Gemer, 70 rokov baníckeho múzea v Rožňave, 105-126

Sassi R, Vozárová A (1987) The pressure character of the Hercynian metamorphism in the Gemericum (West Carpathians, Czechoslovakia). Rend Soc Ital Min Petr 42: 73-81

Sassi R, Vozárová A (1992) Pressure character of the Variscan metamorphism in the Gemericum and Veporicum (West Carpathians; Czecho-Slovakia). Boli Soc Geol It 111: 33-39

Schafarzik F (1904) Adatok a szepes-gömöri érczhegység pontosabb geologiai ismeretéhez. Matematikai és természettudományi értesítő. Akadémia, Budapest, 22: 414-447

Schultz-Güttler R, Peters TJ (1987) Coexisting rhodonite and pyroxmangite in the system MnSiO3-CaSiO3-MgSiO3-FeSiO3 as a geothermometer. Schweiz Mineral Petrogr Mitt 67: 47-51

Siivola J, Schmid R (2007) List of mineral abbreviations. In: Fettes D, Desmons J (eds.): Metamorphic rocks. A Classification and Glossary of Terms. Recommendations of the International Union of Geological Sciences. Subcommision on the Systematics of Metamorphic Rocks. Cambridge University Press, 93-110

Snopko L (1967) Litologická charakteristika gelnickej série. Sbor Geol Vied ZK 7: 103-152

Snopková P, Snopko L (1979) Biostratigrafia gelnickej série v Spišsko-gemerskom rudohorí na základe palinologických výsledkov (Západné Karpaty, paleozoikum). Západ Karpaty sér geol 5: 57-102

Soták J, Vozárová A, Ivanička J (1999) New microfossils from the Early Paleozoic formation of the Gemericum (Foraminiferida). Special Issue from the Geol. Conf. Carpathian Geology 2000 in Smolenice. Geol Carpath 50: 72-74

Soták J, Vozárová A, Ivanička J (2000) A new microfossils from the Early Paleozoic formations of the Gemericum. Slovak Geol Mag 6, 2-3: 275-277

Spišiak J, Hovorka D, Rybka R, Turan J (1989) Spessartín a piemontit v metasedimentoch staršieho paleozoika vnútorných Západných Karpát. Čas Mineral Geol 34, 1: 17-29

Števko M, Plecháček J, Venclík V, Malíková R (2015) Hausmannit a manganosit z mangánového ložiska Čučma-Čierna baňa (Slovenská republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz Praha, 23, 1: 39-42

Tóth M (1882) Magyarország ásványai. Különös tekintettel termőhelyeik megállapítására. Budapest, 509 s

Varček C (1963) Vzťahy ložiskotvorných procesov v Západných Karpatoch ku ich geologickému vývoju. Acta geol Univ Comen Geol 8: 7-37

Vassileva R D, Grozdev V, Peytcheva I, Machev P, von Quadt A (2018) Grossulars from the skarnified marbles of the Chepinska Unit, Western Rhodopes. Proceedings of National Confer­ence with international participation “GEOSCIENCES 2018” 35-36

Vážna L, Ivanička J, Snopko L (1986) Predbežné výsledky petrografického a geochemického štúdia karbonátov gelnickej skupiny. Spr o výsk GÚDŠ, Reg geol Záp Karpát 21: 55-58

Vozárová A (1993) Variská metamorfóza a krustálny vývoj v gemeriku. Západ Karpaty sér miner petrogr geochém metalogen 16: 55-117

Vozárová A (1998) Hercynian development of the external-Gemeric zone. In: Rakús M. (ed.): Geodynamic development of the Western Carpathians. Geological Survey of Slovak republic, Bratislava, 47-61

Vozárová A, Soták J, Ivanička J (1998) A new microfauna from the Early Paleozoic formations of the Gemericum (foraminifera): constrains for other fossils or subfossils. In: Rakús M. (ed.): Geodynamic development of the Western Carpathians. Geological Survey of Slovak republic, Bratislava, 63-74

Vozárová A, Soták J,  Ivanička J (1999) Cambro-Ordovician fossils (conodontes, foraminiferes, chitinous shields) from the metamorphic series of the Gemericum (Western Carpathians). Jour Confer Abstr EUG 10 Vol 4, No 1, p. 266

Vozárová A, Šarinová K, Larionov A, Presnyakov S, Sergeev S (2010) Late Cambrian/Ordovician magmatic arc type volcanism in the Southern Gemericum basement, Western Carpathians, Slovakia: U-Pb (SHRIMP) data from zircons. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 99, 1: 17-37. https://doi.org/10.1007/s00531-009-0454-0

Vozárová A, Rodionov N, Šarinová K, Presnyakov S (2016) New zircon ages on the Cambrian-Ordovician volcanism of the Southern Gemericum basement (Western Carpathians, Slovakia): SHRIMP dating, geochemistry and provenance. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 106, 6: 2147-2170. https://doi.org/10.1007/s00531-016-1420-2