ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Boulangerit a robinsonit z lokality Ochtiná-Čížko baňa (Slovenská republika)

Boulangerite and robinsonite from the Ochtiná-Čížko baňa occurrence (Slovak Republic)


Klíčová slova

Abstrakt

Pb sulphosalts, boulangerite and robinsonite were identified at the dump of the Middle adit, Čížko mine near Ochtiná, Slovak Republic. They occur as impregnations and irregular aggregates up to 5 mm in size, which are enclosed in quartz gangue with abundant pyrite and minor scheelite. Boulangerite is dominant phase of sulphosalts aggregates and it forms homogenous acicular crystals up to 300 μm in length, which are associated with minor robinsonite and galena. Besides of Pb, Sb and S it also contain minor amounts of Bi (up to 0.14 apfu), As (up to 0.11 apfu) and Cl (up to 0.05 apfu) and its average (n = 12) empirical formula is Pb4.83(Sb3.84Bi0.12As0.04)Σ4.00S11.14Cl0.03 based on sum of atoms = 20 apfu. Robinsonite is minor constituent of sulphosalts aggregates. It occur as acicular crystals up to 250 μm in length, which are intergrown with boulangerite and minor galena. Robinsonite from Čížko mine has elevated contents of Bi (up to 0.52 apfu), As (up to 0.07 apfu) and Cl (up to 0.05 apfu), with average (n = 12) empirical formula Pb3.86(Sb5.52Bi0.40As0.04)Σ5.96S13.16Cl0.02 based on sum of atoms = 23 apfu.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 213.62KB
Fulltext (PDF) - 746.07KB

Reference

Bakos F, Chovan M, Michálek J (2000) Minerálne zloženie hydrotermálnej Sb, Cu, Pb, Zn, As mineralizácie na SV od Magurky v Nízkych Tatrách. Miner Slov 32: 497-506

Bálintová T, Ozdín D, Števko M (2006) Chemické zloženie sulfosolí na lokalite Chyžné-Herichová. Miner Slov 38: 303-312

Bezák V, Dublan L, Hraško Ľ, Konečný V, Kováčik M, Madarás J, Plašienka D, Pristaš J (1999) Geologická mapa Slovenského rudohoria 1:50 000. Geologická služba SR, Bratislava

Blaha M, Vitásek A, Minko J (1992) Jasenie W, Au, záverečná správa, vyhľadávací prieskum, stav k 31.8.1991. MS, archív Geofond, Bratislava, 78647

Ferenc Š, Uher P (2007) Magnesian wolframite from hydrothermal quartz veins in the Rochovce granite exocontact, Ochtiná, Western Carpathians, Slovakia. N Jb Mineral Abh 183: 165-172

Gargulák M (1992) Nový výskyt molybdenitového zrudnenia pri Ochtinej. MS, archív Geofond, Bratislava, 77797

Határ J, Hraško Ľ, Václav J (1989) Hidden granite intrusion near Rochovce with Mo(-W) stockwork mineralization (First object of its kind in the West Carpathians). Geol Zbor Geol Carpath 40: 621-654

Horal KA (1971) Pamäti. MS, archív Geofond, Bratislava, 85054

Hraško Ľ, Kotov AB, Salnikova EB, Kovach VP (1998) Enclaves in the Rochovce Granite intrusion as indicators of the temperature and origin of the magma. Geol Carpath 49: 125-138

Chovan M, Majzlan J, Ragan M, Siman P, Krištín J (1998) Pb-Sb and Pb-Sb-Bi sulphosalts and associated sulphides from Dúbrava antimony deposit, Nízke Tatry Mts. Acta Geol Univ Comen 53: 37-49

Kantor J (1965) Tungsten in the Western Carpathian metallogenetic province. Geol Práce, Zoš 61: 199-217

Klinec A, Macek J, Dávidová Š, Kamenický L (1980) Rochovský granit v styčnej zóne gemeríd s veporidmi. Geol Práce, Správy 74: 103-112

Kohút M, Stein H, Uher P, Zimmerman A, Hraško Ľ (2013) Re-Os and U-Th-Pb dating of the Rochovce granite and its mineralization (Western Carpathians, Slovakia). Geol Carpath 64: 71-79

Kovalenker VA, Jeleň S, Genkin AD, Ďuďa R, Sandomirskaja SM, Malov VS, Kotuľák P (1988) Metallic minerals of productive assemblages of the Zlatá Baňa deposit (Eastern Slovakia); specialities of chemical composition. Miner Slov 20: 481-498

Lörincz L, Švantnerová E, Bachňák M (1993) Záverečná správa: Ochtiná-Rochovce Mo, W, vyhľadávací prieskum, stav k 30.9.1993. MS, archív Geofond, Bratislava, 79365

Majzlan J, Chovan M, Michálek J (1998) Rudné výskyty na Rišianke a Malom Železnom. Miner Slov 30: 52-59

Majzlan J, Števko M, Chovan M (2015) Mineralógia rudného výskytu pri Hiadeli v Nízkych Tatrách (Slovenská republika). Bulletin Mineral-Petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23: 271-276

Makovicky E, Balic-Žunic T, Karanovic L, Poleti D, Pršek J (2004) Structure refinement of natural robinsonite, Pb4Sb6S13: cation distribution and modular description. N Jb Mineral Monat 2: 49-67

Maťo Ľ, Maťová V (1994) Mineralizácia v okolí Ozdína, výskyt zlata s obsahom Sb-Ni v tmavých bridliciach, jz. časť veporického kryštalinika, stredné Slovensko. Miner Slov 26: 30-37

Poller E, Uher P, Janák M, Plašienka D, Kohút M (2001) Late Crataceous age of the Rochovce granite, Western Carpathians, Constrained by U-Pb single-zircon dating in combination with cathodo-luminiscence imaging. Geol Carpath 52: 41-47.

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106

Slavkay M, Beňka J, Bezák V, Gargulák M, Hraško Ľ, Kováčik M, Petro M, Vozárová A, Hruškovič S, Knésl J, Knéslová A, Kusein M, Maťová V, Tulis J (2004) Ložiská nerastných surovín Slovenského Rudohoria - zväzok 2. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 1-286

Sluka P (1954) Záverečná správa a výpočet zásob na ložisku Ochtiná-Cižkobaňa so stavom ku dňu 1.1.1954. MS, archív Geofond, Bratislava, 8115

Števko M, Sejkora J, Malíková R, Ozdín D, Gargulák M, Mikuš T (2017) Supergénne minerály z kremeňovej žily s Mo-W mineralizáciou pri Ochtinej, Spišsko-gemerské rudohorie (Slovenská republika). Bull Mineral Petrolog 25(1): 43-54

Vozárová A, Vozár J (1988) Late Paleozoic in the Western Carpathians. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 1-314