ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Mineralogical characteristics of a garnet skarn from the Trohanka locality near Prakovce (Gemeric Unit, Slovak Republic)


Volume 29, issue 2 (2021), pages 230-240
DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.29.230

Keywords

Abstract

Garnet skarn mineralization was recently studied at the Trohanka locality near Prakovce (Gemeric Unit, Eastern Slovakia). Ca-skarn forms lenticular bodies in green schist environment. It mainly consists of zonal garnets, pyroxenes, amphiboles and magnetite accumulations. Studied garnets are rich in andradite component (up to 89.95 mol. %) with minor grossular component (6.83 - 39.67 mol. %). Strong oscillatory zoning in andradite is caused by substitution of Fe3+ and Al3+. Most pyroxenes are rich in the hedenbergite component. In some cases, euhedral diopside crystals with marginal transition zones (composed of diopside with lower content of Mg2+ and higher content of Fe2+) were found in hedenbergite matrix. Amphiboles are dominantly represented by ferro-actinolite and ferro-hornblende in association with isolated euhedral crystals of ferro-tschermakite and ferro-pargasite. Indistinct chemical zonality of amphibole euhedral crystals is caused by presence of ferro-pargasite in the central parts and ferro-tschermakite in the peripheral parts of crystals.

Files

Abstract (PDF) - 181.84KB
Fulltext (PDF) - 5.72MB

References

Antao SM, Mohib S, Zaman M, Marr RA (2015) Ti-rich andradites: Chemistry, structure, multi-phases, optical anisotropy, and oscillatory zoning. Can Mineral 53, 1: 133-158. https://doi.org/10.3749/canmin.1400042

Bajaník Š, Vozárová A (ed.), Hanzel V, Ivanička J, Mello J, Pristaš J, Reichwalder P, Snopko L, Vozár J (1983) Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského rudohoria - východná časť 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-223

Bajaník Š (ed.), Ivanička J, Mello J, Pristaš J, Reichwalder P, Snopko L, Vozár J, Vozárová A (1984) Geologická mapa Slovenského rudohoria - východná časť 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava

Balen D, Bermanec V, Marci V (1997) Compositional zoning in amphibole from amphibole bearing parageneses of West Psunj (Croatia): Evidence for progressive metamorphism? Geol Croat 50, 1: 7-15

Faryad SW, Peterec D (1987) Manifestations of skarn mineralization in the eastern part of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. Geol Zbor Geol Carpath 38, 1: 111-128

Faryad SW (1991a) Metamorfóza sedimentov staršieho paleozoika gemerika. Miner Slov 23, 4: 315-324

Faryad SW (1991a) Metamorfóza kyslých až intermediárnych vulkanitov staršieho paleozoika gemerika. Miner Slov 23, 4: 325-332

Faryad SW (1995) Stanovenie P-T podmienok metamorfózy horninových komplexov Spišsko-gemerského rudohoria. Miner Slov 27, 1: 9-19

Grecula P (1982) Gemerikum - segment riftogénneho bazénu Paleotetýdy. Miner Slov monograph, 263 s

Grecula P (ed), Abonyi A, Abonyiová M, Antaš J, Bartalský B, Bartalský J, Dianiška I, Drnzík E, Ďuďa R, Gargulák M, Gazdačko Ľ, Hudáček J, Kobulský J, Lörincz L, Macko J, Návesňák D, Németh Z, Novotný L, Radvanec M, Rojkovič I, Rozložník L, Rozložník O, Varček C, Zlocha J (1995) Ložiská nerastných surovín Slovenského rudohoria. Zväzok 1. Miner Slov monograph, 834 s

Grecula P (ed.), Kobulský J, Gazdačko Ľ, Németh Z, Hraško Ľ, Novotný L, Maglay J (2009) Geologická mapa Spišsko-gemerského rudohoria 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava

Grecula P, Kobulský J (eds.), Gazdačko Ľ, Németh Z, Hraško Ľ, Novotný L, Maglay J, Pramuka S, Radvanec M, Kucharič Ľ, Bajtoš P, Záhorová Ľ (2011) Vysvetliv­ky ku geologickej mape Spišsko-gemerského rudohoria 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 308 s

Grew ES, Locock AJ, Mills SJ, Galuskina IO, Galuskin EV, Hålenius U (2013) Nomenclature of the garnet supergroup. Am Mineral 98, 4: 785-811. https://doi.org/10.2138/am.2013.4201

Hawthorne CF, Oberti R, Harlow G, Maresch VW, Schumacher CJ, Welch M (2012) Nomenclature of the amphibole supergroup. Am Mineral 97: 2031-2048. https://doi.org/10.2138/am.2012.4276

Ivanička J, Snopko L, Snopková P, Vozárová A (1989) Gelnica Group - lower unit of Spišsko-gemerské rudoho­rie Mts. (West Carpathians) Early Palaeozoic. Geol Zbor Geol Carpath 40, 4: 483-501

Ivanova TI, Shtukenberg AG, Punin YO, Frank-Kamenetskaya OV, Sokolov PB (1998) On the complex zonality in grandite garnets and implications. Mineral Mag 62, 6: 857-868. https://doi.org/10.1180/002646198548089

Jamtveit B, Ragnarsdottir KV, Wood BJ (1995) On the origin of zoned grossular-andradite garnets in hydrothermal systems. Eur J Miner 7: 1339-1410. https://doi.org/10.1127/ejm/7/6/1399

Lamoš A (1969) Štruktúrno-geologické a litologické pomery v oblasti Prakoviec, Kojšova a Zlatej Idky. Záverečná správa za roky 1966-1969. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 70 s

Lamoš A (1972) Vysvetlivky ku geologickej mape list Prakovce 1:25 000 - čiastková úloha. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 51 s

Leake BE, Woolley AR, Arps CES, Birch WD, Gilbert MC, Grice JD, Hawthorne FC, Kato A, Kisch HJ, Krivovichev VG, Linthout K, Laird J, Mandarino JA, Maresch WV, Nickel EH, Schumacher JC, Smith DC, Stephenson NCN, Ungaretti L, Whittaker EJW, Youzhi G (1997) Nomenclature of amphiboles. Can Mineral 35: 219-246

Lexa J, Bačo P, Hurai V, Chovan M, Koděra P, Petro M, Rojkovič I, Tréger M (2007) Vysvetlivky k metalogenetickej mape Slovenskej republiky 1: 500 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-178

Maderspach L (1880) Magyarország vasérczfekhelyei. Budapest, 1-111

Mazúr E, Lukniš M (1980) Geomorfologické jednotky (mapa 1: 500 000). Mazúr E, Jakál J (eds) Atlas SSR. SAV a Slov. úrad geod. a kart., Bratislava, 54-55

Meinert LD, Dipple GM, Nicolescu S (2005) World skarn deposits. In: Hedenquist JW, Thompson JFH, Goldfarb RJ, Richards JP (eds.) Economic geology 100th Anniversary Volume 1905-2005. Elsevier Science BV, Amsterdam, 299-336. https://doi.org/10.5382/AV100.11

Miri M, Sepahi AA, Aliani F, Maanijou M (2016) Chemical zoning of Ca-amphiboles in amphibolites, from the Hamedan area, West Iran. Arab J Geosci 9: 619. https://doi.org/10.1007/s12517-016-2652-y

Morimoto N, Fabries J, Ferguson AK, Ginzburg IV, Ross M, Seifert FA, Zussman J (1988) Nomenclature of pyroxenes. Am Mineral 73: 1123-1133

Papp K (1919) Die Eisenerz und Kohlenvorräte des Ungarischen Reiches. Ungar Ackerbau Ministerium geol Anstalt, Budapest, 1-638

Park C, Choi W, Kim H, Park M-H, Kang I-M, Lee H-S, Song Y (2017) Oscillatory zoning in skarn garnet: implication for tungsten ore exploration. Ore Geol Rev 89: 1006-1018. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2017.08.003

Putiš M, Sergeev S, Ondrejka M, Larionov A, Siman P, Spišiak J, Uher P, Paderin I (2008) Cambrian-Ordovician metaigneous rocks associated with Cadomian fragments in the West-Carpathian basement dated by SHRIMP on zircons: a record the Gondwana active margin setting. Geol Carpath 59: 3-18

Radvanec M, Konečný P, Ondrejka M, Putiš M, Uher P, Németh Z (2009) Granity gemerika ako indikátor extenzie kôry nad neskorovariskou subdukčnou zónou a pri ranoalpínskej riftogenéze (Západné Karpaty): interpretácia podľa veku monazitu a zirkónu datovaného metódou CHIME a SHRIMP. Miner Slov 41, 4: 381-394

Ružička P, Mikuš T, Števko M, Bačík P (2017) Zonálne amfiboly v kontaktnej zóne mramorov a metabazitov na lokalite Trohanka pri Prakovciach (Volovské vrchy, Slovenská republika). Bull Mineral Petrolog 25, 1: 12- 22

Ružička P, Mikuš T, Števko M, Bačík P (2018) Stilpnomelán z lokality Trohanka pri Prakovciach (Volovské vrchy, Slovenská republika). Bull Mineral Petrolog 26, 1: 28-36

Slávik J, Bartalský J, Bystrický J, Hruškovič S, Polák S, Urban K, Ťapák M, Ilavský J, Kantor J (1967) Nerastné suroviny Slovenska. SVTL, Bratislava, 1-510

Snopko L (1967) Litologická charakteristika gelnickej série. Sbor Geol Vied ZK 7: 103-152

Snopková P, Snopko L (1979) Biostratigrafia gelnickej série v Spišsko-gemerskom rudohorí na základe palinologických výsledkov (Západné Karpaty, paleozoikum). Západ Karpaty sér geol 5: 57-102

Soták J, Vozárová A, Ivanička J (1999) New microfossils from the Early Paleozoic formation of the Gemericum (Foraminiferida). Special Issue from the Geol. Conf. Carpathian Geology 2000 in Smolenice. Geol Carpath 50: 72-74

Soták J, Vozárová A, Ivanička J (2000) A new microfossils from the Early Paleozoic formations of the Gemericum. Slovak Geol Mag 6, 2-3: 275-277

Vozárová A, Soták J, Ivanička J (1998) A new microfauna from the Early Paleozoic formations of the Gemericum (foraminifera): constrains for other fossils or subfossils. In: Rakús M (ed.): Geodynamic development of the Western Carpathians. Geological Survey of Slovak republic, Bratislava: 63-74

Vozárová A, Soták J, Ivanička J (1999) Cambro-Ordovician fossils (conodontes, foraminiferes, chitinous shields) from the metamorphic series of the Gemericum (Western Carpathians). Jour Confer Abstr EUG 10 Vol 4, No 1, p. 266

Vozárová A, Šarinová K, Larionov A, Presnyakov S, Sergeev S (2010) Late Cambrian/Ordovician magmatic arc type volcanism in the Southern Gemericum basement, Western Carpathians, Slovakia: U-Pb (SHRIMP) data from zircons. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 99, 1: 17-37. https://doi.org/10.1007/s00531-009-0454-0

Vozárová A, Rodionov N, Šarinová K, Presnyakov S (2016) New zircon ages on the Cambrian-Ordovician volcanism of the Southern Gemericum basement (Western Carpathians, Slovakia): SHRIMP dating, geochemistry and provenance. Int J Earth Sci (Geol Rundsch) 106, 6: 2147-2170. https://doi.org/10.1007/s00531-016-1420-2

Yu F, Shu Q, Niu X, Xing K, Li L, Lentz DR, Zeng Q, Yang W (2020) Composition of garnet from the Xianghualing skarn Sn deposit, south China: Its petrogenetic significance and exploration potential. Minerals 10, 456: 1-17. https://doi.org/10.3390/min10050456

Zhai DG, Liu JJ, Zhang HY, Wang JP, Su L, Yang XA, Wu SH (2014) Origin of oscillatory zoned garnets from the Xieertala Fe-Zn skarn deposit, northern China: In situ LA-ICP-MS evidence. Lithos 190-191: 279-291. https://doi.org/10.1016/j.lithos.2013.12.017