ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Krutovite and associated minerals from the Dobšiná-Teliatko occurrence (Slovak Republic)


Keywords

Abstract

An interesting hydrothermal ore mineralization with krutovite has been found in the abandoned serpentinite-asbestos quarry near Dobšiná, Slovak Republic. It is represented by a lenticular nearly subhorizontal vein which is up to 15 cm thick and more than 2 m long and was developed on the contact between the serpentinite breccias and limestones. Quartz and calcite are the main gangue minerals. The most abundant ore mineral is nickeline which is associated with krutovite and galena. Primary ore minerals are often replaced by aggregates of bright green supergene Ni-silicates and mimetite. Krutovite forms metallic, greyish-white individual grains and botryoidal aggregates up to 5 mm in quartz-Ni-silicate mass or microscopic zones in aggregates of older nickeline. Its refined unit-cell parameters are: a = 5.8131(8) Å and V = 196.43(9) Å3. The chemical composition of krutovite from Dobšiná is close to the end member formula and only minor amounts of Cu (up to 0.009 apfu), Hg (up to 0.002 apfu), Sb (up to 0.004 apfu), S (up to 0.047 apfu) and Se (up to 0.014 apfu) were detected. Nickeline occurs as metallic, copper-red irregular grains and aggregates up to 2 cm or veinlets up to 8 cm long and 1 cm thick which are embed in quartz-calcite gangue and are often heavily replaced by supergene green Ni-silicates. Its refined unit-cell parameters are: a = 3.6177(2) Å, c = 5.0404(3) Å and V = 57.129(8) Å3 and it shows mostly uniform chemical composition with only low contents of Se (up to 0.005 apfu) and S (up to 0.048 apfu). Rarely also microscopic aggregates of unusual S-rich nickeline (up to 0.217 apfu S) or Ni-deficient disordered nickeline were observed together with krutovite. These phases may represent nickeline with the submicroscopic (under the 0.1 μm) inclusions of krutovite or products of diffusion of krutovite to the older nickeline during the replacement. Galena is common mineral in studied association and it forms irregular aggregates or veinlets up to 1 cm. It is often strongly replaced by mimetite or anglesite so its relationship to the nickeline and krutovite is unclear. The chemical composition of galena from Dobšiná is rather simple and only minor amounts of Sb, As, Bi and Se were detected.

Files

Abstract (PDF) - 193.10KB
Fulltext (PDF) - 5.29MB

References

Ansermet S., Meisser N. (2012) Mines et minéraux du Valais- II. Anniviers et Tourtemagne. 1-374, Ressolis, Bussigny.

Ďuďa R. (1990) Nikelín z Dobšinej (azbestový lom). Miner. Slov. 22, 5, 474.

Ďuďa R., Peterec D. (1992) Vzácne sekundárne minerály olova z Dobšinej. Zbor. Východoslov. Múz. v Košiciach, Prír. Vedy 32-33, 193-199.

Fediuková E., Hovorka D., Greguš J. (1976): Compositional zoning of andradite from serpentinite at Dobšiná (West Carpathians). Věst. Ústř. Úst. geol. 51, 339-345.

Gervilla F., Fanlo I., Colás V., Subías I. (2012) Mineral compositions and phase relations of Ni-Co-Fe arsenide ores from the Aghbar mine, Bou Azzer, Morocco. Can. Mineral. 50, 2, 447-470.

Gritsenko J. D., Spiridonov E. M. (2005) Minerals of the nickeline-breithauptite series from metamorphogenic-hydrotermal veins of the Norilsk ore field. New data on Minerals 40, 51-64.

Gritsenko J. D., Spiridonov E. M. (2006) Sulfoarsenidy i sulfoantimonidy nikelja, kobalta, železa i krutovit metamorfogenno-gidrotermalnych karbonatnych žil Norilskogo rudnovo polja. New data on Minerals 41, 46-55.

Hovorka D., Dubíková K., Gerthofferová H., Šamajová E., Turan J. (1980) Serpentine-group minerals of the Western Carpathians ultramafics. I.- Bodies of the Gemeride Mesozoic. Miner. Slov. 12, 6, 481-505.

Hovorka D., Ivan P., Jaroš J., Kratochvíl M., Reichwalder P., Rojkovič I., Spišiak J., Turanová L. (1985) Ultramafic rocks of the Western Carpathians, Czechoslovakia. 1-258, Geol. úst. D. Štúra, Bratislava.

Chovan M. (1995) Zonálne arzenidy Ni, Co a Fe z Dobšinej v gemeriku Západných Karpát. In: Struktury a textury minerálů, Banský Studenec, 83-85.

Chovan M., Ozdín D. (2003) Chemical composition of Ni, Co and Fe sulphoarsenides and arsenides in siderite veins in the Western Carpathians (Slovakia). Acta Min.-Petr., Abstract Series 1, 19.

Ivan P. (2002) Relics of the Meliata Ocean crust: Geodynamic implications of mineralogical, petrological and geochemical proxies. Geol. Carpath. 53, 4, 245-256.

Ivan P., Méres Š. (2009) Enkláva metamorfitu fácie modrých bridlíc v dobšinskom serpentinitovom lome-dôkaz spojitosti ultrabázického telesa s hačavskou formáciou príkrovu Bôrky. Miner. Slov. 41, 4, 407-418.

Jaroš J., Kratochvíl M., Zlocha J. (1981) Drobnoštruktúrna analýza vnútornej stavby serpentinitových telies v Spišsko-gemerskom rudohorí. Miner. Slov. 13, 6, 527-548.

Kamenický J. (1957) Serpentinity, diabázy a glaukofanitické horniny triasu Spišsko-gemerského rudohoria. Geol. Práce, Zoš. 45, 5-108.

Kantor J. (1955) Rudné minerály spišsko-gemerských serpentinitov (awaruit, heazlewoodit atď.). Geol. Sbor. Slov. Akad. Vied 6, 3-4, 302-318.

Mello J., Filo I., Havrila M., Ivan P., Ivanička J., Madarás J., Németh Z., Polák M., Pristaš J., Vozár J., Vozárová A., Liščák P., Kubeš P., Scherer S., Siráňová Z., Szalaiová V., Žáková E. (2000) Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského raja, Galmusu a Hornádskej kotliny 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-303.

Mikuš T., Spišiak J. (2007) Chemical composition and alteration of Cr-spinels from Meliata and Penninic serpentinized peridotites (Western Carpathians and Eastern Alps). Geol. Quart. 51, 3, 257-270.

Munson R. A. (1968) The synthesis of iridium disulfide and nickel diarsenide having the pyrite structure. Inorg. Chem. 7, 2, 389-390.

Nimis P., Zaykov V. V., Omenetto P., Melekestseva I. Y., Tesalina S. G., Orgeval J. J. (2008) Pecularities of some mafic-ultramafic- and ultramafic-hosted massive sulfide deposits from the main Uralian Fault Zone, southern Urals. Ore Geol. Rev. 33, 1, 49-69.

Ondruš P., Veselovský F., Gabašová A., Hloušek J., Šrein V., Vavřín I., Skála R., Sejkora J., Drábek M. (2003) Primary minerals of the Jáchymov ore district. J. Czech Geol. Soc. 48, 3-4, 19-147.

Ozdín D., Chovan M. (1999) New mineralogical and paragenetic knowledge about siderite veins in the vicinity of Vyšná Boca, Nízke Tatry Mts. Slovak Geol. Mag. 5, 4, 255-271.

Ozdín D., Števko M. (2010) Unikátny výskyt achátov v serpentinizovaných peridotitoch v Dobšinej. Minerál 18, 4, 331-335.

Parviainen A., Gervilla F., Melgarejo J. C., Johanson B. (2008) Low-temperature, platinum-group elements-bearing Ni arsenide assemblage from the Atrevida mine (Catalonian Coastal Ranges, NE Spain). N. Jb. Mineral. Abh. 181, 1, 33-49.

Pekov I. V., Levitskiy V. V., Krivovichev V. G. (2010) Mineralogy of the Belorechenskoye deposit (Northern Caucasus, Russia). Mineralogical Almanac 15, 2, 1-96.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Putiš M., Koppa M., Snárska B., Koller F., Uher P. (2012) The blueschist-associated perovskite-andradite-bearing serpentinized harzburgite from Dobšiná (the Meliata Unit), Slovakia. J. Geosci. 57, 4, 221-240.

Rojkovič I., Hovorka D., Krištín J. (1978) Spinel group minerals in the West Carpathians ultrabasic rocks. Geol. Zbor. Geol. Carpath. 29, 2, 253-274.

Spiridonov E. M., Čvileva T. N. (1996) On the boundary between gersdorffite NiAsS and krutovite NiAs2. Dokl. Earth Sci. Sect. 344, 7, 119-123.

Vinogradova R. A., Budashevskiy N. S., Buďko I. A., Bochek L. I., Kašpar P., Paděra K. (1976) Krutovit - novyj kubičeskij diarsenid nikelja. Zap. Vses. mineral. Obshch. 105, 1, 59-71.

Vinogradova R. A., Budashevskiy N. S., Buďko I. A., Bochek L. I. (1978) First krutovite find in the USSR. Dokl. Earth Sci. Sect. 230, 1, 148-150.

Vinogradova R. A., Kononkova N. N., Bochek L. I., Obraztsov B. V., Azizi S. M. R., Maacha L. (1999) A find of Se-bearing krutovite in arsenic-cobalt ores from the Bou Azzer mining distric, Morocco. Dokl. Earth Sci. Sect. 365, 2, 181-183.

Zaikov V. V., Melekestseva I. Y. (2006) The Ishkinino Co-Cu Massive Sulfide Deposit Hosted in Ultramafic Rocks of the Main Ural Fault Zone, the Southern Urals. Geol. Ore Deposit 48, 3, 151-174.

Zlocha J., Hovorka D. (1971) Chryzotilový azbest v Západných Karpatoch. Miner. Slov. 3, 12-13, 295-318.