ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Hydrothermal Pb-Zn base-metal mineralization at the Marianka locality, the Malé Karpaty Mts. (Slovak republic)


Keywords

Abstract

The Pb-Zn mineralization occurence at the Marianka village (SW Slovakia) is hosted by Paleozoic metapelitic rocks of the Tatric Unit. The mineralization occurs in quartz-carbonate-sulphidic lenses. Sphalerite and galena are the most abundant ore minerals, accompanied by bournonite, boulangerite, meneghinite, pyrite, chalcopyrite, tetrahedrite, marcasite and pyrrhotite. Quartz is the main gangue mineral. The other non-sulphidic minerals are calcite, ankerite, siderite and dolomite. Microthermometric measurements of fluid inclusions in quartz suggest that Pb-Zn mineralization was deposited probably from the low to middle salinity fluids of two generations (ø 5.1 and 18.8 wt.% NaCl eq.) at minimum temperature range of 100 - 150°C. The mineralization have 2 stages: 1. Carbonate-quartz and 2. Sulphidic, represented by older paragenese (pyrite-chalcopyrite-sphalerite) and younger sulphosalts-galena mineral assemblage (with boulangerite, bournonite and meneghinite).

Files

Abstract (PDF) - 188.52KB
Fulltext (PDF) - 5.37MB

References

Bakos F., Ferenc Š., Žitňan P. (2009) Hydrotermálna polymetalická mineralizácia na lokalite Velčice - Horné štôlne v Tribeči. Miner. Slov. 41, 103-114.

Brown, P. E. (1989) FLINCOR: A microcomputer program for the reduction and investigation of fluid inclusion data. Am. Mineral. 74, 1390-1393.

Brown, P. E., Lamb, W. M. (1989) P-V-T properties of fluids in the system H2O±CO2±NaCl: New graphical presentation and implications for fluid inclusion studies. Geochim. Cosmochim. Acta 53, 1209-1221.

Cambel B. (1959) Hydrotermálne ložiská v Malých Karpatoch, mineralógia a geochémia ich rúd. Acta Geol. Geogr. Univ. Comen. 3, 1-234.

Davis D. W., Lowenstein T. K., Spencer R. J. (1990) Melting behavior of fluid inclusions in laboratory - grow halite crystals in the system NaCl-H2O, NaCl-KCl-H2O, NaCl-MgCl2-H2O and NaCl-CaCl2-H2O. Geochim. Cosmochim. Acta 54, 591-601.

Ďuďa R., Ozdín D. (2012) Minerály Slovenska. 1-480, Granit Praha.

Ferenc, Š., Rojkovič, I. (2001) Copper mineralization in the Permian basalts of the Hronicum unit, Slovakia. Geolines, Academy of Sciences of the Czech republik 13, 22-27.

Hak, J., Losert, J. (1962) O poverfenském zrudnění u Trangošky v Nízkých Tatrách. Sbor. Úst. Nerost. Sur., 57-121.

Hall D. L., Sterner S. M., Bodnar R. J. (1988) Freezing point depression of NaCl-KCl-H2O solutions. Econ. Geol. 83, 197-202.

Chovan M., Rojkovič I., Andráš P., Hanas P. (1992) Ore mineralization of the Malé Karpaty Mts. Geol. Carpath. 43, 5, 275-286.

Chovan M., Trtíková S., Vilinovič V., Khun M., Hanas P. (2002) Ore mineralization on the Pezinok - Trojárová deposit in the Malé Karpaty Mts., Slovakia: mineralogical and geochemical characterization. Slovak Geol. Mag. 3-4, 179-193.

Ivan P., Méres Š., Putiš M., Kohút M. (2001) Early Paleozoic metabasalts and metasedimentary rocks from the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians): evidence for rift basin and ancient oceanic crust. Geol. Carpath. 52, 67-78.

Koděra M., Andrusovová-Vlčeková G., Belešová O., Briatková D., Dávidová Š., Fejdiová V., Hurai V., Chovan M., Nelišerová E., Ženiš P. (1986 - 1990) Topografická mineralógia Slovenska 1-3. 1-1592, Veda, Bratislava.

Kohút M., Uher P., Putiš M., Ondrejka M., Sergeev S., Larionov A., Paderin I. (2009) SHRIMP U-Th-Pb zircon dating of the granitoid massifs in the Malé Karpaty Mts. (Western Carpathians): evidence of Meso - Hercynian successive S- to I-type granitic magmatism. Geol. Carpath. 60, 5, 345-350.

Luptáková J. (2007) Hydrotermálna Pb-Zn mineralizácia v tatrickej tektonickej jednotke Západných Karpát. MS, Kandidátska dizertačná práca, archív KMP PriF UK, Bratislava, 1-201.

Luptáková J., Biroň A., Andráš P. (2009) Hydrotermálna žilná Pb-Zn sulfidická mineralizácia na lokalite Pernek - Pod Babou (Malé Karpaty). Miner. Slov. 41, 477-492.

Luptáková J., Chovan M. (2006) Character of hydrothermal fluids in Pb-Zn vein mineralization in the Tatric unit of the Western Carpathians. Mineral. Pol. 28, 136-138.

Luptáková J., Pršek J. (2004) Sulfosoli z Pb-Zn mineralizácie na ložisku Jasenie - Soviansko (Nízke Tatry). Miner. Slov. 36, 3-4, 286-290.

Maťo Ľ., Maťová V. (1994) Mineralizácia v okolí Ozdína, výskyt zlata s obsahom Sb-Ni v tmavých bridliciach, jz. časť veporického kryštalinika, stredné Slovensko. Miner. Slov. 1, 30-37.

Mikuš T. (2001) Mineralógia rudných výskytov v Malej Magure a Suchom. MS, Diplomová práca, archív KMP PriF UK, Bratislava, 1-128.

Mikuš T., Chovan M., Pršek J., Šlepecký T. (2003) Hydrothermal siderite - basemetals vein mineralization in the vicinity of Čavoj, Suchý Mts. Slovak Geol. Mag. 9, 4, 207-216.

Möelo Y., Makovický E., Mozgova N. N., Jambor J. J., Cook N., Pring A., Paar W., Nickel E. H., Graeser S., Karup-Møller S., Balic-Žunic T., Mumme W. G., Vurro F., Topa D., Bindi L., Bente K., Shimizu M. (2008) Sulfosalts systematics: A review. Report of the sulfosalts sub - comitee of the IMA Commission on Ore Mineralogy. Eur. J. Mineral. 20, 7-46.

Ozdín D. (2004) Skratky minerálov schválené IMA. Miner. Slov. 36, 367-370.

Ozdín D., Chovan M. (1999) New mineralogical and paragenetic knowledge about siderite veins in the vicinity of Vyšná Boca, Nízke Tatry Mts. Slovak Geol. Mag. 5, 4, 255-271.

Polák M., Plašienka D., Kohút M., Putiš M., Bezák V., Maglay J., Olšavský M., Havrila M., Buček S., Elečko M., Fordinál K., Nagy A., Hraško Ľ., Németh Z., Malík P., Liščák P., Madarás J., Slavkay M., Kubeš P., Kucharič Ľ., Boorová D., Zlinská A., Siráňová Z., Žecová K. (2011) Vysvetlivky ku geologickej mape regiónu Malé Karpaty 1:50 000. Archív ŠGÚDŠ, Bratislava.

Putiš M., Hrdlička M., Uher P. (2004) Litológia a granitoidný magmatizmus staršieho paleozoika Malých Karpát. Miner. Slov. 36, 183-194.

Pruseth K. L., Mishra B., Bernhardt H. (1995) Phase relations in the Cu2S-PbS-Sb2S3 system: An experimental appraisal and application to natural polymetallic sulfide ores. Econ. Geol., 720-732.

Števko M., Ozdín D., Pršek J. (2011) Hydrotermálna karbonátovo-kremeňovo-sulfidická mineralizácia v lokalite Jarabá - Veľká Trojica (Nízke Tatry), Slovenská republika. Miner. Slov. 43, 285-304.

Števko M., Pršek J., Smirnov A., Ozdín D. (2009) Chemické zloženie sulfidov a sulfosolí z ložiska Mária - Margita pri Ochtinej. Miner. Slov. 41, 151-158.

Turan J. (1961) O zrudnení na Trangoške a o niektorých výskytoch v údolí Bystrej a Mlynnej na južnom svahu Nízkych Tatier. Geol. Práce, Zprávy, 23, 85-114.

Uher P. (1985) Mineralizácia na lokalite Marianka v Malých Karpatoch. MS, Študentská vedecká práca, archív KMP PriF UK, Bratislava, 1-64.

Mapový server ŠGÚDŠ. Prístup 25. októbra 2013 na adrese http://www.geology.sk