ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Supergene mineralization at the II. horizon of the Eastern shaft of Handlová coal mine (Slovak Republic)


Volume 30, issue 2 (2022), pages 214-223
DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.30.214

Keywords

Abstract

At the II. horizon of the Eastern shaft of Handlová coal mine the occurrence of mineral assemblage of secondary minerals was identified. These accumulations consist of sulphate group minerals confirmed by PXRD and semiquantitative chemical analysis (EDS), namely gypsum, alunogen, pickeringite, melanterite, sideronatrite and epsomite. Sulphates form coatings, crystalline crusts and aggregates, which crystallized on the walls of mine corridors. The dimensions of these accumulations are reaching approximately 1.5 x 1.3 m with thickness up to 5 cm. The refined unit-cell parameters of alunogen (for the triclinic space group P-1) are: a 7.413(1), b 26.944(4), c 6.051(1) Å, α 90.05(1), β 97.65(1), γ 91.82(1)°, V 1197.1(3) Å3, pickeringite (for the monoclinic space group P21/c): a 6.1808(8), b 24.252(2), c 21.220(2) Å, β 100.36(1)°, V 3128.8(6) Å3 and melanterite (for the monoclinic space group P21/c): a 14.022(5), b 6.503(2), c 10.945(4) Å, β 105.83(3)°, V 960.2(7) Å3. Sideronatrite and epsomite were identified in mixture with the most significant diffraction maxima for sideronatrite: 10.252/100, 4.905/37, 3.424/10, 3.067/9 and epsomite: 5.347/18, 5.302/18, 4.489/26, 4.215/100, 4.201/59, 2.880/24, 2.747/23, 2.677/18. Accumulations of minerals were formed on the mine walls. Secondary sulphates are considered as products of the weathering of Fe-rich carbonates, pyrite and other sulphidic minerals which are part of associated pelosiderites embedded in the clays and claystones. Locally, gypsum and hexahydrite were also identified in the form of transparent crystals and white powdery aggregates on the calcite speleothems genetically linked to Mesozoic limestones and gypsum-rich Lower Triassic Werfen Formation. Unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data are for hexahydrite (for the monoclinic space group C2/c): a 10.107(1), b 7.2114(8), c 24.424(3) Å, β 98.28(1)°, V 1761.7(3) Å3.

Files

Abstract (PDF) - 208.90KB
Fulltext (PDF) - 4.24MB

References

Baur WH (1964) On the crystal chemistry of salt hydrates. III. The determination of the crystal structure of FeSO4. 7H2O (melanterite). Acta Cryst 17: 1167-1174. https://doi.org/10.1107/s0365110x64003000

Beck J, Šarkan J, Daubner P, Sivák I, Hopková M, Pipíška S, Chribík J (2009) Handlová - výhradné ložisko - záverečná správa s výpočtom zásob, dobývací priestor Handlová, surovina: hnedé uhlia, stav k: 1. 1. 2009. Nováky: Hornonitrianske bane Prievnidza, záverečná správa, 1-64

Beck J, Šimeček M, Hricová K, Sobota J, Geschwandtner R, Tomašíková E, Hopková M, Schikor K, Daubner P (1994) Záverečná správa s výpočtom zásob výhradné ložisko Handlová, dobývací priestor Handlová, surovina: hnedé uhlie, stav k 1. 1. 1994. Handlová: Hornonitrianske bane, záverečná správa, 1-226

Biely A, Fusán O, Franko O (1985) Štruktúrno-tektonická schéma predterciérneho podložia Hornonitrianskej kotliny 1:100 000, čiastková záverečná správa za rok 1985, GÚDŠ, 1-14

Bouška V, Dvořák Z (1997) Nerosty severočeské hnedouhelné pánve. Dick, Praha, 1-160

Burnham ChW (1962) Lattice constant refinement. Carnegie Inst Washington Year Book 61: 132-135

Čech F, Petrík F (1972) Klasifikačné zatriedenie a popis minerálnej prímesi v slojoch handlovsko-nováckej oblasti. Min Slov 4(16): 257-265

Čechovič V (1959) Geológia treťohorných vrstiev, okraj handlovskej uhoľnej panvy. Geol práce, Zoš 53: 5-58

Černý P (1953) Sekundárne sulfáty na ložisku Smolník. Spisy přírodověd Fak Masaryk Univ (Brno): 1-46

Dubanský A, Králová M (1959) Geochemie sekundárních sulfátů z Dubníka u Prešova. Sbor Vys Šk chem-technol 3: 171-186

Ďuďa R (1993) Die mineralien der Gold und Silber - lagersttäte von Kremnitz (Kremnica) in der Slowakei. Mineral Welt 5: 20-32

Ďuďa R, Kaličiaková E, Kotuľák P (1985) Hypergénna mineralizácia lokality Nižná Myšľa. Zbor Východoslov múz v Košiciach, Prír Vedy 26: 7-21

Fang JH, Robinson PD (1976) Alunogen, Al2(H2O)12 (SO4)3·5H2O; its atomic arrangement and water content. Am Mineral 61: 311-317

Gross P (2008) Litostratigrafia Západných Karpát: Paleogén - podtatranská skupina. ŠGÚDŠ, 1-77

Gross P, Kohler E, Samuel O (1984) Nové litostratigrafické členenie vnútrokarpatského paleogénu. Geol Práce, Spr 81: 103-117

Holmes PR, Crundwell FK (2000) The kinetics of the oxidation of pyrite by ferric ions and dissolved oxygen: an electrochemical study. Geochim Cosmochim Acta 64(2): 263-274. https://doi.org/10.1016/s0016-7037(99)00296-3

Konečný P, Lexa J, Planderová E (1983) Stratigrafické členenie neovulkanitov Stredného Slovenska. Západ Karpaty, Sér Geol 9: 1-203

Kotulová J, Švasta J, Pauditš P, Janega A, Dananaj I, Halmo J, Elečko M, Šimon L, Zlocha M, Šarkan J, Fazekaš J, Müller M (2010) Hornonitrianska kotlina - trojrozmerné geologické modelovanie exponovaného územia, regionálny geologický výskum. ŠGÚDŠ, Bratislava, záverečná správa, 1-236

Kraus I, Šamajová E (1970) Mineralogické zloženie a genéza ílových sedimentov v neogénnych uhoľných panvách na strednom Slovensku. Zbor geol vied Západ Karpaty 13: 89-108

Kruszewski Ł (2013) Supergene sulphate minerals from the burning coal mining dumps in the Upper Silesian Coal Basin, South Poland. Int J Coal Geol 105: 91-109. https://doi.org/10.1016/j.coal.2012.12.007

Kúšik R (1970) Hexahydrit a epsomit z Kremnice. Min Slov 2(6): 125-132

Maheľ M (1985) Geologická stavba Strážovských vrchov. GÚDŠ, 1-221

Machajová Z, Verbich F, Sýkora I (2000) Geologická a petrografická charakteristika ložiska Handlová. Acta Montan Slov 5(3): 261-264

Martin R, Rodgers KA, Browne PRI (2000) Aspects of the distribution and movement of aluminium in the surface of the Te Kopia geothermal field, Taupo Volcanic Zone, New Zealand. Appl Geochem 15(8): 1121-1136. https://doi.org/10.1016/s0883-2927(99)00112-2

Matýsek D, Jirásek J, Osovský M, Skupien P (2014) Minerals formed by the weathering of sulfides in mines of Czech part of the Upper Silesian Basin. Min Mag 78(5): 1265-1286. https://doi.org/10.1180/minmag.2014.078.5.12

Mauro D, Biagioni C, Pasero M (2018) Crystal-chemistry of sulfates from Apuan Alps (Tuscany, Italy). I. Crystal structure and hydrogen bond system of melanterite, Fe (H2O)6(SO4)·H2O. Period Mineral 87: 89-96

Mecháček E (1972) Mikroelemente in Flözen des Kohlenbeckens von Handlová-Nováky. Geol Zbor Geol Carpath 23(2): 311-330

Menchetti S, Sabelli C (1974) Alunogen: Its structure and twinning. Tsch Mineral Petrogr Mitt 21: 164-178. https://doi.org/10.1007/bf01081029

Ondruš P (1993) ZDS - A computer program for analysis of X-ray powder diffraction patterns. Materials Science Forum, 133-136, 297-300, EPDIC-2. Enchede. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.133-136.297

Parafiniuk J, Kruszewski Ł (2010) Minerals of the ammonioalunite-ammoniojarosite series formed on a burning coal dump at Czerwionka, Upper Silesian Coal Basin, Poland. Min Mag 74(4): 731-745. https://doi.org/10.1180/minmag.2010.074.4.731

Peterson RC (2003) The relationship between Cu content and distortion in the atomic structure of melanterite from the Richmond mine, Iron Mountain, California. Can Mineral 41: 937-949. https://doi.org/10.2113/gscanmin.41.4.937

Quartieri S, Triscari M, Viani A (2000) Crystal structure of the hydrated sulphate pickeringite (MgAl2(SO4)4· 22H2O) X-ray powder diffraction study. Eur J Mineral 12: 1131-1138. https://doi.org/10.1127/ejm/12/6/1131

Scordari F, Ventruti G (2009) Sideronatrite, Na2Fe (SO4)2(OH)·3H2O: Crystal structure of the orthorhombic polytype and OD character analysis. Am Mineral 94: 1679-1686. https://doi.org/10.2138/am.2009.3286

Szakáll S, Földvári M, Papp G, Kovács-Pálffy P, Kovács A (1997) Secondary sulphate minerals from Hungary. Mineral Petrogr Acta 38: 7-63

Šamajová E, Hvožďara P (1970) Sekundárne sírany z Banskej Štiavnice. Acta Geol Geogr Univ Comen, Geol 19: 201-211

Šimon L, Elečko M, Lexa J, Kohút M, Halouzka R, Gross P, Pristaš J, Konečný V, Mello J, Polák M, Vozárová A, Vozár J, Havrilla M, Köhlerová M, Stolár M, Jánová V, Marcin D, Szalaiová V (1997) Vysvetlivky ku geologickej mape Vtáčnika a Hornonitrianskej kotliny. GÚDŠ, Bratislava, 1-281

Šimon L, Lexa J, Halouzka R (1991) Faciálny model formácie Kľakovskej doliny južne od Handlovej, Manuskript, archív GS SR, 1-57

Števko M, Bačík P, Cagáň P (2011) Výskyt whewellitu v pelosideritoch uhoľného ložiska Handlová (Slovenská republika). Bull Mineral Petrolog 19(1): 27-31

Števko M, Turecký L, Bálintová T, Sečkár P (2011) Silbermineralien, Klebelsbergit und andere Neufunde aus Kremnica (Kremnitz), Slowakei. Lapis 36(7-8): 29-35

Ulrich F (1923) Mineralogické paběrky z Báňské Štiavnice a okolí I. Čas Mineral Geol 1(2-3): 52-87

Yvon K, Jeitschko W, Parthé E (1977) Lazy Pulverix, a computer program for calculation X-ray and neutron diffraction powder patterns. J Appl Cryst 10: 73-74. https://doi.org/10.1107/s0021889877012898

Young B, Nancarrow PHA (1988) Rozenite and other sulphate minerals from the Cumbrian coalfield. Min Mag 52: 551-553. https://doi.org/10.1180/minmag.1988.052.367.16

Zalkin A, Ruben H, Templeton DH (1964) The crystal structure and hydrogen bonding of magnesium sulphate hexahydrite. Acta Cryst 17: 235-240. https://doi.org/10.1107/s0365110x64000603

Zodrow EL, Wiltshire J, McCandlish K (1979) Hydrated sulfates in the Sydney coalfield of Cape Breton, Nova Scotia, II. Pyrite and its alteration products. Can Mineral 17(1): 63-70