ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Clinoptilolite-Na from the coal mine Družba in the Sokolov Basin (Czech Republic)


Volume 22, issue 2 (2014), pages 303-307

Keywords

Abstract

Clinoptilolite-Na was found in an active coal quarry Družba in the Sokolov coal basin (Czech Republic). It occurs in cavities of limonitized calcite veins. Clinoptilolite-Na forms whitish tabular crystals up to 3 mm in size and their aggregates in cavities up to 10 cm. Large rhombohedral calcite crystals with a size of up to 3 mm grow on clinoptilolite-Na crystals. The unit cell parameters of clinoptilolite-Na refined from the powder X-ray data are: a = 17.655(3) Å, b =17.920(2) Å, c = 7.400(1) Å, β = 116.24° and V = 2099.9(6) Å3. Chemical analyses of clinoptilolite-Na correspond to the empirical formula (Na2.21K1.88Ba0.49Ca0.26Mg0.25)Σ5.09 (Si29.33Al6.86)O72·20H2O.

Files

Abstract (PDF) - 181.98KB
Fulltext (PDF) - 1.97MB

References

Cappelletti P., Langella A., Cruciani G. (1999) Crystal chemistry and synchrotron Rietveld refinement of two different clinoptilolites from volcanoclastites of North-Western Sardinia. Eur. Jour. Mineral. 11, 1051-1060.

Coombs D. S., Alberti A., Artioli G., Collella G., Galli E., Grice D. J., Liebau F., Mandarino A. J., Minato H., Nickel H. E., Passaglia E., Peacor R. D., Quartieri S., Rinaldi R., Ross M., Sheppard A. R., Tillmanns E., Vezzalini G. (1997) Recommended nomenclature for zeolite minerals: report of the subcommittee on zeolites of the International Mineralogical Association, Commission on the New Minerals and Mineral Names. Can. Mineral. 35, 1571-1606.

Černý P., Dostál S., Veselovský F., Černý P. jun. (1997) Pegmatity z Chvalovic. Minerál 5, 6, 413-417.

Frouz J., Popperl J., Přikryl I., Štrudl J. (2007) Tvorba nové krajiny na Sokolovsku. Sokolovská uhelná, právní nástupce a. s., Sokolov.

Hochstetter F. (1856) Die Verhältnisse des Falkenau-Elbogner Braunkohlen-beckens in Böhmen. Jb. K.-kön. geol. Reichsanst. 7, 1, 185-186.

Jiskra J. (1997) Z historie uhelných lomů od Johanna Davida Edler von Starcka k Sokolovské uhelné akciové společnosti. Sokolovská uhelná, Sokolov.

Králík J. (1984) Klinoptilolit v sedimentech pokryvného útvaru ostravsko-karvinské černouhelné pánve. Čas. Mineral. Geol. 29, 1, 100-101.

Kynický J. (2010) Minerály hydrotermálních žil v horninách těšínitové asociace v okolí Příbora. Minerál 18, 6, 484-494.

Laugier J., Bochu B. (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011.

Novák F., Jansa J., Zeman A. (1995) Gorceixite from the Volcanogenic Formation in the Družba strip mine in the Sokolov Basin (North-West Bohemia). Věst. Čes. geol. Úst. 70, 1, 33-37.

Novák F., Pauliš P., Šála M., Fediuk F. (2004) Klinoptilolit-Ca ze Šonova u Broumova (sv. Čechy). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 12, 143-146.

Pátková E. (1973) Petrografický posudek. In Pazdera A. Hydrogeologie Sokolovska - kóta 310. MS, Geoindustria Praha.

Pauliš P., Hrůzek L., Janeček O., Sejkora J., Malíková R., Fediuk F. (2014) Dachiardit-Ca a doprovodná mineralizace z Doubice - Vápenky u Krásné Lípy (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 1, 3-14.

Pauliš P., Moravec B., Škácha P., Ševců J. (2008) Dachiardit-Ca z Proseče pod Ještědem u Liberce. Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007, 179-181.

Pauliš P., Novák F., Malec J., Ševců J. (2006) Klinoptilolit-Na z Doubravice u Jičína. Zpr. geol. Výzk. v Roce 2005, 119-121.

Pauliš P., Šikola D. (1999) Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná. Minerál 7, 4, 310-314.

Pešek J., Sivek M. (2012) Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí České republiky. Česká geologická služba, Praha.

Rojík P. (2001) Analcim v uhelném nadloží sokolovské pánve. Sborník konference Odpady, VŠB-TU Ostrava.

Rojík P. (2005) New stratigraphic subdivision of the Tertiary in the Sokolov Basin in NW Bohemia. J. Czech geol. Soc. 49, 3-4, 173-185.

Rojík P. (2006) Miocénní vulkány v sokolovské pánvi. Zpravodaj Hnědé uhlí 3, 33-42.

Řehoř M. (2003) Mineralogický výzkum organické hmoty v těžených slojích a vybraných proplástků v jejich nadloží. MS, VÚHU Most.

Řehoř M. (2009) Interní sdělení o rtg. difrakci vzorku zeolitu z lomu Družba. MS, VÚHU Most.

Řehoř M. (2010) Interní sdělení o rtg. difrakci vzorků tufu z lokality Sokolov R6. MS, VÚHU Most.

Sýkorová I. (2003) Chemicko-technologické a petrografické hodnocení vzorků hnědého uhlí z vrtů JP 428 a JP 437. MS, ÚSMH AVČR Praha.

Toman J. (2011) Železem bohaté zeolity z lokality Svojanov, Česká republika. Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 96, 1, 3-10.

Yoshimura T., Wakabayashi S. (1977) Na-dachiardite and associated high silica zeolites from Tsugawa, northeast Japan. Sci. Rep. Niigata Univ., Ser. E, Geol. Min. 4, 9-65.