ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Bi-Te mineralization from Vysoká near Havlíčkův Brod (Czech Republic)


Volume 22, issue 2 (2014), pages 275-280

Keywords

Abstract

The Bi-Te mineralization was found at W-bearing hydrothemal quartz gangue at the Vysoká hill (587 m) near Havlíčkův Brod, Českomoravská vrchovina Mountains, Czech Republic. Primary aggregates up to 3 mm in size are formed by joséite-B replacing older native bismuth; microscopic grains of galena and joséite-A were also observed. The chemical composition of joséite-B correspond to empirical formula (Bi3.99Sb0.03Pb0.01)Σ4.03Te1.92(S1.04Se0.01)Σ1.05. Empirical formula of rare Pb-rich joséite-A is (Bi3.66Pb0.17Sb0.02)Σ3.85Te1.12(S2.02Se0.01)Σ2.03. The margins of joséite-B/bismuth grains were late hydrotermally altered to microcrystalline aggregates of Bi-O, Bi-O-Cl and Bi-O-F phases (probable bismite, bismoclite and zavaritskite). The supergenne russelite forms yellow coatings and aggregates at cracks and cavities of quartz gangue. The unit-cell parameters of russellite refined from X-ray powder data are: a 5.446(10), b 5.428(8), c 16.56(5) Å and V 489.4(2) Å3.

Files

Abstract (PDF) - 218.16KB
Fulltext (PDF) - 2.20MB

References

Bernard J. H. (1991) Empirical type of ore mineralization in the Bohemian Massif. Vyd. Ústř. Úst. geol. Praha.

Bernard J. H. (2000) Minerály České republiky. Stručný přehled. Academia. Praha.

Breiter K., Škoda R., Veselovský F. (2009) Neobvyklý P-, Li- a Sn-bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše, Česká republika. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 17, 1, 41-59.

Durembergová D., Kratochvíl F. (1977) Minerály vizmutu a teluru ze Smolotel u Příbrami. Čas. Mineral. Geol. 22, 407-410.

Jurák L. (1965) Nový nález wolframu a cínu na rudních žilách u Ovesné Lhoty na Českomoravské vrchovině. Věst. Ústř. Úst. geol. 40, 4, 301-302.

Jurák L., Tenčík I. (1970) Přehled cínové a wolframové mineralizace v prostoru Českomoravské vysočiny. Vlastivěd. Sbor. Vysočiny, Odd. Věd přír., 6, 21-28.

Kembický O. (1984) Ložiskově geologické zhodnocení havlíčkobrodského rudního revíru. MS, dipl. práce. PřFUK Praha.

Klečka M., Šrein V. (1989) Wolframitová mineralizace od Lásenice na Jindřichohradecku. Zpr. geol. Výzk. v Roce 1986, 74-75.

Kopecký S., Pauliš P. (2011) Nový výskyt wolframitu na Vysoké u Havlíčkova Brodu. Minerál 19, 3, 220-222.

Kotková Z., Maňour J., Tenčík I. (1973) Výsledky šlichové prospekce jihovýchodní části Českého masivu. In: Hor. Příbram ve vědě a technice, sekce Geol. lož. nerost. sur., 201-232.

Laugier J., Bochu B. (2011) LMGP-Suite of Programs for the Interpretation of X-ray Experiments. http://www.ccp14.ac.uk/tutorial/lmgp, přístup duben 2011.

Litochleb J. (1998) Mineralogie zlatonosného zrudnění z dolu Jakub u Kasejovic. Bull. mineral. petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 6, 102-112.

Litochleb J., Cícha J., Šrein V. (2000a) Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 8, 189-194.

Litochleb J., Černý P., Šrein V., Lantora M., Sejkora J. (2000b) Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 8, 195-201.

Litochleb J., Krištín J., Šrein V. (1990) Bismutové minerály zlatonosného zrudnění z Kasejovic v jz. Čechách. Věst. Ústř. Úst. geol. 65, 5, 279-289.

Litochleb J., Šrein V. (1989) Chemické složení minerálů bismutu a telluru ze zlatonosných žil příbramského uranového ložiska. Acta Univ. Carol., Geol., Čech, 4, 511-519.

Litochleb J., Šrein V. (1994) Minerály bismutu a telluru z ložisek a výskytů zlata v České republice. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 2, 89-105.

Litochleb J., Šrein V., Klaudy S., Morysek A. (1998) Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v okolí Štěchovic. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 6, 188-192.

Litochleb J., Šrein V., Lantora M. (1996) Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami. Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995, 116-117.

Malec J., Šrein V., Veselovský F., Škoda R. (2013) Zlato a Bi-minerály ve skarnech Českomoravské vysočiny. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 98, 1, 23-31.

Mastíková E. (2011) Mineralogie a podmínky vzniku vybraných mineralizací v lomu Pohled (moldanubikum). MS, dipl. práce, Universita Palackého, Olomouc.

Ondruš P., Jansa J., Novák F., Vavřín I. (1994) Origin and relationships of bismuth secondary minerals at the Moldava deposit in the Krušné hory Mts. Věst. Čes. geol. Úst. 69, 79-86.

Pauliš P., Kopecký S. (2007) Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu. Acta rerum naturalium 3, 47-50.

Pauliš P., Kopecký S., Jebavá I. (2012) Corkit a bariofarmakosiderit-Q z Vysoké u Havlíčkova Brodu (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 1, 106-109.

Pauliš P., Kopecký S., Jebavá I. (2013) Nově zjištěná mineralizace na lokalitě s wolframovým zrudněním Vysoká u Havlíčkova Brodu. Minerál 21, 4, 291-295.

Pertoldová J. (1990) Vazba zlata na sulfidy na ložisku Mokrsko. MS, archiv Geofond Praha.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Rae A. D., Thompson J. G., Withers R. L. (1991) Structure refinement of commensurately modulated bismuth tungstate, Bi2WO6. Acta cryst. B. 47, 870-881.

Sejkora J. (1992) Mineralogie oxidických fází s bismutem. MS, dipl. práce, Přírodovědecká fakulta UK Praha, 1-154.

Sejkora J., Ondruš P., Fikar M., Veselovský F., Mach Z., Gabašová A., Škoda R., Beran P. (2006) Supergene minerals at the Huber stock and Schnöd stock deposits, Krásno ore district, the Slavkovský les area, Czech Republic. J. Czech Geol. Soc. 51, 1- 2, 57-101.

Scharmová M. (1995) Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru. In: Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, T18.

Scharmová M. (2000) Polymetalické zrudnění od Svaté Anny u Havlíčkova Brodu. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 8, 165-170.

Scharmová M., Ivanov P. A. (1988) Stříbrná mineralizace na lokalitě Svatá Anna u Havlíčkova Brodu. Sbor. Konf. Moderní metody v aplikované mineralogii, Mariánské Lázně, 97-98.

Scharmová M., Pertoldová J. (1990) Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory. MEGA, Zippe 14, 3, 146-164.

Scharmová M., Pertoldová J. (1992) Stříbro na některých ložiscích zlata v Českém masívu. Sbor. Stříbrné minerální asociace v Československu, Dům techniky Ústí n. Labem, 141-147.

Sobotka J. (1959) Předběžná zpráva o joseitu B na zlatonosných žilách kasejovicko-bělčických. Čas. Mineral. Geol. 4, 476-478.

Šrein V., Litochleb J. (2008) Bizmutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 16, 1, 33-35.

Šrein V., Litochleb J., Šreinová B., Šťastný M., Kolman B., Velebil D., Dryák K. (2008) Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 16, 2, 153-176.

Šrein V., Pivec E., Langrová A. (1995) Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 3, 188-194.