ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

New data on sulphosalts from the hydrothermal siderite-type veins in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (eastern Slovakia): 3. Tintinaite and bournonite from the Gašpar (Grexa) vein near Rožňava


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.30.011

Keywords

Abstract

A new occurrence of tintinaite was recently discovered at the Gašpar (Grexa) siderite-type hydrothermal vein with sulphides located in the Rožňavská dolina valley near Rožňava, Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Rožňava Co., Košice Region, Slovakia. Tintinaite occurs as lead-gray, acicular to prismatic crystals up to 4 cm long or rich fibrous aggregates and nests reaching up to 7 × 5 cm, which are enclosed in quartz-siderite gangue. Crystals and aggregates of tintinaite are often directly associated with massive accumulations of older sulphides, especially arsenopyrite, chalcopyrite, pyrrhotite and pyrite. Grains and aggregates of younger native bismuth or bournonite are occasionally replacing aggregates of tintinaite. The refined unit-cell parameters of tintinaite (for the orthorhombic space group Pnnm) are: a 22.523(7) Å, b 34.137(11) Å, c 4.0389(14) Å and V 3105.4(1) Å3. The calculated value of N for tintinaite from the Gašpar vein is ranging from 1.93 to 2.00 and the Sb/(Sb+Bi) atomic ratio in three studied samples varies between 0.49 and 0.60, corresponding to Bi-rich tintinaite, with only one spot representing Sb-rich kobellite. The average Cu+Fe content in tintinaite is 1.96 apfu and minor concentrations of Ag (up to 0.14 apfu) and Se (up to 0.22 apfu) were also detected. The average (n = 55) empirical formula of tintinaite based on sum of all atoms = 63 apfu is (Pb10.56Ag0.07)10.63(Cu1.12Fe0.85)1.97(Sb8.50Bi6.75)15.25 (S35.01Se0.15)35.16. Bournonite is rare and it forms anhedral grains or aggregates up to 220 μm, which are replacing aggregates of tintinaite. Its average (n = 8) empirical formula of bournonite based on sum of all atoms = 6 apfu is Pb0.99Cu1.00(Sb0.98Bi0.03)1.01(S2.99Se0.01)3.00

Files

Abstract (PDF) - 226.18KB
Fulltext (PDF) - 2.10MB

References

Antal B (1991) Bi-sulfosoli ložiska Slovinky. Miner Slov 23(4): 368 

Antal B (2002a) Tennantite from the vein Mayer, baňa Mária deposit in Rožňava, Spišsko-gemerské rudohorie Mts. Slovak Geol Mag 8(3-4): 195-204

Antal B (2002b) Trends in chemical composition of tetrahedrite from the deposit Jedľovec (Fichtenhübel), Spišsko-gemerské rudohorie Mts. Slovak Geol Mag 8(3-4): 205-217

Bajaník Š, Ivanička J, Mello J, Pristaš J, Reichwalder P, Snopko L, Vozár J, Vozárová A (1984) Geologická mapa Slovenského rudohoria, východná časť 1:50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava

Beňka J, Siman P (1994) Identifikácia nových minerálov Cu, Pb, Bi, Sb v žilách Brdárky. Geol Práce Spr 99: 23-37

Bernard JH (1958) Chemismus a velikost mřížkových konstant spišsko-gemerských tetraedritů. Rozpr Čs Akad Věd Ř mat přír Věd 68: 1-74

Bernard JH (1961) Mineralogie und Geochemie der Siderit-Schwerspatgänge mit Sulfiden im Gebiet von Rudňany (Tschechoslowakei). Geol Práce Zoš 58: 1-222

Bernard JH (1964) Cosalit (Pb2Bi2S5) ze sideritové žíly v Prakovcích ve Spišsko-gemerském rudohoří. Geol Práce Zpr 33: 43-52

Biroň A (1989) Mineralogicko-paragenetické pomery na sideritových žilách severovýchodne od Rožňavy. MS, Diplomová práca, archív KLG PriF UK, Bratislava, 1-91

Burnham ChW (1962) Lattice constant refinement. Carnegie Inst Washington Year Book 61: 132-135

Cambel B, Jarkovský J, Faith L, Forgáč J, Hovorka D, Hrnčárová M, Hurný J, Ivan P, Karoli A, Kráľ J, Litavec J, Matula I, Mihalov J, Popreňák J, Rényi K, Rojkovič I, Rozložník L, Sasvári T, Savčenková L, Spišiak J, Šmejkal V, Turan J, Turanová L, Varček C, Žabka M, Žukov F (1985) Rudnianské rudné pole. Veda, Bratislava, 1-363

Chovan M, Háber M, Jeleň S, Rojkovič I (1994) Ore textures in the Western Carpathians. Slovak Academic Press, Bratislava, 1-219

Grecula P, Abonyi A, Abonyiová M, Antaš J, Bartalský B, Bartalský J, Dianiška I, Ďuďa R, Gargulák M, Gazdačko Ľ, Hudáček J, Kobulský J, Lörincz L, Macko J, Návesňák D, Németh Z, Novotný L, Radvanec M, Rojkovič I, Rozložník L, Varček C, Zlocha Z (1995) Ložiská nerastných surovín Slovenského rudohoria. Zväzok 1. Geocomplex, Bratislava, 1-834

Háber M (1978) Mineralogicko-paragenetické pomery na ložisku Novoveská Huta Cu v Spišsko-gemerskom rudohorí. In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sek geologie: 411-423

Háber M (1980) Mineralogische-geochemische und paragenetische Erfoschung hydrotermaler Gänge im Gebiet zwischen Prakovce und Kojšov (SGR). Záp Karpaty, Sér Miner Petrogr Geoch Metalog 7: 7-131

Háber M, Streško V (1969) Ein neues Kobellit-Vorkommen in dem Zips-Gömörer Erzgebirge. Geol Zbor Geol Carpath 20(1): 133-151

Háber M, Krištín J, Rojkovič I (1993) The tennantite-tetrahedrite series in Permian formations of the Western Carpathians. Geol Carpath 45(1) 11-28

Hak J, Kupka F (1958) Identifikace kobellitu z Hummelu ve Spišsko-gemerském Rudohoří. Čas Mineral Geol 3(1): 16-20

Harris DC, Jambor JL, Lachance GR, Thorpe RI (1968) Tintinaite, the antimony analogue of kobellite. Can Mineral 9(3): 371-382

Hurný J, Krištín J (1978) Aikinite and xenotime from Slovinky (Spišsko-gemerské rudohorie). Geol Zbor Geol Carpath 29(1): 167-171

Jeleň M (1991) Chemické zloženie sulfosolí zo žily Strieborná v Rožňave. Miner Slov 23(4): 369

Kozub G, Budzyń B, Pršek J (2011) Hydrothermal copper-bismuth mineralization from the Joremeny adit, Dobšiná, Slovak Republic-preliminary report. Mineralogia, Special Papers 38: 123-124

Kupčík V, Schneider A, Varček C (1969) Chemismus von einigen Bi-Sulfosalzen aus dem Zips-Gömörer Erzgebirge. N Jb Miner Mh 10: 445-454

Kúšik D, Bancík T, Toth P, Sakmár J (2021) Hydrothermal Bi-Te-(Hg) mineralization with coloradoite (HgTe) in the Kujnišova dolina valley, Mníšek nad Hnilcom, Gemeric Unit, W. Carpathians. Miner Slov 53(2): 91-102

Miehe G (1971) Crystal structure of kobellite. Nature Phys Sci 231(23): 133-134 https://doi.org/10.1038/physci231133a0

Mikuš T, Kondela J, Jacko S, Milovská S (2018) Garavellite and associated sulphosalts from the Strieborná vein in the Rožňava ore field (Western Carpathians). Geol Carpath 69(3): 221-236 https://doi.org/10.1515/geoca-2018-0013

Mikuš T, Bakos F, Hönig S (2019) Bismuth sulphosalts from the siderite-sulphidic and As-Co mineralization in Medzev area, Slovakia. Ageos 11(2): 91-102

Miškovic J (1990) Mineralogicko-paragenetické pomery na ortuťovom ložisku Rákoš. Miner Slov 22(1): 68

Miškovic J (1991) Tetraedrity z dobšinského rudného poľa. Miner Slov 23(4): 367-368

Moëlo Y, Roger G, Maurel-Palacin D, Marcoux E, Laroussi A (1995) Chemistry of some Pb-(Cu,Fe)-(Sb,Bi) sulfosalts from France and Portugal. Implications for the crystal chemistry of lead sulfosalts in the Cu-poor part of the Pb2S2-Cu2S-Sb2S3-Bi2S3 system. Miner Petrol 53: 229-250 https://doi.org/10.1007/bf01160149

Moëlo Y, Makovicky E, Mozgova NN, Jambor JL, Cook N, Pring A, Paar W, Nickel EH, Graeser S, KarupMøller S, Balic-Zunic T, Mumme WG, Vurro F, Topa D, Bindi L, Bente K, Shimizu M (2008) Sulfosalt systematics: a review. Report of the sulfosalt subcommittee of the IMA Commission on Ore Mineralogy. Eur J Mineral 20: 7-46 https://doi.org/10.1127/0935-1221/2008/0020-1778

Mumme W, Žák L (1983) Second occurrence of krupkaite in Czechoslovakia. Čas Mineral Geol 28(1): 61-63

Mumme WG, Gable RW, Wilson N (2013) A crystal structure determination of (selenian) kobellite from the Boliden Mine, Sweden. N Jb Mineral, Abh 191(1): 109-115 https://doi.org/10.1127/0077-7757/2013/0250

Novák F (1959) Tetraedrit z ložiska Mária u Rožňavy. Geol Práce Zoš 56: 217-246

Novák F (1961) Kobellit ze žíly Mária u Rožňavy. Věst Ústř Úst geol 36(2): 97-107

Novák F (1962) Výskyt jamesonitu a bournonitu na sideritových žilách u Rožňavy. Čas Mineral Geol 7(3): 373-281

Novák F (1967) Chemismus tetraedritu ze VII. a X. patra žíly Mária u Rožňavy. Čas Mineral Geol 12(1): 49-57

Nuffield EW (1948) Observation on kobellite. Univ Toronto Studies, Geol Ser 52: 86-89

Ondruš P (1993) ZDS - A computer program for analysis of X-ray powder diffraction patterns. Materials Science Forum, 133-136, 297-300, EPDIC-2. Enchede

Paděra K, Bouška V, Pelikán J (1955) Rezbanyit aus Dobšiná in der Ostslowakei, ČSR. Chem Erde 17(4): 329-340

Peterec D (1990) Výskyt rumelky a Hg-tennantitu pri Vyšnom Klátove. Miner Slov 22(2): 189-190

Peterec D (2019) Žilné štruktúry v krásnohorskopodhradskom a drnavskom rudnom poli, chemické zloženie tetraedritov a sukcesné postavenie cinabaritu v sledovanej oblasti. Esemestník 8(1): 12-21

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed): Microbeam analysis, San Francisco Press, San Francisco: 104-106

Pršek J (2008) Chemické zloženie a kryštalochémia Bi sulfosolí z hydrotermálnych mineralizácií kryštalinika Západných Karpát. Univerzita Komenského, Bratislava, 1-108

Pršek J, Biroň A (2007) Jaskólskiit a sprievodné sulfosoli zo žily Aurélia-Rožňava, Spišsko-gemerské rudohorie. Miner Slov 39(2): 141-146

Pršek J, Lauko Ľ (2009) Hydrotermálna žilná mineralizácia v Zlatej Idke. Miner Slov 41(2): 133-150

Pršek J, Peterec D (2008) Bi-Se-Te mineralization from Úhorná (Spišsko Gemerské Rudohorie Mts., Slovakia): A preliminary report. Mineralogia 39(3-4): 87-103 https://doi.org/10.2478/v10002-008-0007-3

Pršek J, Makovicky M, Chovan M, Smirnov A (2006) A note on chemical composition of nuffieldite solid-solution from sulphide mineralizations (Western Carpathians, Slovakia). Mineral Polon 37(1): 51-60 https://doi.org/10.2478/v10002-007-0005-x

Rojkovič I (1997) Uranium Mineralization in Slovakia. Acta geol Univ Comen, Monogr Ser 1-117

Sejkora J, Ozdín D, Laufek F, Plášil J, Litochleb J (2011) Marrucciite, a rare Hg-sulfosalt from the Gelnica ore deposit (Slovak Republic), and its comparison with the type occurrence at Buca della Vena mine (Italy). J Geosci 56(4): 399-408 https://doi.org/10.3190/jgeosci.107

Števko M, Sejkora J (2020) Sb-enriched association of Ni arsenides and sulfarsenides from the Zemberg-Terézia vein system near Dobšiná (Western Carpathians, Slovak Republic). Bull Mineral Petrolog 28(1): 105-115 https://doi.org/10.46861/bmp.28.105

Števko M, Sejkora J, Peterec D (2015) Grumiplucite from the Rudňany deposit, Slovakia: a second world-occurrence and new data. J Geosci 60(4): 269-281 https://doi.org/10.3190/jgeosci.200

Števko M, Sejkora J, Dojčanský Ľ (2021a) New data on sulphosalts from hydrothermal siderite-type veins in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (eastern Slovakia): 1. Nuffieldite and aikinite from Slovinky-Došťavná vein. Bull Mineral Petrolog 29(1): 108-114 https://doi.org/10.46861/bmp.29.108

Števko M, Sejkora J, Mikuš T, Dolníček Z (2021b) New data on sulphosalts from hydrothermal siderite-type veins in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (eastern Slovakia): 2. Jaskólskiite and associated sulphosalts from the Aurélia II vein near Rožňava. Bull Mineral Petrolog 29(2): 204-212 https://doi.org/10.46861/bmp.29.204

Trdlička Z (1967) Mineralogické studium tetraedritu z ložiska Fichtenhübel (Spišsko-gemerské rudohoří). Čas Mineral Geol 12(2): 115-121

Trdlička Z, Kupka F (1957) Kobellit a ryzí vizmut z lokality Fichtenhübel na Slovensku. Sbor Ústř Úst geol (Praha): 453-464

Trdlička Z, Kvaček M, Kupka F (1962) Mineralogicko-chemický výzkum kobellitu ze sideritových žil rudní oblasti Fichtenhübel (Spišsko-gemerské rudohoří). Čas Mineral Geol 7(4): 432-433

Václav J (1964) Identifikácia kobellitu zo žily Dávid pri Henclovej. Geol Práce Zpr 31: 91-94

Varček C (1957) Prehľad paragenetických pomerov rudných ložísk Gemera. Geol Práce Zoš 46: 107-131

Varček C (1959) Paragenetické pomery žily Mária v Rožňave. Geol Práce Zoš 55: 181-213

Varček C (1960) Paragenetické pomery žily Bernardi pri Rožňave. Acta Geol Geogr Univ Comen, Geol č. 4: 107-155

Varček C (1962) Vývoj hydrotermálnej mineralizácie Spišsko-gemerského rudohoria v čase a priestore. Geol Práce Zoš 61: 101-112

Varček C (1971) Identifikácia niektorých sulfosolí Bi a niklových minerálov zo Spišsko-gemerského rudohoria pomocou mikrosondy. Miner Slov 3(11): 262

Yvon K, Jeitschko W, Parthé E (1977) Lazy Pulverix, a computer program for calculation X-ray and neutron diffraction powder patterns. J Appl Cryst 10: 73-74 https://doi.org/10.1107/s0021889877012898

Zábranský F, Radzo V (1966) Výskyt kobellitu a paragenetické pomery na žile Oriešková, severne od Nižného Medzeva. Sbor Východoslov Múz (Košice) Sér A, 7: 25-37

Zakrzewski MA, Makovicky E (1986) Izoklakeite from Vena, Sweden, and the kobellite homologous series. Canad Mineral 24: 7-18

Zimányi K (1914) Arsenopyrit und Bournonit von Rozsnyó. Z Kristallogr Mineral 54(4): 578-583 https://doi.org/10.1524/zkri.1915.54.1.578