ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Mineralogy of scheelite-bearing quartz vein and prehnite-bearing Alpine-type vein from the quarry Plaňany near Kolín (Kutná Hora Crystalline Complex)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.28.074

Keywords

Abstract

Two new types of hydrothermal veins were found in the quarry at Plaňany. Both mineralizations are hosted by a lenticular body of amphibolites embedded in migmatites and gneisses of the Kutná Hora Crystalline Complex. The first type of mineralization is represented by subvertical scheelite-bearing quartz vein, which strikes WNW-ESE, perpendicularly to foliation planes of host rocks. In addition to quartz, the vein also contains a small amount of sulphides (especially chalcopyrite and molybdenite, less pyrite and sphalerite, rarely pyrrhotite and argentopentlandite), calcite, silicates [zoned amphibole (with compositions ranging from magnesiohornblende to actinolite), chlorite (clinochlore), plagioclase (andesine to albite) and prehnite] and scheelite, which forms up to 3 cm big nests in quartz. We cannot exclude the possibility that magnesiohornblende cores of amphibole crystals as well as andesine cores of plagioclases represent relics of host rock. Second type of mineralization is vein with prevailing prehnite, which is oblique to foliation of host amphibolites. Besides prehnite, it contains adularia, calcite and actinolitic amphibole. Both studied mineralizations represent retrograde-metamorphic mobilisates similar to the Alpine-type veins. Chlorite thermometry suggests that chlorite from scheelite-bearing quartz vein originated at temperatures between 253 and 298 °C. The source of Mo and W necessary for formation of molybdenite and scheelite is not clear, but one cannot exclude that these elements were transported by parent fluids from felsic rocks outside of the host amphibolite body

Files

Abstract (PDF) - 155.65KB
Fulltext (PDF) - 3.48MB

References

Bayliss P (1975) Nomenclature of the trioctahedral chlorites. Can Mineral 13:178-180

Bernard JH (1981) Minerály alpských žil a jim podobných asociací. In Bernard JH, Čech F, Dávidová Š, Dudek A, Fediuk F, Hovorka D, Kettner R, Koděra M, Kopecký L, Němec D, Paděra K, Petránek J, Sekanina J, Staněk J, Šímová M: Mineralogie Československa: 405-419. Academia Praha

Bryndzia LT, Scott SD (1987) The composition of chlorite as a function of sulfur and oxygen fugacity: An experimental study. Am J Sci 287: 50-76. https://doi.org/10.2475/ajs.287.1.50

Cathelineau M (1988) Cation site occupancy in chlorites and illites as a function of temperature. Clay Miner 23: 471-485. https://doi.org/10.1180/claymin.1988.023.4.13

Deer WA, Howie RA, Zussman J (2001) Rock-forming minerals: Feldspars, vol. 4A. Geological Society of London

Dolníček Z, Ulmanová J (2018a) Texturně neobvyklá Cu sulfidická mineralizace a doprovodné minerály z alp­ské žíly od Markovic u Čáslavi. Bull Mineral Petrolog 26: 78-89

Dolníček Z, Ulmanová J (2018b) Revize sulfidické mineralizace z alpských žil od Markovic u Čáslavi (kutnohorské krystalinikum): minerální asociace a chemické složení. Bull Mineral Petrolog 26: 138-148

Dolníček Z, Ulmanová J (2019a): Minerální asociace a chemické složení chloritů z alpských žil od Markovic u Čáslavi (kutnohorské krystalinikum). Bull Mineral Petrolog 27: 212-220

Dolníček Z, Ulmanová J (2019b) Mineralogická charakteristika dvou typů hydrotermálních žil s obsahem REE minerálů z lomu u Vrbčan (kutnohorské krystalinikum). Bull Mineral Petrolog 27: 331-345

Dryák K (1998) Současné možnosti nálezů minerálů v lomu u Plaňan na Kolínsku. Minerál 6(1): 62

Fišera M (1977) Geologie a petrografie kutnohorského krystalinika západně od Kolína. Výzk práce ÚÚG 16: 19-31

Fišera M (1979) Biotitický granodioritový porfyrit z Plaňan u Kolína. Čas Nár Muz, Odd Přírodověd 146: 178-183

Fišera M (1981) Geologické a petrografické poměry okolí Plaňan. Výzk práce ÚÚG 26: 1-42

Fišera M (2000a) Alpská parageneze – klasifikace, typy a naleziště v České republice. Bull Mineral-petrolog odd Nár muz (Praha) 8: 23-40

Fišera M (2000b) Výskyt ilmenitu a turmalínu v alpské paragenezi v Plaňanech u Kolína. Bull Mineral-petrolog odd Nár muz (Praha) 8: 184-187

Fišera M, Moravcová H (1979) Beryl z pegmatitu z Plaňan u Kolína. Čas Nár muz, Ř přírodověd 148: 15

Fišera M, Sejkora J (2003) Natrolit z Plaňan u Kolína. Bull. Mineral-petrolog odd Nár muz (Praha) 11: 205

Jakeš P, Dadák V (1962) Nález axinitu v Plaňanech u Kolína. Čas Mineral Geol 7: 91-92

Kadlec T (2015) Zpráva o nálezu molybdenitu v lomu Plaňany, 11 km západně od Kolína. Minerál 23(2): 123-124

Kaneda H, Takenouchi S, Shoji T (1986) Stability of pentlandite in the Fe-Ni-Co-S system. Mineral Deposita 21: 169-180. https://doi.org/10.1007/bf00199797

Láznička P (1958) Alpská parageneze z Plaňan u Kolína. Čas Nár muz, Ř přírodověd 127: 213-214

Leake BE, Woolley AR, Arps ChES, Gilbert MCh, Grice JD, Hawthorne FC, Kato A, Kisch HJ, Krivovichev VG, Linthout K, Laird J, Mandarino JA, Maresch WV, Nickel EH, Rock NMS, Schumacher JC, Smith DC, Stephenson NCN, Ungaretti L, Eric JW, Whittaker EJW, Youzhi G (1997) Nomenclature of amphiboles: report of the Subcommittee on Amphiboles of the International Mineralogical Association, Commission on New Minerals and Mineral Names. Canad Mineral 35: 219-246. https://doi.org/10.1127/ejm/9/3/0623

Melka K (1965) Návrh na klasifikaci chloritových minerálů. Věst Ústř Úst geol 40: 23-27

Murowchick JB, Barnes HL (1986) Marcasite precipitation from hydrothermal solutions. Geochim Cosmochim Acta 50: 2615-2629. https://doi.org/10.1016/0016-7037(86)90214-0

Novák F, Drábek M (1964) Rozšíření sulfidického zrudnění v širším okolí Čáslavi a Kutné Hory. Práce muz Kut Hoře 5: 18-28

Owen JV, Dostal J, Fisera M (2007) Mineralogical controls on the distribution of trace elements in metasomatized peridotite enclaves from Planany, Czech Republic. Mineral Mag 71(1): 81-91. https://doi.org/10.1180/minmag.2007.071.1.81

Paděra K (1961) Ungewöhnliche Entwicklung der Kristalle des Anatas aus Plaňany bei Kolín. Acta Univ Carol, Geol 3: 143-146

Pauliš P, Moravec B (1997) Analcim z Plaňan u Kolína. Bull Mineral-petrolog odd Nár muz (Praha) 4-5: 225

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed.) Microbeam Analysis: 104-106. San Francisco Press, San Francisco

Scott SD (1983) Chemical behaviour of sphalerite and arsenopyrite in hydrothermal and metamorphic environments. Mineral Mag 47: 427-435. https://doi.org/10.1180/minmag.1983.047.345.03

Scott SD, Barnes HL (1971) Sphalerite geothermometry and geobarometry. Econ Geol 66: 653-669. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.66.4.653

Synek J, Oliveriová D (1993) Terrane character of the north-east margin of the Moldanubian Zone: the Kutná Hora Crystalline Complex, Bohemian Massif. Geol Rundsch 82: 566-582. https://doi.org/10.1007/bf00212417

Šamánková M (2012) Mineralogické studium alpské parageneze z lomu u Libodřic. MS, dipl. práce, ÚGV PřF MU Brno

Turkenian KK, Wedepohl KH (1961) Distribution of the elements in some major units of the Earth’s crust. Geol Soc Am Bull 72(2): 175-192. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1961)72[175:doteis]2.0.co;2

Vrána S, Štědrá V, Nahodilová R (2009) Geochemistry and petrology of high-pressure kyanite-garnet-albite-K-feldspar felsic gneisses and granulites from the Kutná Hora Complex, Bohemian Massif. J Geosci 54: 159-179. https://doi.org/10.3190/jgeosci.045

Wiewióra A, Weiss Z (1990) Crystallochemical classifications of phyllosilicates based on the unified system of projection of chemical composition: II. The chlorite group. Clay Miner 25: 83-92. https://doi.org/10.1180/claymin.1990.025.1.09