ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Mineralogical characteristics of marbles associated with basalt metapyroclastics and chlorite schists from the locality Markuška (Slovak Republic)


Volume 27, issue 2 (2019), pages 247-258

Keywords

Abstract

Mineral composition of marbles, basalt metapyroclastics and chlorite schists was determined at the locality of Markuška. Magnesium-rich actinolite to tremolite was found in basalt metapyroclastics and marbles. In amphiboles, the Fe content ranges from 0.71 to 0.95 apfu in the iron-rich zone and from 0.40 to 0.63 apfu in the Mg-rich zone. At the A site, the Na content is below 0.13 apfu and the B site is predominantly occupied by Ca with > 1.87 apfu. Epidote, titanite, albite and fluorapatite occur only in basalt metapyroclastics. Magnesium-rich talc has been identified only in marbles in association with clinochlore. Epidote and titanite have very low substitutions. Chlorites have the greatest chemical variability. The XMg decreases from chlorite in association with talc in marble (0.96), through chlorite with actinolite in marble (0.79 - 0.82), to chlorite in chlorite schists (0.74) and in basalt metapyroclastics (0.63 - 0.65).

Files

Abstract (PDF) - 183.03KB
Fulltext (PDF) - 3.87MB

References

Abonyi A (1971) Stratigraficko-tektonicky vývoj karbónu gemeríd západne od štítnického zlomu. Geol Práce Spr 57: 339-348

Andrusov D (1953) Vápence a bázické vyvreliny v paleozoiku Západných Karpát. Geol Zbor SAV IV, 3-4: 801-820

Armbruster T, Bonazzi P, Akasaka M, Bermanec V, Chopin Ch, Gieré R, Heuss-Assbichler S, Liebscher A, Men­chetti S, Pan Y, Pasero M (2006) Recommended no­menclature of epidote-group minerals. Eur J Mineral 18: 551-567

Bačík P, Števko M, Ozdín D, Vančová I (2013) Názvy minerálov amfibolovej a hydrotalkitovej superskupiny podľa klasifikácií schválených IMA. Esemestník. Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti 2/1: 14-17

Bajaník Š (ed.), Ivanička J, Mello J, Pristaš J, Reichwalder P, Snopko L, Vozár J, Vozárová A (1984) Geolo­gická mapa Slovenského rudohoria, východná časť 1: 50 000. ŠGÚDŠ Bratislava

Černák V (2005) Petrológia a litológia mramorov dúbravského súvrstvia. Diplomová práca. Manuskript: archív Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty UK, Bratislava, 68 s

Černák V, Vozárová A, Dyda M (2005) Petrológia a litológia mramorov a bazaltových metatufov dúbravského súvrstvia príkrovu Bôrky. Zborník referátov z konferencie Geochémia 2015. Slovenská asociácia geochemikov, Katedra geochémie PriF UK, ŠGÚDŠ, Bratislava, 64-67

Fusán O (1959) Poznámky k mladšiemu paleozoiku gemeríd. Geol Práce Zoš 55: 171-181

Gazdačko Ľ (2005) Litologická náplň a vzťah bôrčanského príkrovu v okolí Markušky a Kobeliarova k ultrabázikám. Miner Slov 37, 3: 214-216

Hawthorne C F, Oberti R, Harlow G, Maresch V W, Schumaher C J, Welch M (2012) Nomenclature of the amphibole supergroup. Am Mineral 97: 2031-2048

Ivan I, Kronome B (1996) Predmetamorfný charakter a geodynamické prostredie vzniku vysokotlakovo metamorfovaných bazitov meliatskej jednotky na lokalitách Radzim, Bôrka, Hačava a Rudník. Miner Slov 28(1): 26-37

Ivan P (2007) Litostratiografické jednotky príkrovu Bôrky: ich stručná charakteristika a možný pôvod. Zborník príspevkov z konferencie Cambelove dni 2007 - Geochémia v súčasných geologických vedách. Slovenská asociácia geochemikov, Katedra geochémie PriF UK, Bratislava, 42-48

Kamenický J (1957) Serpentinity, diabázy a glaukofanické horniny triasu Spišsko-gemerského rudohoria. Geol Práce Zoš 45: 3-108

Kantor J (1955) Diabázy juhoslovenského mezozoika. Geol Práce Zoš 41: 77-99

Kantor J (1956) Serpentinity južnej časti Spišsko-gemerského rudohoria. Geol Práce Zpr 6: 3-40

Kilík J (1992) Markuška - záverečná správa, surovina: dekoračný a stavebný kameň, vyhľadávací prieskum, stav k 31.12.1991. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 85 s

Leake B E, Woolley A R, Arps C E S, Birch W D, Gilbert M C, Grice J D, Hawthorne F C, Kato A, Kisch H J, Krivovichev V G, Linthout K, Laird J, Mandarino J A, Maresch W V, Nickel E H, Schumacher J C, Smith D C, Stephenson N C N, Ungaretti L, Whittaker E J W, Youzhi G (1997) Nomenclature of Amphiboles. Can Mineral 35: 219-246

Leško B, Varga I (1980) Alpine elements in the West Carpathian structure and their significance. Miner Slov 12(2): 97-130

Macko J, Zlocha J (1971) Inventarizácia ložísk stavebných nerastných surovín ČSSR, list mapy M-34-113-D Dobšiná, stav k 1.9.1971. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava

Marko F (1981) Geologicko-tektonické pomery na území medzi Roštárom a Markuškou. Diplomová práca. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 70 s

Mazúr E, Lukniš M (1980) Geomorfologické jednotky (mapa 1: 500 000). In: Mazúr E, Jakál J (eds.): Atlas SSR. SAV a Slov úrad geod a kart Bratislava, 54-55

Mazzoli C, Vozárová A (1998) Subduction related processes in the Bôrka Nappe (Inner Western Carpathians): a geochemical and petrological approach In: Rakús M (ed.): Geodynamic model of the Western Carpathians Monography, D. Štúr Publ. Bratislava, 89-106

Mello J (ed.), Elečko M, Pristaš J, Reichwalder P, Snopko L, Vass D, Vozárová A, Gaál Ľ, Hanzel V, Hók J, Kováč P, Slavkay M, Steiner A (1997) Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského krasu 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 255 s

Mello J, Reichwalder P, Vozárová A (1998) Bôrka Nappe: high-pressure relic from the subduction-accretion prism of the Meliata ocean (Inner Western Carpathians, Slovakia). Slovak Geol Mag 4(4): 261-273

Ozdín D, Uher P (2002) Slovenské názvy minerálov. Minerály schválené Medzinárodnou mineralogickou asociáciou do konca roku 2001. ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-203

Plašienka D, Méres Š, Ivan P, Sýkora M, Soták J, Lačný A, Aubrecht R, Bellová S, Potočný T (2019) Meliatic blueschists and their detritus in Cretaceous sediments: new data constraining tectonic evolution of the West Carpathians. Swiss J Geosci 112(1): 55-81

Reichwalder P (1970) Niekoľko poznámok k výskytu glaukofanických hornín v okolí Hačavy. Geol Práce Spr 53: 157-165

Reichwalder P (1973) Geologické pomery mladšieho paleozoika v jv. časti Spišsko-gemerského rudohoria. Zbor Geol Vied ZK 18: 99-141

Siivola J, Schmid R (2007) List of mineral abbreviations. In: Fettes D, Desmons J (eds.): Metamorphic rocks. A Classification and Glossary of Terms. Recommendations of the Interna­tional Union of Geological Sciences. Subcommision on the Systematics of Metamorphic Rocks. Cambridge University Press, 93-110

Slavkay M (ed.), Beňka J, Bezák V, Gargulák M, Hraško Ľ, Kováčik M, Petro M, Vozárová A, Hruškovič S, Knésl J, Knéslová A, Kusein M, Maťová V, Tulis J (2004) Ložiská nerastných surovín Slovenského rudohoria. Zv. 2. ŠGÚDŠ, Bratislava, 286 s

Snopko L (1957) Predbežné výsledky štúdia stratigrafie karbónskych súvrství v povodí rieky Slanej. Geol Práce Zpr 11: 38-47

Suchár A, Novysedlák J, Valko P (1970) Jelšava - Rožňava. Záverečná správa a výpočet zásob, surovina: stavebný a dekoračný kameň, etapa: VP, stav: 1.4.1970. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 59 s

Varga I, Dojčáková V, Bukvová J (1977) Gemer - záverečná správa, štúdia, surovina: dekoračný kameň, stav: december 1977. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 94 s

Vozárová A (1993) Stupeň premeny dúbravských vrstiev. In: Rakús M, Vozár J (eds.) Geodynamický model a hlbinná stavba Západných Karpát. ŠGÚDŠ, Bratislava, 227-231

Vozárová A, Ďurkovičová J, Repčok I (1995) Data on chemical and isotope composition of Carboniferous and Mesozoic carbonates of Inner Western Carpathians. Slovak Geol Mag 2: 127-152

Zane A, Weiss Z (1998) A procedure for classifying rock-forming chlorites based on microprobe data. Rend Fis Acc Lincei 9(1): 51-56