ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Stilpnomelane from the locality Trohanka near Prakovce (Volovské vrchy Mts., Slovak Republic)


Keywords

Abstract

Stilpnomelane was recently identified at the Trohanka locality near Prakovce, Slovakia. It forms nests up to several cm in size or veinlets up to 2 cm thick, which consist of reddish-brown to golden-brown platy aggregates in coarse-grained amphibole (predominantly ferro-hornblende). Microscopic aggregates of epidote were also observed in association with stilpnomelane. Stilpnomelane from Trohanka has elevated contents of Fe and Si. The origin of stilpnomelane is related to the tectonic activity, which affected the metamorphic products of the basic volcanism of the Gemeric Unit. The skarn mineralization with magnetite was also formed during the contact metamorphism at the studied locality. Stilpnomelane was most probably formed from chlorite by the following reaction: chlorite + magnetite + quartz + H2O = stilpnomelane + O2.

Files

Abstract (PDF) - 187.96KB
Fulltext (PDF) - 1.35MB

References

Armbruster T, Bonazzi P, Akasaka M, Bermanec V, Chopin C, Gieré R, Heuss-Assbichler S, Liebscher A, Menchetti S, Pan Y, Pasero M (2006) Recommended nomenclature of epidote-group minerals. Eur J Mineral 18: 551-567

Bačík P, Števko M, Ozdín D, Vančová I (2013) Názvy minerálov amfibolovej a hydrotalkitovej superskupiny podľa klasifikácií schválených IMA. Esemestník. Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti 2, 1: 14-17

Bajaník Š (ed), Ivanička J, Mello J, Pristaš J, Reichwalder P, Snopko L, Vozár J, Vozárová A (1984) Geologická mapa Slovenského rudohoria, východná časť 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava

Baltatzis EG, Katagas CG (1984) The pumpellyite-actinolite and contiguous facies in part of the Phyllite-Quartzite Series, central Northern Peloponnesus, Greece. J Metamorph Geol 2: 349-363

Banno Y (2001) Chemical compositions of amphiboles in hematite-bearing schists from the Saruta-gawa area in the Sanbagawa belt, central Shikoku, Japan. Bull Geol Surv Japan 52, 9: 425-443

Bishop DG (1972) Progressive metamorphism from prehnite-pumpellyite to greenschist facies in the Dansey Pass area Otago, NZ. GSA Bulletin 83: 3177-3198

Brown EH (1967) The greenschist facies in part of eastern Otago, New Zealand. Contr Mineral Petrol 14: 259-292

Brown EH (1971) Phase relations of biotite and stilpnomelane in the greenschist facies. Contr Mineral Petrol 31: 275-299

Brown EH (1975) A petrogenic grid for reactions producing biotite and other A1- Fe- Mg silicates in the greenschist facies. J Petrol 16: 257-271

Brusnitsyn AI, Starikova EV, Zhukov IG (2017) Mineralogy of low grade metamorphosed manganese sediments of the Urals: Petrological and geological applications. Ore Geol Rev 85: 140-152

Digel SG, Gordon TM (1995) Phase relations in metabasites and pressure-temperature conditions at the prehnite-pumpellyite to greenschist facies transition, Flin Flon, Manitoba, Canada. GSA Special Paper, 296: 67-80

Donát A, Miháľ F, Novotný L (2000) Geologicko-prieskumné práce na Au v staršom paleozoiku SGR. Záverečná správa. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 209 s.

Eggleton RA (1972) The crystal structure of stilpnomelane. Part II. The full cell. Mineral Mag 38: 693-711

Eggleton RA, Chappell BW (1978) The crystal structure of stilpnomelane. Part III: Chemistry and physical properties. Mineral Mag 42: 361-368

Faryad SW (1991) Metamorfóza bázických hornín gemerika. Miner Slov 23, 2: 109-122

Faryad SW (1994) Mineralogy of Mn-rich rocks from greenschists facies sequences of the Gemericum, W Carpathians, Slovakia. N Jb Miner Mh 10: 464-480

Faryad SW, Peterec D (1987) Manifestations of skarn mineralization in the eastern part of the Spišsko-ge­merské rudohorie Mts. Geol Zbor Geol Carpath 38, 1: 111-128

Frey M, Hunziker JC, Roggwiller R, Schindler C (1973) Progressive niedriggradige Metamorphose glaukonitführender Horizonte in den helvetischen Alpen der Ostschweiz. Contrib Mineral Petrol 39: 185-218

Glocker EF (1827) Beschreibung des Stilpnomelan, eines neuen schlesischen Fossils, in Beyträge zur Mineralogischen Kenntniss der Sudetenländer Insbesondere Schlesiens. Josef Mar und Komp Breslau 68-74 

Grecula P (ed), Abonyi A, Abonyiová M, Antaš J, Bartalský B, Bartalský J, Dianiška I, Drnzík E, Ďuďa R, Gargulák M, Gazdačko Ľ, Hudáček J, Kobulský J, Lörincz L, Macko J, Návesňák D, Németh Z, Novotný L, Radvanec M, Rojkovič I, Rozložník L, Rozložník O, Varček C, Zlocha J (1995) Ložiská nerastných surovín Slovenského rudohoria. Zv. 1. 1-829, Geokomplex, Bratislava

Grecula P (ed), Kobulský J, Gazdačko Ľ, Németh Z, Hraško Ľ, Novotný L, Maglay J (2009) Geologická mapa Spišsko-gemerského rudohoria 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava

Grecula P, Kobulský J (eds), Gazdačko Ľ, Németh Z, Hraško Ľ, Novotný L, Maglay J, Pramuka S, Radvanec M, Kucharič Ľ, Bajtoš P, Záhorová Ľ (2011) Vysvetlivky ku geologickej mape Spišsko-gemerského rudohoria 1: 50 000. 1-308, ŠGÚDŠ, Bratislava

Guiraud M, Burg JP, Powell R (1987) Evidence for Variscan zone in the Vendte, France: a petrological study of blueschist facies rocks from Bois de Cene. J Metamorph Geol 5: 225-237

Hashimoto M (1966) Prehnite-pumpellyite metagreywacke facies. J Geol Soc Japan 72: 253-265

Hashimoto M (1969) A note on stilpnomelane mineralogy. Contr Min Petr 23: 86-88

Hawthorne CF, Oberti R, Harlow G, Maresch VW, Schumaher CJ, Welch M (2012) Nomenclature of the amphibole supergroup. Am Mineral 97: 2031-2048

Katagas C, Panagos AG (1979) Pumpellyite-Actinolite and Greenschist Facies Metamorphism in Lesvos Island (Greece). Tschermaks Min Petr Mitt 26: 235-254 

Kawachi Y (1975) Pumpellyite-actinolite and contiguous facies metamorphism in part of Upper Wakatipu district, South Island, New Zealand. N Z J Geol Geophys 18: 401-441

Koděra M (ed), Andrusovová-Vlčeková G, Belešová O, Bri­atková D, Dávidová Š, Fejdiová V, Hurai V, Chovan M, Nelišerová E, Ženiš P (1990) Topografická mineralógia Slovenska 2 Ko-Seč. 585-1098, Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava

Lamoš A (1972) Vysvetlivky ku geologickej mape list Prakovce 1:25 000 - čiastková úloha. Úloha: Základný geologický výskum paleozoika Spišsko-gemerského rudohoria. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 51 s

Leake BE, Woolley AR, Arps CES, Birch WD, Gilbert MC, Grice JD, Hawthorne FC, Kato A, Kisch HJ, Krivovichev VG, Linthout K, Laird J, Mandarino JA, Maresch WV, Nickel EH, Schumacher JC, Smith DC, Stephenson NCN, Ungaretti L, Whittaker EJW, Youzhi G (1997) Nomenclature of Amphiboles. Can Mineral 35: 219- 246

Lexa J, Bačo P, Hurai V, Chovan M, Koděra P, Petro M, Rojkovič I, Tréger M (2007) Vysvetlivky k metalogenetickej mape Slovenskej republiky 1: 500 000. 1-178, ŠGÚDŠ, Bratislava

Maderspach L (1880) Magyarország vasérczfekhelyei. 1-111, Budapest

Mazúr E, Lukniš M (1980) Geomorfologické jednotky (mapa 1: 500 000). Mazúr E, Jakál J (eds) Atlas SSR. SAV a Slov. úrad geod. a kart., Bratislava, 54-55

Muir Wood R (1982) The Laytonville Quarry (Mendocino County, California) exotic block: iron-rich blueschist-facies subduction zone metamorphism. Mineral Mag 45: 87-99

Novotný L, Čížek P (1979) Nový výskyt uránu a zlata južne od Prakoviec v Spišsko-gemerskom rudohorí. Miner Slov 11, 2: 188-190

Ozdín D, Rojkovič I (2006) Magnetitová mineralizácia na lokalite Železník v Považskom Inovci. Miner Slov 38, 2: 109-123

Ozdín D, Uher P (2002) Slovenské názvy minerálov. Minerály schválené Medzinárodnou mineralogickou asociáciou do konca roku 2001. 1-195, ŠGÚDŠ, Bratislava

Papp K (1919) Die Eisenerz und Kohlenvorräte des Ungarischen Reiches. 1-638, Ungar Ackerbau Ministerium geol Anstalt, Budapest

Peterec D, Ďuďa R (2003) Zriedkavé minerály Mn ložiska pri Čučme. Nat Carpat 44: 229-236

Radvanec M (1999) Eklogitizované klinopyroxenické gabro s retrográdnou metamorfózou v pumpellyitovo-aktinolitovej fácii na vrchu Babiná a Ostrá (gemerikum). Miner Slov 31, 5-6: 467-484

Radvanec M, Grecula P (2016) Geotectonic and metallo­genetic evolution of Gemericum (Inner Western Carpathians) from Ordovician to Jurassic. Miner Slov 48, 2: 105-118

Radvanec M, Konečný P, Németh Z, Grecula P (2007) P-T-t dráha a lokálne anatektické tavenie metapelitu s prímesou psamitického kremeňa vo variskej metamorfóze gemerika. Miner Slov 39, 1: 1-44

Radvanec M, Konečný P, Ondrejka M, Putiš M, Uher P, Németh Z (2009) Granity gemerika ako indikátor extenzie kôry nad neskorovariskou subdukčnou zónou a pri ranoalpínskej riftogenéze (Západné Karpaty): interpretácia podľa veku monazitu a zirkónu datovaného metódou CHIME a SHRIMP. Miner Slov 41, 4: 381-394 

Rojkovič I, Háber M, Novotný L (1997) U-Au-Co-Bi-REE mineralization in the Gemeric Unit (Western Carpathians, Slovakia). Geol Carpath 48, 5: 303-313

Ružička P, Mikuš T, Števko M, Bačík P (2017) Zonálne amfiboly v kontaktnej zóne mramorov a metabazitov na lokalite Trohanka pri Prakovciach (Volovské vrchy, Slovenská republika). Bull Mineral Petrolog 25, 1: 12-22

Siivola J, Schmid R (2007) List of mineral abbreviations. Fettes D, Desmons J (eds) Metamorphic Rocks. A Classification and Glossary of Terms. Recommendations of the International Union of Geological Sciences. Cambridge University Press 93-110

Slávik J, Bartalský J, Bystrický J, Hruškovič S, Polák S, Urban K, Ťapák M, Ilavský J, Kantor J (1967) Nerastné suroviny Slovenska. 1-510, SVTL, Bratislava

Uher P, Ondrejka M, Bačík P, Broska I. Konečný P (2015) Britholite, monazite, REE-carbonates and calcite: Products of hydrothermal alteration of allanite and apatite in A-type granite from Stupné, Western Carpathians, Slovakia. Lithos 236-237: 212-225