ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Magnesio-riebeckite in marbles from Šugov valley, near Medzev (Slovakia)


Keywords

Abstract

This contribution describes the occurrence of magnesio-riebeckite in marbles from Šugov valley, near Medzev within Bôrka nappe, in Meliata unit (Slovak Republic). Magnezio-riebeckite belongs to high pressure mineral assemblage that was locally identified in studied samples of Šugov marbles. Šugov marbles consist of Cal + Qtz ± Mg-Rbk ± Chl ± Hem mineral assemblage. Based on AlIV and BNa content, the relative pressure estimation is 700 MPa assuming low temperatures around 350 - 450°C. Remnants of magnezio-riebeckite reflect and confirm high-pressure evolution of Bôrka nappe during subduction processes connected to closure of the Meliata Ocean in the Late Jurassic.

Files

Abstract (PDF) - 178.64KB
Fulltext (PDF) - 5.45MB

References

Bačík P., Števko M., Ozdín D., Vančová I. (2013) Názvy minerálov amfibolovej a hydrotalkitovej superskupiny podľa klasifikácií schválených IMA. Esemestník. Spravodajca Slovenskej mineralogickej spoločnosti 2/1, 14-17.

Brown E. H. (1977) The crossite content of Ca-amphibole as a guide to pressure of metamorphism. J. Petrol. 18, 1, 52-73.

Dallmeyer R. D., Németh Z., Putiš M. (2005) Regional tectonothermal events in Gemericum and adjacent units (Western Carpathians. Slovakia): Contribution by the 40Ar/39Ar dating. Slovak Geol. Mag. 11, 2-3, 155-163.

Dallmeyer R. D., Neubauer F., Handler R., Fritz H., Müller W., Pana D., Putiš M. (1996) Tectonothermal evolution of the internal Alps and Carpathians: Evidence from 40Ar/39Ar mineral and whole-rock data. Eclogae geol. Helv. 89, 203-227.

Dallmeyer R. D., Neubauer F., Putiš M. (1993) 40Ar/39Ar mineral age controls for the Pre-Alpine and Alpine tectonic evolution of nappe complexes in the Western Carpathians. In: Pitoňák. P.. Spišiak. J. (eds.): Pre-Alpine Events in the Western Carpathians Realm. Conference Excursion guide, Stará Lesná, 11-20.

Everard J. L. (1999) A blue amphibole occurrence from the Flowerdale River, northern Arthur Lineament. Tasmanian Geological Survey Record 5, 1-17.

Faryad S. W. (1988) Glaucophanized amphibolites and gneisses near Rudník (Slovenské rudohorie Mts.). Geol. Zbor. Geol. Carpath. 39, 6, 747-763.

Faryad S. W. (1995) Phase petrology and P-T conditions of mafic blueschists from the Meliata unit, West Carpathians, Slovakia. J. metamorphic Geol. 13, 701-714.

Faryad S. W. (1997) Lithology and metamorphism of the Meliata unit high-pressure rocks. In: Grecula P., Hovorka D., Putiš M. (eds.): Geological evolution of the Western Carpathians. Miner. Slov. - Monograph., 131-144.

Faryad S. W., Henjes-Kunst F. (1997a) Petrologic and geochronologic constraints on the tectonometamorphic evolution of the Meliata unit blueschists. Western Carpathians (Slovakia). In: Grecula P., Hovorka D., Putiš. M. (eds.): Geological evolution of the Western Carpathians. Miner. Slov. - Monograph., 145-154.

Faryad S. W., Henjes-Kunst F. (1997b) Petrological and K-Ar and 40Ar-39Ar age contraints of the tectonothermal evolution of the high-pressure Meliata unit. Western Carpathians (Slovakia). Tectonophysics 280, 141-156.

Faryad S. W. Hoinkes G. (1999) Two contrasting mineral assemblages in the Meliata blueschists. Western Carpathians, Slovakia. Mineral. Mag. 63, 4, 489-501.

Hawthorne F. C., Oberti R., Harlow G. E., Maresch W. V., Martin R. F., Schumacher J. C., Welch M. D. (2012) Nomenclature of the amphibole supergroup. Am. Mineral. 97, 2031-2048.

Howie R. A., Walsh J. N. (1982) The geochemistry and mineralogy of an epidote-glaucophanite from Hačava. Spišsko-gemerské rudohorie Mts., West Carpathians, Czechoslovakia. Geol. Práce. Správy 78, 56-64.

Ivan P., Kronome B. (1996a) Predmetamorfný charakter a geodynamické prostredie vzniku vysokotlakovo metamorfovaných bazitov meliatskej jednotky na lokalitách Radzim, Bôrka, Hačava a Rudník. Miner. Slov. 28, 1, 26-37.

Ivan P., Kronome B. (1996b) Protolith and geodynamic setting of the HP/LT metamorphosed basic from the northern margin of the Bôrka nappe (Meliatic unit Inner Western Carpathians). Slovak Geol. Mag. 3-4, 331-334.

Ivan P., Méres Š. (2009) Enkláva metamorfitu fácie modrých bridlíc v dobšinskom serpentinitovom lome – dôkaz spojitosti ultrabázického telesa s hačavskou formáciou príkrovu Bôrky. Miner. Slov. 41, 4, 407-418.

Ivan P., Méres Š., Sýkora M. (2009) Magnezioriebeckit v červených silicitoch a bazaltoch z Jakloviec (jaklovská fomácia meliatika) – indikátor iniciálneho štádia vysokotlakovej subdučnej metamorfózy. Miner. Slov. 41, 4, 419-432.

Kamenický J. (1957) Serpentinity, diabázy a glaukofanické horniny triasu Spišsko-gemerského rudohoria. Geol. Práce. Zošit 45, 5-108.

Kantor J. (1955) Diabázy juhoslovenského mezozoika. Geol. Práce. Zošit 41, 77-99.

Leško B., Varga I. (1980) Alpine elements in West Carpathian structure and their significance. Miner. Slov. 12, 2, 97-130.

Maluski H., Rajlich P., Matte P. (1993) 40Ar/39Ar dating of the Inner Carpathian Variscan Basement and Alpine mylonitic overprinting. Tectonophysics 223, 313-337.

Mazzoli C., Vozárová A. (1998) Subduction related processes in the Bôrka nappe (Inner Western Carpathians): a geochemical and petrological approach. In: Rakús M. (ed.): Geodynamic Development of the Western Carpathians. Monogr., ŠGÚDŠ, Bratislava, 89-106.

Mello J. (ed.), Elečko M., Pristaš J., Reichwalder P., Snopko L., Vass D., Vozárová A. (1996) Geologická mapa Slovenského krasu 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava.

Mello J. (ed.), Elečko M., Pristaš J., Reichwalder P., Snopko L., Vass D., Vozárová A., Gaál Ľ., Hanzel V., Hók J., Kováč P., Slavkay M., Steiner A. (1997) Vysvetlivky ku geologickej mape Slovenského krasu 1 : 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava, 255 s.

Mello J., Mock R., Planderová E., Gaál Ľ. (1983) Nové stratigrafické poznatky o meliatskej skupine. Geol. Práce. Správy 79, 55-81.

Mello J., Reichwalder P., Vozárová A. (1998) Bôrka Nappe: high-pressure relic from the subduction-accretion prism of the Meliata ocean (Inner Western Carpathians, Slovakia). Slovak Geol. Mag. 4, 4, 261-273.

Planderová E. (1980) Nové poznatky o veku „rožňavsko-železníckej skupiny“. Geol. Práce. Správy 74, 113-128.

Putiš M., Frank W., Plašienka D., Siman P., Sulák M., Biroň. A. (2009) Progradation of the Alpidic Central Western Carpathians orogenic wedge related to two subductions: contrained by 40Ar/39Ar ages of white micas. Geodinamica Acta 22, 31-56.

Putiš M., Radvanec M., Sergeev S., Koller F., Michálek M., Snárska B., Koppa M., Šarinová K., Németh Z. (2011) Metamorfovaná sukcesia silicitických bridlíc s bazaltom a diastrofickou brekciou v olistolite jurskej akrečnej prizmy meliatika pri Jaklovciach (Slovensko) datovaná  na zirkóne (U-Pb SIMS SHRIMP). Miner. Slov. 43, 1, 1-18.

Reichwalder P. (1970) Niekoľko poznámok k výskytu glaukofanických hornín v okolí Hačavy. Geol. Práce. Správy 53, 157-165.

Reichwalder P. (1973) Geologické pomery mladšieho paleozoika jv. časti Spišsko-gemerského rudohoria. Zbor. geol. vied ZK 18, 99-141.

Rozlozsnik P. (1935) Die geologischen verhältnisse der umgebung von Dobsina. Geol. Hungarica. ser. Geol. 5, 1-118.

Siivola J., Schmid R. (2007) List of mineral abbreviations. In: Metamorphic Rocks (eds. Fettes D. & Desmons J.). A Classification and Glossary of Terms. Recommendations of the International Union of Geological Sciences. Cambridge University Press, 93-110.