ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

REE minerals on hydrothermal base-metal veins from the historical deposit Zlatý důl near Hlubočky - Mariánské Údolí (Culm of the Nízký Jeseník Upland)


Keywords

Abstract

Minerals of crandallite group and synchysite were found on base-metal ore veins at historical deposit Zlatý důl near Hlubočky, which is hosted by the Lower Carboniferous flysch sediments of the Moravo-Silesian Culm. Minerals of crandallite group were discovered in a sample which is formed by Fe-rich dolomite, quartz, anatase and ore minerals (primary phases: chalcopyrite, pyrite and galena, secondary phases: chalcocite, covellite, limonite and native copper). The sample is cut by younger calcite vein. Euhedral zoned crystals of minerals of crandallite group, up to 25 μm in size, were found to be enclosed in Fe-rich dolomite. Lighter zones (in BSE image) contained more REE and Sr than darker zones. Four endmembers - crandallite, florencite-(REE), goyazite and gorceixite participate on chemical composition of these minerals, taking 17.4 - 56.5, 14.1 - 53.3, 4.2 - 66.5 and 0.0 - 0.2 mol. %, respectively. Synchysite was found in the same sample and also in a sample, which is formed mostly of quartz and sulphides (chalcopyrite > galena). Synchysite formed isometric or irregular grains, ≤ 70 μm in size. The presence of synchysite-(Y) and synchysite-(Ce) was revealed from available microprobe compositional data. Both phosphates and carbonates are enriched in LREE, carbonates are also enriched in MREE. Rare-earth elements were probably leached by hydrothermal fluids from REE-rich minerals from host Culmian sediments.

Files

Abstract (PDF) - 186.26KB
Fulltext (PDF) - 2.83MB

References

Breiter K., Čopjaková R., Škoda R. (2009) The involvement of F, CO2, and As in the

alteration of Zr–Th–REE-bearing accessory minerals in the Hora Svaté Kateřiny A-type

granite, Czech Republic. Can. Mineral. 47, 1375-1398.

Craddock P. R., Bach W., Seewald J. S., Rouxel O. J., Reeves E., Tivey M. K. (2010) Rare earth element abundances in hydrothermal fluids from the Manus Basin, Papua New Guinea: Indicators of sub-seafloor hydrothermal processes in back-arc basins. Geochim. Cosmochim. Acta 74, 5494-5513.

Černý J. (2013) Redistribuce Y+REE v sedimentech moravsko-slezského kulmu. MS, bakalářská práce, PřF MU Brno, 42 s. Brno.

Čopjaková R., Novák M., Franců E. (2011) Formation of authigenic monazite-(Ce) to monazite-(Nd) from Upper Carboniferous graywackes of the Drahany Upland: Roles of the chemical composition of host rock and burial temperature. Lithos 127, 373-385.

Čopjaková R., Škoda R. (2006) Detritické a autigenní REE minerály v sedimentech kulmu Drahanské vrchoviny, jejich význam pro studium provenience klastického materiálu a procesů diagenese. Acta Mus. Mor., Sci. Geol. 91, 105-127.

Dolníček Z. (2010) Xenotim-(Y) z rudní žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku). Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2009, 17, 133-135. Brno.

Dolníček Z., Zimák J., Slobodník M., Malý K. (2003) Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat. 3, Geogr. - geol. 38, 7-22. Olomouc.

Förster H. J. (2001) Synchysite-(Y)-synchysite-(Ce) solid solutions from Markersbach, Erzgebirge, Germany; REE and Th mobility during high-T alteration of highly fractionated aluminous A-type granites. Mineral. Petrol. 72, 4, 259-280.

Giuliani G., Cheilletz A., Mechiche M. (1987) Behavior of REE during thermal metamorphism and hydrothermal infiltration associated with skarn and vein-type tungsten ore bodies in central Morocco. Chem. Geol. 64, 279-294.

Johan Z., Johan V. (2005) Accessory minerals of the Cínovec (Zinnwald) granite cupola, Czech Republic: indicators of petrogenetic evolution. Mineral. Petrol. 83, 113-150.

Jones A. P., Frances W., Williams C. T. (1996) Rare Earth Minerals: Chemistry, Origin and Ore Deposits. London: Chapman & Hall.

Kotlánová M. (2013) Mineralogická charakteristika polymetalického zrudnění na lokalitě Zlatý důl u Hluboček. MS, bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 77 str.

Kotlánová M. (2015) Mineralogie a podmínky vzniku rudních žil z vybraných lokalit jihozápadní části nízkojesenického kulmu. MS, diplomová práce, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. 117 str.

Kotlánová M., Dolníček Z. (2014) Bornit z hydrotermální mineralizace historického ložiska Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku). Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2013, 54-56, Brno.

Kotlánová M., Dolníček Z., Kapusta J. (2014) Ryzí měď z historického ložiska Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku). Minerál 22, 4, 324-326. České Budějovice.

Krmíček L., Sulovský P., Halavínová M. (2005) Výskyt minerálů vzácných zemin na hydrotermálních žilách Drahanské vrchoviny. Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2004, 12, 64-68. Brno.

Kučera J. (2009) Povariské paleofluidní systémy v karbonských sedimentech moravskoslezského paleozoika. MS, disertační práce, PřF MU, 90 str. Brno.

Kučera J., Cempírek J., Dolníček Z., Muchez Ph., Prochaska W. (2009) Rare earth elements and yttrium geochemistry of dolomites from post-Variscan vein-type mineralization of the Nízký Jeseník and Upper Silesian Basins, Czech Republic. J. Geoch. Explor. 103, 69-79.

Lee S. G., Lee D. H., Kim Y., Chae B. G., Kim W. Y., Woo N. Ch. (2003) Rare earth elements as indicators of groundwater environment changes in a fractured rock system: evidence from fracture-filling calcite. Appl. Geochem. 18, 135-143.

Lepka F., Scharmová M. (1987) Nález florencitu - (Ce) v barrandienském ordoviku. Geol. hydrometalurg. uran. 11, 1, 74-77.

Matýsek D. (2013) Projevy mobilizace prvků vzácných zemin v podbeskydských těšínitech. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 98, 2, 101–113.

Migdisov A., Williams-Jones A. E. (2014) Hydrothermal transport and deposition of the Rare Earth Elements by fluorine-bearing aqueous liquids. Mineral. Deposita 49, 987-997.

Mrázek Z., Noha J., Vavřinec L. (1983) Nové nálezy nerostů na lokalitě Krupka. Čas. Mineral. Geol. 28, 2, 213. Praha.

Novák F., Jansa J., Prachař I. (1989) Florencit-(Ce) ze Suché Rudné v Jeseníkách. Věst. Ústř. Úst. geol. 64, 163-171.

Novák J., Štěpán V. (1985) Ložisko Ag-Pb-Cu rud Lošov (Velká Bystřice) v kulmu Nízkého Jeseníku. Sbor. GPO 30, 153-157. Ostrava.

Novotný P., Pauliš P. (2006) Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit z Domašova nad Bystřicí. Zpr. Vlast. Muz. Olom., Přír. vědy, 285-287, 2-32. Olomouc.

Novotný P., Pauliš P. (2009) Pyromorfit z Hluboček-Mariánského Údolí. Zpr. Vlast. Muz. Olom., přír. vědy 297, 34-38. Olomouc.

Novotný P., Sejkora J., Pauliš P. (2006) Nové nálezy sekundárních minerálů v horninách moravskoslezského spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. Praha 13, 172-176. Praha.

Palme H. (1988) Chemical abundances in meteorites. In: Reviews in Modern Astronomy. Klare G. (ed), Springer, 28-51. Berlín.

Papoušková P. (2003) Mineralogie drobných rudních výskytů v Údolí Bystřice. MS, diplomová práce, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 86 str. Olomouc.

Potočková T. (2013) Mineralogie a podmínky vzniku vybraných zlatonosných mineralizací na Českomoravské vrchovině. MS, diplomová práce, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 90 str. Olomouc.

Scharm B. (1987) Arzeničnan hliníku a vzácných zemin - arzenoflorencit v severočeské křídě. Geol. hydrometalurg. uran. 11, 95-100.

Scharm B., Scharmová M., Kundrát M. (1994) Crandallite group minerals in the uranium ore district of Northern Bohemia (Czech Republic). Věst. Čes. Geol. Úst. 69, 1, 79-85.

Scharmová M., Scharm B. (1994) Rhabdophane group minerals in the uranium ore district of northern Bohemia (Czech Republic). J. Czech Geol. Soc. 39, 4, 267-280.

Sulovský P. (2005) Sandstone-hosted U-Zr-REE mineralization in North Bohemian Cretaceous Basin. Extended Synopses of the International Symposium “Uranium production and raw materials for the nuclear fuel cycle. Vienna, 20-26 June 2005, 91-95.

Števko M., Uher P., Ondrejka M., Ozdín D., Bačík P. (2014) Quartz-apatite-REE phosphates-uraninite vein mineralization near Čučma (eastern Slovakia): a product of early Alpine hydrothermal activity in the Gemeric Superunit, Western Carpathians. J. Geosci. 59, 209-222.

Ulmanová J. (2015) Podmínky vzniku vybraných mineralizací z lomu Bučník u Komni. MS, bakalářská práce, PřF Univerzita Palackého v Olomouci. 68 str. Olomouc.

Zimák J. (1984) Výskyt anatasu na polymetalických rudních žilách v Mariánském Údolí u Olomouce. Zpr. Kraj. Vlast. Muz. 227, 16-18. Olomouc.

Zimák J., Losos Z., Novotný P., Dobeš P., Hladíková J. (2002) Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm. J. Czech Geol. Soc. 47, 3-4, 111-122. Praha.

Zimák J., Novotný P. (2002) Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Čas. Slez. Zem. Muz., Vědy. přír. 51, 179–182. Opava.

Zimák J., Večeřa J. (1991) Mineralogická charakteristika Cu-Pb zrudnění na lokalitě „Zlatý důl” u Hluboček-Mariánského Údolí u Olomouce. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat. 3, Geogr.-geol. 30, 63-74. Olomouc.