ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Nové poznatky o primární mineralizaci v havlíčkobrodském rudním revíru (Česká republika)


Klíčová slova

Abstrakt

New finds of Ag, Pb and Sb mineralization in the Havlíčkův Brod ore district (Czech Republic) are described in the paper. At Česká Bělá (10 km NE of Havlíčkův Brod), the occurrence of boulangerite, bournonite, freibergite, pyrargyrite and miargyrite was determined. Boulangerite and galena were found at Čistá (6 km SE of Havlíčkův Brod). At Jitkov (13 km NE of Havlíčkův Brod), berthierite, jamesonite, andorite VI, miargyrite, freibergite, arsenopyrite, sphalerite and pyrite were found. The occurrence of freibergite, miargyrite, pyrargyrite, ramdohrite, unnamed Ag2Pb5Sb6S15, chlorargyrite, silver, acanthite and arsenopyrite was determined at Ovčín (4 km S of Havlíčkův Brod). At Termesivy (3 km E of Havlíčkův Brod), freibergite, boulangerite and galena were found. The descriptions and quantitative chemical compositon of individual mineral phases are given.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 189.76KB
Fulltext (PDF) - 5.81MB

Reference

Anthony J. W., Bideaux R. A., Bladh K. W., Nichols M. C. (1990) Handbook of Mineralogy. Volume I Elements, Sulfides, Sulfosalts. 588 s., Mineral Data Publishing, Tucson.

Bernard J. H. (1967) Kurze Übersicht der isogenetischen erzlagerbildenden  Mineralassoziationen hydrothermalen Ursprung im tschechoslowakischen Teil der Böhmischen Masse. Čas. Mineral. Geol., 12, 13-20. 

Bernard J. H., Pouba Z. a kolektiv (1986) Rudní ložiska a metalogeneze československé části Českého masívu. ÚÚG Praha.

Blüml A., Hak J. (1968) Vazba vizmutu v polymetalických rudách ložiska Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu. Čas. Mineral., Geol., 13, 3, 279-284.

Dobeš P., Malý K. (2001) Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru. Vlastivědný sborník Vysočiny, 15, 51-85.

Dokoupilová P., Sulovský P. (2007) Minerály skupiny jarositu ze sulfidických paragenezí východní části Českého masivu. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 92, 75-91.

Foit F. F., Ulbricht M. E. (2001) Compositional variation in mercurian tetrahedrite-tennantite from the epithermal deposits of the Steeens and Pueblo Mountains, Harney County, Oregon. Can. Mineral. 39, 819-830.

Hak J., Johan Z. (1962) Mineralogicko-geochemický výzkum indiové anomálie Pohled u      Havlíčkova Brodu. Sbor. geol. Věd, Technol. Geochem., 2, 77-106.

Hak J., Novák F. (1973) Mineralogie a geochemie ložiska Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu.  Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie ložisek nerostných surovin, G 17, 247 – 262. Příbram.    

Havlíček J., Malý K. (2008) Kaňkit ze Stříbrných Hor u Havlíčkova Brodu. Acta rerum naturalium, 5, 113-114. 

Hoffman V., Trdlička Z. (1981) Mineralogicko-chemický charakter kutnohorských rudních žil. Sbor. geol. Věd, Ř. Technol. Geochem. 17, 63-101.

Höniger J. (1880) General Übersichtskarte des von alten Zeiten auf Silber, Blei betriebenen sehr ergiebigen Bergbau-Terrains bei Deutschbrod, Schlappenz, Přibyslaw, Běla etc. im Czaslauer Kreis Böhmens. Geofond Praha.

Houzar S., Kocourková E., Sejkora J., Hrazdil V. (2011) Recentni výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havličkova Brodu. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 96, 2, 53–67.

Hrazdil V. (2012) Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum. Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 97, 1, 39-45.

Hrazdil V., Houzar S. (2013) Stříbro a zlato v galenitových rudách z žilných polymetalických ložisek Českomoravské vrchoviny. Acta Mus. Moraviae, Sci. Geol. 98, 2, 3-23.

Hrubý P. (2014) K periodizaci počátku rané exploatace drahých kovů na Českomoravské vrchovině. ArchaeoMontan 2013, Arbeits- und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalpflege, 28, 147-155. Dresden.

Imramovský L. (1955) Geologie širšího okolí Stříbrných Hor. MS, dipl. práce, Geofond Praha.

Johnson N. E., Craig J. R., Rimstidt J. D. (1986) Compositional trends in tetrahedrite. Can. Mineral. 24, 385-397.

Kembický O. (1984) Ložiskově geologické zhodnocení havlíčkobrodského rudního revíru.  MS, dipl. Práce, PřF KU Praha.

Kerestedjian T. (1997) Chemical and morphological features of arsenopyrite, concerning its use as a geothermometer. Mineral. Petrol. 60, 231-243.

Kocourková E., Cempírek J., Losos Z. (2008) Kaňkit z Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu. Acta rerum naturalium, 4, 7-12.

Kocourková E., Šráček O., Houzar S., Cempírek J., Losos Z., Filip J., Hršelová P. (2011) Geochemical and mineralogical control on the mobility of arsenic in a waste rock pile at Dlouhá Ves, Czech Republic. J. Geochem. Explor., 110, 61-73.

Koutek J. (1960) Rudní ložiska v okolí České Bělé na Českomoravské vrchovině. Čas. Nár. Muz., Odd. přírodověd., 79, 135-143.

Králik M. et al. (1985) Zhodnocení prognózních zdrojů Ag v Českém masivu. MS, Geoindustria Praha.

Kratochvíl F. (1962) Legenda k mapě nerostných surovin ČSSR 1:200 000. List M-33-XXII, list Jihlava. ÚÚG, Praha, 19-20.

Kudělásková S. (1960) Mineralogické poměry na ložisku barevných kovů u Dlouhé Vsi na Havlíčkobrodsku. Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř. horn.- geol., 3-4, 399 – 406.

Kvaček M., Novák F., Drábek M. (1975) Canfieldite and silver-rich tetrahedrite from the Kutná Hora ore district. N. Jb. Mineral. Mh., 171-179.

Langhammer O. (1933) Doly u Německého Brodu a v jeho okolí. Hornický věstník, 15, 8, 171.

Litochleb J., Sejkora J., Fišera M. (2008) Freibergit a jamesonit z historického ložiska stříbra Šebestěnice u Čáslavi (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. odd. Nár. Muz. (Praha) 16, 2, 193-196.

Lynch J. V. G. (1989) Large-scale hydrothermal zoning reflected in the tetrahedrite-freibergite solid solution, Keno hill Ag-Pb-Zn district, Yukon. Can. Mineral. 27, 383-400.

Makovicky E., Karup-Møller S. (1977) Chemistry and crystallography of the lillianite homologous series. Part I. General properties and definitions.  N. Jb. Mineral. Abh. 130, 264-287.

Malý K. (2001) Současný stav lokalit starého dolování v okolí České Bělé (okr. Havlíčkův Brod). In: Stříbrná Jihlava, 61-65. Jihlava.

Malý K., Dolníček Z. (2005) Pb-Zn-Ag vein mineralization of the central part of the Českomoravská vrchovina Upland (Czech Republic): S, C, and O stable isotope study. Bull. Geosc., 80, 4, 307-319.

Malý K., Prokop J., Rous P. (1998) Stříbrná Jihlava 1998, exkurzní průvodce semináře. Muzeum Vysočiny, Jihlava.

Mastíková E. (2011) Mineralogie a podmínky vzniku vybraných mineralizací v lomu Pohled (moldanubikum). MS, dipl. práce, Universita Palackého Olomouc.

Moëlo Y., Makovicky E., Karup-Moller S. (1989) Sulfures complexes plombo-argentifères: minéralogie et cristallochimie de la série andorite-fizelyite. Documents du BRGM  167, 1-107.

Moëlo Y., Makovicky E., Mozgova N. N., Jambor J. L., Cook N., Pring A., Paar W., Nickel E. H., Graeser S., Karup-Møller S., Balić-Žunić T., Mumme W. G., Vurro F., Topa D., Bindi L., Bente K., Shimizu M. (2008) Sulfosalt Systematics: A Review Report of the Sulfosalt Sub-Committee of the IMA Commission on Ore Mineralogy. Eur. J. Mineral. 20, 1, 7-46.

Morimoto N., Clark L. A. (1961) Arsenopyrite crystal-chemical relations. Am. Mineral. 46, 1448-1469.

Mozgova N. N., Bortnikov N. S., Organova N. I., Cepin A. I., Kuzmina O. V., Nekrasov I. J. (1983) Novyje dannyje o gomologičeskoj serii andorita. Mineral. Žurnal 5, 17-33.

Němec D. (1965) Geologické a paragenetické poměry ložiska formace Pb-Zn-Ag u Bartoušova na Havlíčkobrodsku. Sbor. geol. Věd, ložisk. Geol., 6, 47-86.

Pauliš P., Havlíček J., Kopecký S., Pour O. (2014) Anatas a brookit ze středověkého důlního tahu nedaleko Jitkova u Havlíčkova Brodu. Minerál, 22, 6, 494-497.

Pauliš P., Kopecký S., Jebavá I. (2011) Nové nálezy supergenní mineralizace v havlíčkobrodském rudním revíru (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 19, 1, 76-82.

Pauliš P., Venclík V., Malíková R., Pour O., Sejkora J. (2015) Fosfosiderit ze Zdechovic a Chvaletic u Přelouče v Že­lezných horách (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 2, 208-213.

Petroš R. (1958) Předběžná zpráva o geologickém mapování ve starém rudním revíru utínském a okolí. MS, Geoindustria Praha.

Plášil J., Sejkora J., Litochleb J., Goliáš V. (2005) Nález minerálu blízkého andoritu (tzv. „minéral F“) v asociaci s diaforitem a dalšími minerály Pb-Ag-Sb na haldě dolu Lill (černojamské ložisko), Příbram. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 187-192.

Pouchou J. L., Pichoir F. (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco, 104-106.

Riley J. F. (1974) The tetrahedrite-freibergite series, with reference to the Mount Isa Pb-Zn-Ag orebody. Mineral. Deposita, 9, 117-124.

Rous P. (2001) K závěrečné fázi vrcholně středověkého hornictví na Havlíčkobrodsku. Stříbrná Jihlava, 66-81.

Rous P. (2004) Stříbrnorudné hornictví na Havlíčkobrodsku od 13. do 17. století. Archeologia technica 15, 49-58.

Sack R. O., Loucks R. R. (1985) Thermodynamic properties of tetrahedrite-tennantites: constraints on the interdependence of the Ag = Cu, Fe = Zn, Cu = Fe, and As = Sb exchange reactions. Am. Mineral. 70, 1270-1289.

Scharmová M. (1995) Nové mineralogické poznatky z havlíčkobrodského rudního revíru. In: Sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice, T18. Příbram.

Scharmová M. (2000) Polymetalické zrudnění od Svaté Anny u Havlíčkova Brodu. Bull. mineral. - petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 8, 165-169.

Sejkora J., Litochleb J., Zemek V. (2002) Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 10, 283-289.

Sejkora J., Malíková R., Novák M. (2015) Alterační produkty z experimentů řízené alterace pyritu a markazitu. Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 23, 2, 261-270.

Sejkora J., Sklenář J., Ekrt B., Macek I. (2014a) Recentní vznik rozenitu na fosilní uhelné hmotě z lokality Pecínov u Nového Strašecí (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 22, 2, 356-362.

Sejkora J., Špalek J., Macek I., Malíková R. (2014b) Fibroferrit z historické lokality Valachov (Skřivaň) u Rakovníka (Česká republika). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 22, 2, 371-375.

Sklenář J., Ekrt B., Sejkora J., Kolesar P., Gazdová Z., Malíková R., Nohejlová M., Kotlík P. Novák M., Ďurovič M., Říhová Ambrožová J. (2015) Metodika preventivní a sanační konzervace sbírkových předmětů z oblasti paleontologie a mineralogie ohrožených produkty degradace sulfidů. Národní muzeum, Praha, 172 s.