ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Železářská struska z polykulturní archeologické lokality Boršice v podhůří Chřibů

Iron slag from polycultural archaeological site Boršice (Chřiby Mts., Czech Republic)


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.31.018

Klíčová slova

Abstrakt

A piece of iron slag was found on an archaeological site near Boršice on the SE margin of the Chřiby Mts., Czech  Republic, which is known by occurrence of artifacts from the Early Neolithic (5700 - 5000 BC), Bronze and Early Medieval Ages. We present results of laboratory investigation of this slag. It is composed mainly of fayalite laths, which belong to two generations, less occur glass phase, wüstite and leucite, exceptionally also metallic iron. The composition of fayalite displays unified chemical trend and ranges in rather narrow span (Fa93.7-96.3 DCS1.1-5.8Fo0.0-5.0Te0.0-0.2). The glass phase contains in addition to common compounds (Si, Fe, Al, alkalis) also elevated contents of P and Ca. The microstructure of the studied slag as well as chemistry of individual phases are very homogeneous across the whole sample. We interpret this slag as an iron smelting slag, originated during production of iron from ores using the direct method. The used ore was in all probability a limonite bog ore, whereas the use of local fresh and/or weathered pelosiderites is not probable on the basis of the recorded phase composition and chemical compositions of individual phases.

Online 15.7.2023

Soubory

Abstrakt (PDF) - 202.67KB
Fulltext (PDF) - 1.47MB

Reference

Bachmann HG (1982) The identification of slags from ar­chaeological sites. Occasional publication No. 6, Institute of Archeology, London

Barák M (1995) Experimentální výroba železa v peci z doby Velké Moravy. MS, diplomová práce, VUT Brno

Čoupek J, Habartová R, Pojsl M, Snášil R (1995) Polešovice 1595 - 1995 400 let od povýšení na městečko. 152 s. Historická společnost Starý Velehrad. Velehrad

Dolníček Z (2020) Recentní vznik limonitové železné rudy v Hulíně (niva řeky Moravy). Bull Mineral Petrolog 28(2): 412-416. https://doi.org/10.46861/bmp.28.412

Dolníček Z, Čudrnáková K (2014) Charakterizace strus­kových hmot z Dražůvek u Kyjova. Geol výzk Mor Slez 21: 81-84

Dolníček Z, Kandrnál L, Ulmanová J, Vratislavská E, Hojač P (2019) Historická těžba pelosideritů na lokalitě Koryčanská cesta u Moravan, jižní Chřiby. Bull Mineral Petrolog 27: 304-316

Dolníček Z, Kandrnál L, Ulmanová J, Vratislavská E, Hojač P (2020a) Mineralogická charakteristika fosforitové konkrece s rodochrozitem z lokality Tabarky, severní Chřiby. Bull Mineral Petrolog 28(1): 35-43. https://doi.org/10.46861/bmp.28.035  

Dolníček Z, Kandrnál L, Ulmanová J, Vratislavská E, Hojač P (2020b) Strusky a železo z experimentální tavby železa realizované na hradě Buchlově (jv. Chřiby) v roce 2018. Bull Mineral Petrolog 28(1): 58-68. https://doi.org/10.46861/bmp.28.058  

Dolníček Z, Kandrnál L, Ulmanová J, Vratislavská E, Hojač P (2021) Strusky z redukční tavby pelosideritové železné rudy realizované na hradě Buchlově (jv. Chřiby) v roce 2019: extrémní variabilita fázového složení a chemismu jednotlivých fází. Bull Mineral Petrolog 29(1): 59-76. https://doi.org/10.46861/bmp.29.059

Dolníček Z, Kandrnál L, Ulmanová J (2022) Kompozičně neobvyklé struskové hmoty z polykulturní archeologické lokality Boršice v podhůří Chřibů. Geol výzk Mor Slez 29(1-2): 50-58. https://doi.org/10.5817/gvms2022-20772

Gregerová M (1996) Petrografie technických hmot. Masarykova univerzita. Brno

Hošek J (2003) Metalografie ve službách archeologie. Archeologický ústav AV ČR Praha a Technická univerzita v Liberci

Kořan J (1955) Přehledné dějiny československého hornictví. 214 s. Nakladatelství Československé akademie věd. Praha

Kruťa T (1966) Moravské nerosty a jejich literatura (1940 - 1965). Moravské museum. Brno. https://doi.org/10.1180/minmag.1967.036.277.33  

Křivánek J (2009) Inventarizace výskytů historických železářských strusek v oblasti Chřibů. MS, bakalářská práce, PřF UP Olomouc

Křivánek J (2015) Mineralogické studium artefaktů po železářské výrobě z vybraných lokalit v okolí Starého Města u Uherského Hradiště. MS, diplomová práce, PřF UP Olomouc

Malý K, Zapletalová D (2007) Železářská kovovýroba v pravobřežní části Starého Brna. Archeol techn 18: 18-31

Pleiner R (2000) Iron in Archeology: The European Bloomery Smelters. Archeologický ústav AV ČR, Praha

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed) Microbeam Analysis: 104-106. San Francisco Press, San Francisco

Smola V (2013) Bagry odkryly za Znojmem železnou rudu. Znojemský deník.cz, 19.8.2013

Snášil R (1970) Slovanské sídliště u Stříbrnic, okr. Uherské Hradiště. Archeol rozhl 22: 98-99