ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Řepová u Mohelnice - mineralogicky nejpestřejší žilný rudní výskyt v moravskoslezském kulmu

Řepová near Mohelnice - mineralogically the most diverse ore vein mineralization in the Moravo-Silesian Culm


Klíčová slova

Abstrakt

The ore occurrence Řepová near Mohelnice is formed by NE-SW-trending hydrothermal ore veins, which are arranged concurrently with strata of the host greywackes and conglomerates of the Mírov „Culm“. Primary and secondary mineralizations were studied in terms of mineral and crystal-chemical compositions, resulting in discovery of 32 primary and 8 secondary phases. The gangue is formed by baryte (with up to 0.27 wt. % SrO), carbonates (Fe-rich dolomite to Mg-rich ankerite, siderite to Mg-rich siderite) and quartz. Ore minerals, locally disseminated in the gangue, are dominated by galena (containing up to 0.4 wt. % Ni, 1.4 wt. % Ag and 1.6 wt. % Sb) and sphalerite (with up to 1.2 wt. % Fe, 0.3 wt. % Cd and 2.4 wt. % Hg). Numerous other accessory ore minerals are mostly enclosed in galena, including millerite, gersdorffite, ullmannite, siegenite, cobaltite, arsenopyrite, pyrite, marcasite, chalcopyrite, tetrahedrite (with up to 16.4 wt. % Ag), freibergite, Ag-amalgams, bournonite, cinnabar, acanthite and gold (electrum with up to 2.9 wt. % Hg). Secondary minerals are represented by cerussite, anglesite, smithsonite, pyromorphite, covellite, limonite and manganomelane. In addition, four new mineral phases have been recognized, showing the following compositions: Ni2S3, Co2S3, (Ni, Cu, Fe, Zn)14Sb7S27, and HgSO4·~2.5 - 4.9 H2O. The ore deposit Řepová is the mineralogically most diverse hydrothermal vein mineralization in the whole Moravo-Silesian Culm. In addition, the unique features include also the occurrence of numerous Co- and Ni-sulphides and minerals rich in As, Sb, Ag and Hg and also unusual chemical composition of some „common“ phases. The observed enrichment in Co and Ni can be associated with leaching of these elements by hydrothermal fluids from the underlying and neighbouring Zábřeh Crystalline Complex containing bodies of amphibolites and serpentinites. The textural features, mineral assemblage, chemical composition of individual minerals and character of fluid inclusions indicate low-temperature crystallization conditions, which are in accordance with presupposed origin of this mineralization during the Late Variscan metallogenic epoch.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 159.54KB
Fulltext (PDF) - 7.02MB

Reference

Bernard JH, Čech F, Dávidová Š, Dudek A, Fediuk F, Hovorka D, Kettner R, Koděra M, Kopecký L, Němec D, Paděra K, Petránek J, Sekanina J, Staněk J, Šímová M (1981) Mineralogie Československa. Academia Praha

Burkart E (1953) Mährens Minerale und ihre Literatur. Nakl. ČSAV Praha

Dolníček Z (2009) Nález neobvyklé mladší sideritové výplně rudní žíly v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku). Geol Výzk Mor Slez 16: 86-89

Dolníček Z (2010) Xenotim-(Y) z rudní žíly na lokalitě Zlatý důl u Hluboček (kulm Nízkého Jeseníku). Geol Výzk Mor Slez 17: 13-15

Dolníček Z, Gadas P (2011) Krystalovaný siderit ze spodnokarbonských aleuropelitů v Hrabůvce (kulm Nízkého Jeseníku). Geol Výzk Mor Slez 18: 98-101

Dolníček Z, Fojt B, Slobodník M (2001) Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9. Geol Výzk Mor Slez v r 2000, 8: 42-44

Dolníček Z, Slobodník M (2002) Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy. Sborník „Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat“: 9-13. PřF UP Olomouc

Dolníček Z, Zimák J, Slobodník M, Malý K (2003) Mineralogy and formation conditions of the four types of hydrothermal mineralization from the quarry in Hrubá Voda (Moravo-Silesian Culm). Acta Univ Palack Olom, Fac Rer Nat, Geol 38: 7-22

Fojt B, Dolníček Z, Hladíková J, Škoda R, Zeman J (2010) Paragenetická charakteristika ložisek Zn-Pb a Fe rud u Horního Benešova v Nízkém Jeseníku. – Část I.: Ložisko Zn-Pb rud. Čas Slez Muz Opava (A) 59, 1: 1-58

Goldstein RH, Reynolds TJ (1994) Systematics of fluid inclusions in diagenetic minerals. Society for Sedimentary Geology Short Course 31, 199 pp

Halavínová M (2005) Genetická charakteristika hydrotermální mineralizace v klastických horninách spodního karbonu Drahanské a Zábřežské vrchoviny. MS, diplomová práce, PřF MU Brno

Hem SR, Makovicky E (2004) The system Fe–Co–Ni–As–S. I. Phase relations in the (Fe,Co,Ni)As0.5S1.5 section at 650° and 500°C. Can Mineral 42: 43-62

Klemm DD (1965) Synthesen und Analysen in den Dreiecksdiagrammen FeAsS-CoAsS-NiAsS und FeS2-CoS2-NiS2. N Jahrb Mineral Abh 103: 205-225

Kotlánová M (2015) Mineralogie a podmínky vzniku rudních žil z vybraných lokalit jihozápadní části nízkojesenického kulmu. MS, diplomová práce, PřF UP Olomouc

Kretschmer F (1902) Die nutzbaren Minerallagerstätten der archäischen und devonischen Inseln Westmährens. Jahrbuch d k k geol Reichsanst 52: 3. u 4. Hft.

Kruťa T (1966) Moravské nerosty a jejich literatura 1940 – 1965. Moravské muzeum Brno 

Kříbek B, Žák K, Dobeš P, Leichmann J, Pudilová M, René M, Scharm B, Scharmová M, Hájek A, Holeczy D, Hein UF, Lehmann B (2009) The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. Miner Deposita 44: 99-128

Kučera J (2009) Povariské paleofluidní systémy v karbonských sedimentech Moravsko-slezského paleozoika. MS, disertační práce, PřF MU Brno

Kučera J, Slobodník M, Sulovský P (2004) Chemické složení sfaleritů z hydrotermálních žil v horninách spodního karbonu Nízkého Jeseníku a kry Maleníku. Acta Mus Moraviae, Sci geol 89: 113-119

Kühn J, Kühn P (1987) Mineralogická a petrografická charakteristika zrudnění u Nectavy u Jevíčka. Acta Mus Moraviae, Sci Nat 72: 55-69

Losert J (1957) Ložiska a výskyty olověno-zinkových rud v severomoravském kulmu. Oderské vrchy – okolí Hrabůvky. Rozpr Čs akad věd, ř mat přír věd 67, 4: 1-53

Malec J, Kavalír J, Jansa J (1990) Zlato a doprovodné minerály z oblasti Jeseníků. MS, Ústav nerostných surovin Kutná Hora

Otava J, Maštera L, Hanžl P (1994) Nové poznatky o geologii jižní a střední části malonínské hrásti. Geol Výzk Mor Slez v r 1993, 1: 47-51

Pouchou J, Pichoir F (1985) „PAP“ (jrZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Armstrong JT (ed): Microbeam Analysis: 104-106. San Francisco Press. San Francisco

Rezek K (1984): Mineralogicko-geochemická charakteristika zrudnění u Řepové. Acta Mus Moraviae, Sci Geol 69: 37-43

Rezek K, Civiš S (1987): Millerit z polymetalického zrudnění u Řepové. Acta Mus Moraviae, Sci Geol 72: 71-74

Rieder M, Cavazzini G, D´yakonov YS, Kamenetskii VAF, Gottardi G, Guggenheim S, Koval´ PV, Mueller G, Neiva AMR, Radoslovich EW, Robert JL, Sassi FP, Takeda H, Weiss Z, Wones DR (1998) Nomenclature of micas. Can Mineral 36: 905-912

Simon G, Essene EJ (1996) Phase relations among selenides, sulfides, tellurides, and oxides; I. Thermodynamic properties and calculated equilibria. Econ Geol 91: 1183-1208

Skácel J (1961) Ke genesi rudních ložisek u Květína mezi Mohelnicí a Zábřehem na Moravě. Čas Mor Muz v Brně, Vědy přír 46: 27-32

Spurný F, Kopačka L, Louda J (1983) Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku, díl II, Severní Morava. Nakl. Svoboda, Praha

Štelcl J, Brothánek J (1961) Zpráva o petrografickém výzkumu mírovských slepenců. Čas Slez Muz Opava (A) 10: 63-67

Števko M, Sejkora J, Dolníček Z, Škácha P (2018) Selenium-rich Ag–Au mineralization at the Kremnica Au–Ag epithermal deposit, Slovak Republic. Minerals 8: 572.

Štěpán J (2004) Získávání drahých kovů na statcích olomouckého biskupství za Stanislava Pavlovského z Pavlovic (1579-1598). Acta Montan Slov 9, 2: 141-144

Trdlička Z, Hoffman V (1975) Untersuchungen der chemischen Zusammensetzung der Gangkarbonate von Kutná Hora (ČSSR). Freiberg Forschungshefte 6: 29-81

Zakrzewski MA (1989) Members of the freibergite–argentotennantite series and associated minerals from Silvermines, County Tipperary, Ireland. Min Mag 53: 293-298

Zapletal J (1994) Mírovské konglomeráty – nejstarší člen flyšových variscid na Moravě. Geol Průzk 34, 3: 180-183

Zimák J (1995) Výskyt křemen-kalcitových žil s barytem v Nové Vsi na Drahanské vrchovině. Geol Výzk Mor Slez v r 1994: 78

Zimák J (2002) Karbonátové žíly s barytem a markazitem z Bohučovic u Hradce nad Moravicí (moravskoslezský kulm). Geol Výzk Mor Slez v r 2001, 9: 68-69

Zimák J, Losos Z, Novotný P, Dobeš P, Hladíková J (2002) Study of vein carbonates and notes to the genesis of the hydrothermal mineralization in the Moravo-Silesian Culm. J Czech Geol Soc 47, 3-4: 111-122

Zimák J, Novotný P (2002) Minerály vzácných zemin na hydrotermálních žilách v kulmu Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. Čas Slez Muz Opava (A) 51: 179-182