ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Výskyt Cu mineralizácie v permských bazaltoch hronika pri Banskej Bystrici (Slovenská republika)

Occurrence of Cu sulphidic mineralization in the Permian basalts of Hronicum Unit at Banská Bystrica (Slovak republic)


Klíčová slova

Abstrakt

The aim of this paper is to clarify the mineralogical and genetic aspects of the copper ore occurrence hosted in the paleobasalts of the Hronicum unit at the Banská Bytrica-Lazina locality, and its comparison with similar occurrences in the same geological environments in Slovakia (Kozie Chrbty Mts., Malé Karpaty Mts.). The two main mineral associations were distinguished at the Lazina occurrence. The first one is chalcopyrite-pyrite association which occurs with quartz-calcite mineralization in the tectonic breccia of paleobasalts. It is represented mainly by pyrite I and II and chalcopyrite. Average crystallochemical formula of pyrite I is corresponding to the Fe0.99S2.00. Remarkable is pyrite II, which forms colloform aggregates which are replaced by chalcopyrite to form Cu-rich pyrite (up to 0.48 apfu). Beside copper pyrite II contains elevated amount of Co (up to 0.02 apfu), Pb (up to 0.01 apfu) and As (up to 0.01 apfu). Second is the younger bornite-chalcopyrite mineral association, which forms thin veins up to 5 cm on the border of quartz-calcite veins with host rock. This association consists mainly of chalcopyrite and bornite with increased amount of Cu-S supergene minerals (djurleite, anilite, spionkopite and yarrowite). Chemical composition of chalcopyrite can be expressed with empirical formula Cu1.01Fe1.00S2.00, bornite formula is: Cu5.01Fe1.01S3.98. Often, but in small quantities, galena with average empirical formula Pb0.95Fe0.07S0.98 is also present in this association. In the one case, greenockite-like mineral phase with formula (Cd0.89Fe0.07)∑0.96S1.04 was identified. Its origin is probably related to the evolution of primary mineralization. Chalcopyrite and bornite are often replaced by minerals of Cu-S system. Very common is djurleite with average empirical formula (Cu30.76Ag0.05Bi0.03Fe0.03Cd0.01Pb0.01)∑30.88(S16.10Se0.02)∑16.12. Chemical composition of anilite can be expressed by the empirical formula (Cu6.64Fe0.31Ag0.01Bi0.01)∑6.97S4.03. Intermediary phase between spionkopite and yarrowite with empirical formula (Cu8.93Fe0.31Ag0.03Bi0.01)∑9.29S7.71 was also identified. Separated epidote-quartz-carbonate mineralization also occurs at the Lazina locality.

Soubory

Abstrakt (PDF) - 196.43KB
Fulltext (PDF) - 1.86MB

Reference

Antaš L (1963) Melafýry Vikartovského chrbta - ich petrografia a význam ako surovina. MS, archív Geofond, Bratislava: 1-121

Bačík P, Vďačný M, Ozdín D, Kromel J, Ružička P (2011) Epidot z metabazaltov malužinského súvrstvia na lokalitách Lošonec a Sološnica v Malých Karpatoch (Slovensko). Bull Mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 19(2): 182-189

Einaudi M T (1968) Copper zoning in pyrite from Cerro de Pasco, Peru. Am Mineral 53: 1748-1752

Ferenc Š, Rojkovič I (2001) Copper mineralization in the Permian basalts of the Hronicum Unit, Slovakia. Geolines 13: 22-27

Fleisher M (1955) Minor elements in some sulfide minerals. Econ Geol, Fiftieth anniv, Vol II: 970-1024

Frenzel G, Ottemann J (1967) Eine Sulfidparagenese mit kupferhaltigem Zonarpyrit von Nukundamu/Fiji. Miner Deposita 1: 307-316

Friedl I (1985) Štúdium mineralizácie vo vulkanických horninách permského veku na lokalite Malužiná-Svidovo. MS, archív Geofond, Bratislava: 1-64

Holland T J B, Redfern S A T (1997) Unit cell refinement from powder diffraction data: the use of regression diagnostics. Miner Mag 61: 65-77

Horal KA (1971) Pamäti. MS, archív Geofond, Bratislava: 164 s

Horák L (1959) Geologické poměry území mezi Banskou Bystricou, Sv. Jakubem, Priechodem a Šalkovou. MS, archív Geofond, Bratislava: 75 s

Hornáček M (1983) Štúdium mineralizácie vo vulkanických horninách permského veku na lokalite Lošonec v Malých Karpatoch. MS, diplomová práca, Prif UK, Bratislava

Kantor J (1951) Impregnácie medených rúd na okolí Kvetnice. Geol. Sbor. Slov. Akad. Vied 2: 127-150

Koděra M (ed), Andrusovova-Vlčeková G, Belešová O, Briatková D, Dávidová Š, Fejdiová V, Hurai V, Chovan M, Nelišerová E, Ženiš P (1989) Topografická mineralógia Slovenska 1-3: 1-1592, Veda, Bratislava

Matějka A (1931) Géologie de la vallé du Hron dans les environs de Banská Bystrica. Knih. St. geol. Úst. Čsl. Rep. 13, A: 223-228

Ondruš P (1993) ZDS - a computer program for analysis of X-ray powder diffraction patterns. Materials Science Forum, 133-136, 297-300, EPDIC-2. Enchede

Pačevski A, Libowitzky E, Živković P, Dimitrijević R, Cvetković L (2008) Copper-bearing pyrite from Čoka Marin polymetallic deposit, Serbia: Mineral inclusions or true solid-solution? Can Mineral 46: 249-261

Pauliš P, Vrtiška L, Sejkora J, Malíková R, Hloušek J, Dvořák Z, Gramblička R, Pour O, Ludvík J (2015) Supergenní mineralizace skarnového cínového ložiska Zlatý Kopec v Krušných horách (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 23(2): 182-200

Petro M (1974) K pôvodu žilného baritu vo výlevných horninách melafýrovej formácie. In: Materiály z III. Celoslovenskej geologickej konferencie 1, Bratislava: 327-324

Plašienka D (2003) Dynamics of mesozoic pre-orogenic rifting in the Western Carpathians. Mitt Ӧsterr Geol Ges 93: 79-98

Polák M, Filo I., Havrila M, Bezák V, Kohút M, Kováč P, Vozár J, Mello J, Maglay J, Elečko M., Olšavský M, Pristaš J, Siman P, Buček S, Hók J, Rakús M, Lexa J, Šimon L (2003) Vysvetlivky ku geologickej mape Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti Zvolenskej kotliny. 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava: 1-218

Radcliffe D, McSween H Y (1969) Copper zoning in pyrite from Cerro de Pasco, Peru: a discussion. Am Mineral 54: 1216-1217

Sato E, Nakai I, Miyawaki R, Matsubara S (2009) Crystal structures of alunite family minerals: beaverite, corkite, alunite, natroalunite, jarosite, svanbergite and woodhouseite. N Jb Miner Abh 185: 313-322

Shimazaki H, Clark L A (1970) Synthetic FeS2-CuS2 solid solution and fukuchilite-like minerals. Can Mineral 10: 648-664

Slavkay M, Knésl J, Čillík I, Bláha M, Biely A, Vybíral V, Maar S, Beňka J (1990) Regionálna mapa ložísk a prognóz rudných surovín okolia Banskej Bystrice, M-1:50000. MS, archív Geofond, Bratislava: 269 s

Števko M, Sejkora J, Malíková R, Ozdín D, Gargulák M, Mikuš T (2017) Supergénne minerály z kremeňovej žily s Mo-W mineralizáciou pri Ochtinej, Spišsko-gemerské rudohorie (Slovenská republika). Bull Mineral Petrolog 25(1): 43-54

Vlasáč J, Ferenc Š, Polák Ľ (2017) Cu mineralizácia v permských bazaltoch pri Banskej Bytrici (lokalita Senica-Lazina). Minerál 25(2): 146-150

Vozárová A, Vozár J (1981) Litostratigrafická charakteristika mladšieho paleozoika hronika. Mineral slov 5: 385-403

Vrána S (1966) Pumpellyit z melafýrových hornín na Slovensku. Čas Mineral Geol 3: 255-258

Zorkovský B, Radzo V (1969) Prehnit z lokality Paseka severne od obce Šalková. Geol práce, Spr 49: 167-172