ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Dachiardite-Ca, ferrierite-Mg and associated zeolite mineralization in chalcedony cavities from localities Byšta, Brezina and Kuzmice (Slanské vrchy Mts., Slovak


DOI: https://doi.org/10.46861/bmp.30.045

Keywords

Abstract

An interesting zeolite association has been identified at the localities Byšta, Brezina and Kuzmice, consisting of mordenite, clinoptilolite-Ca, dachiardite-Ca and ferrierite-Mg. Dachiardite-Ca (from Byšta and Brezina) and ferrierite-Mg (from Brezina) represent first recorded occurrences in the Slovak Republic. Zeolite mineralization occurs as white to gray crystalline fillings in small chalcedony cavities and crusts, developed in strongly altered Miocene rhyolites (Byšta and Brezina) or silicified andesites (Kuzmice). Crystals of dachiardite-Ca have acicular shapes, and are grouped into the radial, spherical and sheaf-like aggregates. Their average size ranges about 1 - 3 mm. Dachiardite-Ca from Byšta and Brezina is monoclinic, space group C2/m with following unit-cell parameters refined from X-ray powder diffraction data: a 18.618(8), b 7.498(3), c 10.284(4) Å, β 108.36(3)o, V 1362.4(1.3) Å3 and a 18.616(12), b 7.492(5), c 10.271(6) Å, β 108.27(5)o, V 1360.2(2.0) Å3, respectively. Chemical analysis is corresponding to the average empirical formula (Ca1.12K0.78Na0.16)Σ3.52(Al3.52Si20.56O48)·13H2O for dachiardite-Ca from Byšta and (Ca1.37Na0.48K0.25Ba0.02Mg0.02)Σ3.65(Al3.65Si20.37O48)·13H2O for dachiardite-Ca from Brezina. Ferrierite-Mg from Brezina forms acicular crystals and spherical aggregates of average size up to 1 mm. It is orthorhombic, space group Immm with following unit-cell parameters refined from X-ray powder difraction data: a 19.084(4), b 14.151(2), c 7.4932(16) Å, V 2023.7(1) Å3. Chemical analysis of ferrierite-Mg is corresponding to the following average empirical formula: (Mg1.14Ca0.48Ba0.40K0.28Na0.16Fe0.01)Σ2.47(Al5.09 Si31.06O72)·20H2O. PXRD as well as quantitative chemical data for clinoptilolite-Ca and mordenite are also provided in this paper. The formation of studied zeolites is associated with post-magmatic fluids significantly enriched in Si, which likely circulated during the younger stages of Miocene volcanic activity in the Slanské vrchy Mts. Hydrothermal fluids were probably generated from Si-rich rocks, represented predominantly by rhyolites under low temperature conditions (120 - 250 °C).

Files

Abstract (PDF) - 215.87KB
Fulltext (PDF) - 3.93MB

References

Alberti A, Sabelli C (1987). Statistical and true symmetry of ferrierite: possible absence of straight Τ—Ο—Τ bridging bonds. Z Kristallogr 178(1-4): 249-256 https://doi.org/10.1524/zkri.1987.178.14.249

Armbruster T, Gunter ME (2001) Crystal structures of natural zeolites. Rev Mineral Geochem 45(1): 1-67

Bačo P, Derco J (2004) Mordenitová mineralizácia v perlitizovanom ryolitovom skle pri Byšte. Natur Carp 45: 225-226

Bačo P, Ďuďa R, Kaličiaková E (1989) Prejavy epigenetickej rudnej mineralizácie v oblasti Byšty (Slanské vrchy). In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska, Ban. Studenec, Zbor Ref, Bratislava: 63-65

Bačo P, Lexa J, Kozač J, Tréger M, Bačová N, Bodnár J, Čarňanský M, Derco J, Hurai V, Koděra P, Mrosko J, Repčiak M, Šoltésová E, Tuček Ľ, Zlinská A, Žáková E (1998) Byšta - Au, Ag, záverečná správa. ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-219

Bačo P, Repčiak M, Bačová Z, Kovaničová Ľ, Baláž P, Konečný P, Mikušová J, Janega A, Derco J, Tuček Ľ, Čechovská K (2011) Strategické environmentálne suroviny, záverečná správa geologickej úlohy, stav k 31.3.2011, regionálny geologický výskum, doba riešenia: jún 2007 - marec 2011, záverečná správa, ŠGÚDŠ, Bratislava, 1-120

Burnham ChW (1962) Lattice constant refinement. Carnegie Inst Washington Year Book 61: 132-135

Cappelletti P, Langella A, Cruciani G (1999) Crystal-chemistry and synchrotron Rietveld refinement of two diffrent clinoptilolites from volcanoclastites of North-Western Sardinia. Eur J Mineral 11(6): 1051-1060 https://doi.org/10.1127/ejm/11/6/1051

Coombs DS, Alberti A, Armbruster G, Colella C, Galli E, Grice JD, Liebau F, Mandarino JA, Minato H, Nickel EH, Passaglia E, Peacor D, Quartieri S, Rinaldi R, Ross M, Sheppard RA, Tillmanns E, Vezzalini G (1997) Recommended nomenclature for zeolite minerals: Report of the Subcommittee on zeolites of the International Mineralogical Association, Commission on new minerals and mineral names. Can Min 35: 1571-1606  https://doi.org/10.1180/002646198547800

Csontos L, Nagymarosy A, Horváth F, Kováč M (1992) Tertiary evolution of the Intra-Carpathian area: a model. Tectonophysics 208: 221-241 https://doi.org/10.1016/0040-1951(92)90346-8

Deer A, Howie R, Wise WS, Zussman J (2004) Rock Forming Minerals. vol. 4B. Framework Silicates: Silica Minerals, Feldspathoids and the Zeolites. 1-982, The Geological Society, London https://doi.org/10.1180/0680831

Divinec Ľ, Seliga J, Kaličiaková E, Ďuďa R, Volko P, Varga M, Petercová A, Štefanco M, Ujpál Z (1989) Kapušany - Slanec, polymetalické rudy a rudy Hg, Geologický prieskum, Spišská Nová Ves, 1-189

Ďuďa R, Černý P, Kaličiak M, Kaličiaková E, Tözsér J, Ulrych J, Veselovský F (1981) Mineralógia severnej časti Slanských vrchov. Miner Slov 2: 1-98

Giacobbe C, Wright J, Dejoie C, Tafforeau P, Berruyer C, Vigliaturo R, Gieré R, Gualtieri AF (2019) Depicting the crystal structure of fibrous ferrierite from British Columbia using a combined synchrotron techniques approach. J Appl Cryst 52(6): 1397-1408 https://doi.org/10.1107/s1600576719013980

Horský S (1994) Brezina - Kuzmice - výpočet zásob bentonitu na výhradnom ložisku, záverečná správa, ŠGÚDŠ, Spišská Nová Ves, 1-19

Kaličiak M, Baňacký V, Bodnár J, Dubéciová A, Jacko S, Janočko J, Jetel J, Károli S, Petro Ľ, Spišák Z, Syčev V, Zlinská A, Žec B (1996) Vysvetlivky ku geologickej mape Slanských vrchov a Košickej kotliny - južná časť, 1:50 000. GÚDŠ, Bratislava, 1-218

Kotuľák P (1980) Prejavy rudnej mineralizácie v Slanskom pohorí. Dipl. práca, VŠT Banícka fakulta Košice, 1-47

Košuth M (1996) Výskyt zeolitov v chalcedónoch z Byšty. Minerál 4(2): 133-134

Kozáč J, Bačo P (1997) Výskyt mordenitu pri Byšte: základná charakteristika a technologické parametre. In: Zbor. prísp. 9. medzinárodnej ban. konf. Fakulta BERG TU Košice: 46-48

Lexa J, Kaličiak M (2000) Geotectonic aspects of the Neogene volcanism in Eastern Slovakia. Miner Slov 32(3): 205-210

Lexa J, Seghedi I, Németh K, Szákacs A, Konečný P, Pécskay Z, Fülöp A, Kovacs M (2010) Neogene-Quaternary volcanics forms in the Carpathian-Pannonian region: a review. Open Geosci 2(3): 207-270 https://doi.org/10.2478/v10085-010-0024-5

Ondruš P (1993) ZDS - A computer program for analysis of X-ray powder diffraction patterns. Materials Science Forum, 133-136, 297-300, EPDIC-2. Enchede https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.133-136.297

Pauliš P, Hrůzek L, Janeček O, Sejkora J, Malíková R, Fediuk F (2014) Dachiardit-Ca a doprovodná mineralizace z Doubice - Vápenky u Krásné Lípy (Česká republika). Bull mineral-petrolog Odd Nár Muz (Praha) 22(1): 3-14

Pécskay Z, Lexa J, Szakács A, Seghedi I, Balogh K, Konečný V, Zelenka T, Kovacs M, Póka T, Fülöp A, Márton E, Panaiotu C, Cvetković V (2006) Geochronology of Neogene magmatism in the Carpathian arc and intra-Carpathian area. Geol Carpath 57(6): 511-530

Peterec D, Košuth M (2018) Minerály zeolitovej skupiny v xenolitoch z lomu Maglovec. Esemestník 7(2): 76-78

Pouchou JL, Pichoir F (1985) “PAP” (φρZ) procedure for improved quantitative microanalysis. In: Microbeam Analysis (J. T. Armstrong, ed.). San Francisco Press, San Francisco: 104-106

Quartieri S, Vezzalini G, Alberti A (1990) Dachiardite from Hokiya-dake: evidence of a new topology. Eur J Mineral 2: 187-193 https://doi.org/10.1127/ejm/2/2/0187

Smyth JR, Spaid AT, Bish DL (1990) Crystal structures of a natural and a Cs-exchanged clinoptilolite. Am Mineral 75(5-6): 522-528

Šamajová E (1979) Zeolites in Neogene volcanoclastics of Slovakia. Geol Carpath 30(3): 363-377

Števko M, Timko M, Myšľan P, Bacher M (2019) Nález phillipsitu-Ca a phillipsitu-K v kameňolome Vechec v Slanských vrchoch, Slovenská republika. Minerál 27(6): 526-529

Tschegg C, Rice AHN, Grasemann B, Matiasek E, Kobulej P, Dzivák M, Berger T (2019) Petrogenesis of large-scale Miocene zeolite tuff in the eastern Slovak Republic: The Nižný Hrabovec open-pit clinoptilolite mine. Econ Geol 114(6): 1177-1194 https://doi.org/10.5382/econgeo.4679

Tschernich RW (1992) Zeolites of the world. 1-562, Geoscience Press, Phoenix

Vaughan PA (1966) The crystal structure of the zeolite ferrierite. Acta Cryst 21(6): 983-990 https://doi.org/10.1107/s0365110x66004298

Vezzalini G (1984) A refinement of Elba dachiardite: opposite acentric domains simulating a centric structure. Z Kristallogr 166: 63-71 https://doi.org/10.1524/zkri.1984.166.14.63

Yvon K, Jeitschko W, Parthé E (1977) Lazy Pulverix, a computer program for calculation X-ray and neutron diffraction powder patterns. J Appl Cryst 10: 73-74 https://doi.org/10.1107/s0021889877012898