ISSN

print 2570-7337
online 2570-7345

Grossular and vesuvianite in the brecciated recrystallized limestones from Magnet hill near Tisovec (Slovak Republic)


Keywords

Abstract

The recrystallized limestones from Magnet Hill near Tisovec (Slovak Republic) locally contain breccia fragments with veins containing garnets and vesuvianite. Garnets have an oscillatory zoning with dominant grossular component in the range of 70 - 75 mol. % and 88 - 95 mol. % in Fe- and Al-rich zones, respectively. Andradite component varies between 23 and 28 mol. % in Fe-rich zones and 4 and 10 mol. % in Al-rich zones. Vesuvianite has a relatively high Mg content (1.44 - 1.95 apfu) and the Fe content reaches 0.74 apfu. The Raman spectrum of vesuvianite is similar to low-temperature vesuvianite. Grossular and vesuvianite have likely formed during contact metamorphism

Files

Abstract (PDF) - 175.55KB
Fulltext (PDF) - 4.16MB

References

Aksenov S M, Chukanov N V, Rusakov V S, Panikorovskii T L, Gainov R R, Vagizov F G, Rastsvetaeva R K, Lyssenko K A, Belakovskiy D I (2016) Towards a revisitation of vesuvianite-group nomenclature: the crystal structure of Ti-rich vesuvianite from Alchuri, Shigar Valley, Pakistan. Acta Cryst B72: 744-752

Adam Ľ, Pták J, Šalát J (1956) Zpráva o geologickom mapovaní územia severozápadne od Tisovca vzhľadom na rudný výskyt na vrchu Magnetová. Geol Práce Zpr 9: 120-123

Bacsó Z (1959) Ložisko skarnového typu pri Tisovci (veporidy). Diplomová práca. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 61 s

Bacsó Z (1964) Potriasové skarnové ložiská pri Tisovci. Geol Práce Zpr 31: 13-45

Bacsó Z (1973) Vznik potriasového skarnového ložiska pri Tisovci. Rigorózna práca. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 115 s

Bergfest A (1955) Tisovec. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 20 s

Dianiška I, Sýkora J, Valko P (1980) Tisovec - Magnetový vrch, surovina: kryštalický vápenec - mramor, stav k: 1.8. 1979. Záverečná správa a výpočet zásob. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 79 s

Galuskin E V, Galuskina I O, Stadnicka K, Armbruster T, Kozanecki M (2007a) The crystal structure of Si-deficient, OH-substituted, boron-bearing vesuvianite from the Wiluy river, Sakha-Yakutia, Russia. Canad Miner 45, 2: 239-248

Galuskin E, Janeczek J, Kozanecki M, Sitarz M, Jastrzebski W, Wrzalik R, Stadnicka K (2007b) Single-crystal Raman investigation of vesuvianite in the OH region. Vibrat Spectrosc 44, 1: 36-41

Giuseppetti G, Mazzi F (1983) The crystal structure of a vesuvianite with P4/n symmetry. Tsch Miner Petrogr Mitt 31: 277-288

Grew E S, Locock A J, Mills S J, Galuskina I O, Galuskin E V, Hålenius U (2013) Nomenclature of the garnet supergroup. Am Miner 98: 785-811

Hurai V, Huraiová M (2011) Origin of ferroan alabandite and manganoan sphalerite from the Tisovec skarn, Slovakia. N Jb Miner, Abh 188: 119-134

Jamtveit B, Ragnarsdottir K V, Wood B J (1995) On the origin of zoned grossular-andradite garnets in hydrothermal systems. Eur J Miner 7: 1339-1410

Junghann H (1912) Das Eruptivgebiet von Tiszolcz (Comitat Gömör, Ungarn). N Jb Miner Beil Bd 33, Bonn

Klinec A (1976) Geologická mapa Slovenského rudohoria (stred) a  Nízkych Tatier (východ) 1: 50 000. ŠGÚDŠ, Bratislava

Koděra M, Andrusovová-Vlčeková G, Belešová O, Briatková D, Dávidová Š, Fejdiová V, Hurai V, Chovan M, Nelišerová E, Ženiš P (1990) Topografická mineralógia Slovenska 3 Sed-Ž. Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava, 1105-1590

Konečný V, Lexa J, Šimon L, Dublan L (2001) Neogénny vulkanizmus stredného Slovenska. Miner Slov 33: 159-178

Konečný P, Konečný V, Kubeš P (2011) Paleovulkanická rekonštrukcia veporského stratovulkánu. Čiastková správa k záverečnej správe geologickej úlohy: Aktualizácia geologickej stavby problémových území Slovenska v mierke 1:50 000. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava: 235 s

Konečný V, Konečný P, Kubeš P, Pécskay Z (2015) Paleovolcanic reconstruction of the Neogene Vepor stratovolcano (Central Slovakia), part I. Miner Slov 47, 1: 1-76

Mazúr E, Lukniš M (1980) Geomorfologické jednotky (mapa 1: 500 000). Mazúr E, Jakál J (eds) Atlas SSR. SAV a Slov. úrad geod. a kart., Bratislava: 54-55

Paluszkiewicz C, Źabiński W (2004) Vibrational spectroscopy as a tool for discrimination of high and low vesuvianites. Vibrat Spectrosc 35: 77-80

Panikorovskii T L, Krivovichev S V, Zolotarev A A Jr, Antonov A A (2016) Crystal chemistry of low-symmetry (P4nc) vesuvianite from the Kharmankul’ cordon (south Urals, Russia). Zap Ross Mineral Obsh 145, 3: 94-104 (v ruštine)

Panikorovskii T L, Shilovskikh V V, Avdontseva E Y, Zolotarev A A, Karpenko V Y, Mazur A S, Yakovenchuk V N, Krivovichev S V, Bazai A V, Krivovichev S V, Pekov I V (2017a) Magnesiovesuvianite, Ca19Mg(Al,Mg)12 Si18O69(OH)9, a new vesuvianite-group mineral. J Geosci 62, 1: 25-36

Panikorovskii T L, Chukanov N V,  Aksenov S M, Mazur A S, Avdontseva E Yu, Shilovskikh V V, Krivovichev S V (2017b) Alumovesuvianite, Ca19Al(Al,Mg)12 Si18O69(OH)9, a new vesuvianite-group member from the Jeffrey mine, asbestos, Estrie region, Québec, Canada. Mineral Petrol 111: 833-842

Panikorovskii T L, Chukanov N V,  Rusakov V S, Shilovskikh, V V, Mazur A S,  Balassone G, Ivanyuk G Y, Krivovichev S V (2017c) Vesuvianite from the Somma-Vesuvius Complex: New data and revised formula. Minerals 7, 248: 1-16

Perraki M, Karipi S, Rigopoulos I, Tsikouras B, Pomonis P, Hatzipanagiotou K (2010) Grossular / hydrogrossular in rodingites from Othrys ophiolite (central Greece): Raman spectroscopy as a tool to distinguish it from vesuvianite. Scientific Annals, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki Proceedings of the XIX CBGA Congress, Thessaloniki, Greece, Special volume 99: 317-322

Šamajová E (1964) Príspevok k mineralógii tisoveckého skarnového ložiska. Zpr geol Výsk v roku 1963, časť 2: 27-29

Šamajová E (1965) Zpráva o geologickom výskume minerálnej asociácie kontaktne metasomatického ložiska pri Tisovci. Zpr geol Výsk v roku 1964, časť 2: 64-65

Šamajová E (1966) Granate der kontakt-metasomatischen Lagerstätte bei Tisovec. Geol Sbor Geol Carpath 17, 2: 223-235

Šamajová E (1968) Magnetit-anortitová minerálna asociácia v tisoveckom skarne. Acta geol geogr Univ Comen Geol 13: 129-140

Šamajová E (1972) Anisotrope Granate aus der Skarn-Lagerstätte bei Tisovec. Acta geol geogr Univ Comen Geol 22: 187-197

Tomko I, Abónyi A, Bacsó Z (1973) Slovensko - dekoračný kameň, surovinová štúdia, oblasť Tisovec - Dobšiná, stav k 1.1.1973. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 62 s

Ulrich S, Slavík F (1923) Posudok o kutacích prácach pri Tisovci na Slovensku. MS, Geofond - archív ŠGÚDŠ, Bratislava, 6 s

Vojtko R (2000) Are there tectonic units derived from the Meliata-Hallstatt trough incorporated into the tectonic structure of the Tisovec karst? (Muráň karstic plateau, Slovakia). Slovak Geol Mag 6, 4: 335-346